Sách (2)


KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Hán dịch: Bát Thích Mật Đế – Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983
Bình luận
Chưa có bình luận được tạo.
Chùa Việt
2015-02-07-15-30-35ChuaPhuocAn.jpg
2015-02-08-08-52-04MatTienChua.jpg
2015-02-07-16-34-47MatTienChua.jpg
2015-02-07-15-31-15TinhXaNgocBan.jpg
2015-02-07-16-29-29ChanhDien.jpg
2015-02-07-15-48-31ToanCanhCHua.jpg
2015-02-07-15-28-59MatTienChua.jpg
2015-02-07-16-37-23ChuaMatDa.jpg
2015-02-07-16-34-03CHuaThienAn.jpg
2015-02-08-08-53-13CHuaTuongVan2.jpg
2015-02-07-15-27-41ChuaDuocSu.jpg
2015-02-08-08-41-46ChuaQuocAn2003.jpg