Danh Ngôn:

 • Tà đến phiền não đến
  Chánh đến phiền não trừ
  Chánh tà đều chẳng dụng
  Thanh tịnh đến Vô-dư.
  Bồ-đề vốn tự tánh
  Khởi tâm tức là vọng
  Tâm tịnh trong chỗ vọng
  Thuần chánh, không ba chướng.
  Người đời nếu tu đạo
  Hết thảy không chướng ngại
  Thường tự thấy lỗi mình
  Bèn cùng Đạo tương ưng.

   Trích Từ: THUẬN TÁNH KHỞI TU - Nguyễn Thế Đăng  

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com