• Nguyện là chìa khóa mở ra những kho tàng hạnh phúc chờ đợi được khai thác nằm trong mỗi người, bất kể hoàn cảnh, địa vị, tuổi tác, giàu nghèo…
   
  “Mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và có những nguyên nhân của hạnh phúc,
  “Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của khổ đau,
  “Mong cho tất cả chúng sanh không bao giờ xa lìa hỷ lạc bao la vượt khỏi mọi khốn khổ,
  “Mong cho tất cả chúng sanh luôn luôn ở trong sự buông xả siêu thoát mọi thương ghét.”
   

   

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.858
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 23/02/2015
 • ẢNH TRẦM HÀN THỦY

  (Bóng Chìm Đáy Nước)

   

  Nhạn quá trường không
  Ảnh trầm hàn thủy
  Nhạn vô di tích chi ý
  Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

  (Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài bên Trung Quốc thời Tống (?!) - GS Lê Mạnh Thát)

  H.T Thanh Từ dịch nghĩa:

  Nhạn bay trên không
  Bóng chìm đáy nước
  Nhạn không có ý để dấu
  Nước không có tâm lưu bóng.

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 3
  Lượt Xem: 1.709
  Gửi Bởi: Tâm Bình
  Ngày: 22/02/2015
 • Vạn cảnh lưu tâm nhạn lưu thuỷ.
  Cảnh trầm trực chỉ thuỷ trường nguyên.
  Phi thuỷ phi tâm phi trầm cảnh.
  Tuyệt nhiên duy kiến cảnh chi trầm.

  VạnPháp

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 1
  Lượt Xem: 1.617
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 21/02/2015
 • Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.637
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.640
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Không tranh, không tham, không truy cầu,
  không ích kỷ, không tư lợi, không nối dối.
  Đây là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất.

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.560
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • VÌ sao mình không tương ưng với đạo?
  Vì tâm cuồng chưa ngừng.
  (tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng).

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.527
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Khi mình niệm danh hiệu đức Quán Âm
  Bồ Tát, chớ nên thấy ai mình cũng nhìn lỗi
  lầm của họ. Nếu mình cứ chuyên môn tìm
  chuyện xấu của người thì cái khổ của mình chưa
  trừ hết. Gốc khổ chưa dứt tận.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.608
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng dù chỉ
  trong một thoáng chốc, khiến tâm thanh tịnh
  thì trãi qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ
  trở nên trạm nhiên, thường yên lặng.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.527
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Một khi phạm giới đâm, bạn sẽ rất dễ phạm giới
  sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp, và vọng
  ngữ. Bởi vậy,  phạm giới dâm thì các giới sát
  sinh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.380
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Người tu đạo thì giống như nước, lúc nào cũng
  có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công,
  chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường người
  khác, việc gì xấu thì mình nhận hết.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.341
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Nếu bạn có thể nhẫn dục
  (nhẫn nhịn không khởi dục vọng):
  Đó tứ là trì giới.
  Chẳng thể nhẫn nhục thì chẳng phải trì giới.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.509
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có
  đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo
  đức là căn bản của việc trì giới.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.392
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Tu hành cần ta phải dưỡng nục, nghĩa
  làm ra vẻ khù khờ. Càng ngu ngơ khù
  khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng
  một vọng tưởng cũng chẳng còn.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.358
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Người tu phải nhớ: Chẳng nên có nhân
  duyênquan hệ ô nhiễm với kẻ khác. Vì như
  vậy sẽ sinh triền nhiễm, trối buộc, rối bù, rốt
  cuộc sẽ làm bạn đoạ lạc.

  HT. Tuyên Hoá

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.548
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.602
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 1
  Lượt Xem: 1.556
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
 • Mọi thứ đều có một thời điểm thích hợp. Người nông dân biết thời điểm để cày, gieo hạt hay thu hoạch, và họ không bao giờ không làm từng việc khi cần thiết. Bởi con đã sở hữu trọn vẹn các năng lực, gặp gỡ một bậc thầy và thọ nhận chỉ dẫn từ Ngài, làm sao con có thể để cánh đồng giải thoát không được vun bồi?
  \\

  There is a right time for everything. Farmers know when the time has come to plow, to sow, or to harvest, and they never fail to do each job when it is necessary. Now that you are in full possession of your faculties, have met a teacher, and have received his instructions, will you let the field of liberation lie uncultivated?

  Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.500
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 19/10/2014
 • People often think, 'I have no time to practice.' This is not true --we do have time to practice. In every situation we can try to be kinder or better in our actions, words and attitude. That training is Dharma practice.


  Mọi người thường nghĩ, "Tôi không có thời gian để thực hành." Điều này không đúng - chúng ta thực sự có thời gian để hành trì. Trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta có thể cố gắng trở nên tử tế hay tốt hơn trong hành động, lời nói và thái độ. Sự rèn luyện đó chính là thực hành Phật Pháp.


  Chokyi Nyima Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.628
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 19/10/2014
 • Even if you don't study much, you can be a good practitioner. But if you are a scholar and you don't practice…very big waste. There's no greater waste than that."


  Thậm chí nếu bạn không nghiên cứu nhiều, bạn vẫn có thể trở thành một hành giả tốt. Nhưng nếu bạn là một học giả và không thực hành ... đó là một sự lãng phí vô cùng to lớn. Chẳng có sự lãng phí nào lớn hơn thế!


  Chokyi Nyima Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.955
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 19/10/2014

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com