Sách (2)


KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Hán dịch: Bát Thích Mật Đế – Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983
Bình luận
Chưa có bình luận được tạo.
Chùa Việt
2015-02-07-15-44-01ChuaBuuNghiem.jpg
2015-02-08-08-44-58MatTienChua.jpg
2015-02-07-16-37-55MatTienCHua.jpg
2015-02-07-16-36-16ChuaSacTuTInhQuang.jpg
2015-02-08-08-33-57ChuaDieuDuc.jpg
2015-02-07-16-09-11ChuaLinhQuang.jpg
2015-02-07-15-33-41ChuaHoaNghiem.jpg
2015-02-07-16-30-06MatTienChua.jpg
2015-02-07-16-22-48ToanCanhCHua.jpg
2015-02-07-15-46-39CHuaHopTu.jpg
2015-02-08-08-35-33CHuaHaiDuc.jpg
2015-02-08-08-38-46CHuaKimTien.jpg