Danh Ngôn:

  • People often think, 'I have no time to practice.' This is not true --we do have time to practice. In every situation we can try to be kinder or better in our actions, words and attitude. That training is Dharma practice.


    Mọi người thường nghĩ, "Tôi không có thời gian để thực hành." Điều này không đúng - chúng ta thực sự có thời gian để hành trì. Trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta có thể cố gắng trở nên tử tế hay tốt hơn trong hành động, lời nói và thái độ. Sự rèn luyện đó chính là thực hành Phật Pháp.


    Chokyi Nyima Rinpoche

    Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
    Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com