Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 90: Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 90: Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-2

Hòa Thượng Thích Trí NghiêmKiều Thi Ca! Chẳng phải rời nhĩ giới khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhĩ giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhĩ giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhĩ giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhĩ giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời nhĩ giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng rời nhĩ giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nhĩ giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ giới. Chẳng phải trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ. Chẳng phải trong nhĩ giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ giới chơn như. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong nhĩ giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ giới pháp tánh. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong nhĩ giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhĩ giới. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong nhĩ giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhĩ giới. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong nhĩ giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhĩ giới chơn như. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong nhĩ giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhĩ giới pháp tánh. Chẳng phải trong thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời tỷ giới khá được Như Lai, chẳng phải rời hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời tỷ giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời tỷ giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời tỷ giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tỷ giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời tỷ giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tỷ giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tỷ giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tỷ giới. Chẳng phải trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong tỷ giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tỷ giới chơn như. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong tỷ giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tỷ giới pháp tánh. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong tỷ giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tỷ giới. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong tỷ giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tỷ giới. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong tỷ giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tỷ giới chơn như. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong tỷ giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tỷ giới pháp tánh. Chẳng phải trong hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời thiệt giới khá được Như Lai, chẳng phải rời vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời thiệt giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời thiệt giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời thiệt giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như lai chơn như. Chẳng phải rời thiệt giớikhá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời thiệt giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời thiệt giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong thiệt giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thiệt giới. Chẳng phải trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thiệt giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thiệt giới chơn như. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. hẳng phải trong thiệt giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thiệt giới pháp tánh. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong thiệt giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thiệt giới. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thiệt giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thiệt giới. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thiệt giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thiệt giới chơn như. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong thiệt giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thiệt giới pháp tánh. Chẳng phải trong vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng pgải trong Như Lai pháp tánh khá được vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời thân giới khá được Như Lai, chẳng phải rời xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời thân giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời thân giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời thân giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời thân giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời thân giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời thân giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rởi xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong thân giới khá được Như Lai, chẳng trong Như Lai khá được thân giới. Chẳng phải trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thân giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thân giới chơn như. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong thân giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thân giới pháp tánh. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong thân giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thân giới. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thân giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thân giới. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong thân giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thân giới chơn như. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanhy ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chơ như. Chẳng phải trong thân giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thân giới pháp tánh. Chẳng phải trong xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời ý giới khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời ý giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời ý giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời ý giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời ý giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời ý giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời ý giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong ý giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ý giới. Chẳng phải trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong ý giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ý giới chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong ý giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ý giới pháp tánh. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong ý giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được ý giới. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong ý giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được ý giới. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng phải trong ý giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được ý giới chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá đưôc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong ý giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được ý giới pháp tánh. Chẳng phải trong pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời địa giới khá được Như Lai, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới khá được Như Lai. Chẳng phải rời địa giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời địa giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời địa giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thủa hỏa phong không thức giới khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời địa giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời địa giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời địa giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong địa giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được địa giới. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng phải trong địa giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được được địa giới chơn như. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thủy hỏa phong không thức giới chơn như. Chẳng phải trong địa giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được địa giới pháp tánh. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh. Chẳng phải trong địa giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được địa giới. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng phải trong địa giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như lai pháp tánh khá được địa giới. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng phải trong địc giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được địa giới chơn như. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thủy hỏa phong không thức giới chơn như. Chẳng phải trong địa giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được địa giới pháp tánh. Chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời khổ thánh đế khá được Như Lai, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai. Chẳng phải rời khổ thánh đế chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời khổ thánh đế pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời khổ thánh đế khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời khổ thánh đế khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời khổ thánh đế chơn như khá được Như Lai chơn như. chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời khổ thánh đế pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tập diệt đạo thánh đế pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! chẳng phải trong khổ thánh đế khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được khổ thánh đế. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tập diệt đạo thánh đế. Chẳng phải trong khổ thánh đế chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được khổ thánh đế chơn như. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tập diệt đạo thánh đế chơn như. Chẳng phải trong khổ thánh đế pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được khổ thánh đế pháp tánh. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tập diệt đạo thánh đế pháp tánh. Chẳng phải trong khổ thánh đế khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được khổ thánh đế. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tập diệt đạo thánh đế. Chẳng phải trong khổ thánh đế khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được khổ thánh đế. chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tập diệt đạo thánh đế. Chẳng phải trong khổ thánh đế chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được khổ thánh đế chơn như. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế chơn như khá được Như Lai chơn như , chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tập diệt đạo thành đế chơn như. Chẳng phải trong khổ thánh đế pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được khổ thánh đế pháp tánh. Chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tập diệt đạo thánh đế pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời vô minh khá được Như Lai, chẳng phải rời hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc. thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não khá được Như Lai. Chẳng phải rời vô minh chơn như khá được Như Lai , chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời vô minh pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời vô minh khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thàn khổ ưu não khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời vô minh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời vô minh chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời vô minh pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong vô minh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô minh. Chẳng phải trong hành, thừa, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng phải trong vô minh chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô minh chơn như. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như. Chẳng phải trong vô minh pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô minh pháp tánh. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phàp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh. Chẳng phải trong vô minh khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vô minh. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng phải trong vô minh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được vô minh. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vô minh chơn như. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như. Chẳng phải trong vô minh pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được vô minh pháp tánh. Chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời nội không khá được Như Lai, chẳng phải rời ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không khá được Như Lai. Chẳng phải rời nội không chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời nội không pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời nội không khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nội không khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời nội không chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nội không pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nội không khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nội không. Chẳng phải trong ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng phải trong nội không chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nội không chơn như. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như. Chẳng phải trong nội không pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nội không pháp tánh. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh. Chẳng phải trong nội không khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nội không. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng phải trong nội không khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nội không. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng phải trong nội không chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nội không chơn như. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như. Chẳng phải trong nội không pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nội không pháp tánh. Chẳng phải trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới khá được Như Lai. Chẳng phải rời chơn như chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời chơn như pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời chơn như khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời chơn như chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời chơn như pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được chơn như. Chẳng phải trong pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không hư giới, bất tư nghì giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Chẳng phải trong chơn như chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được chơn như chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như. Chẳng phải trong chơn như pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được chơn như pháp tánh. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh. Chẳng phải trong chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Chẳng phải trong chơn như khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Chẳng phải trong chơn như chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được chơn như chơn như. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như. Chẳng phải trong chơn như pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được chơn như pháp tánh. Chẳng phải trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời bố thí Ba la mật khá được Như Lai, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhyã Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bố thí Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bố thí ba la mật đa khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bố thí Ba la mật đa. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bố thí Ba la mật đa chơn như. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bố thí Ba la mật đa pháp tánh. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bố thí Ba la mật đa. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bố thí Ba la mật đa. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bố thí Ba la mật đa chơn như. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như. Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bố thí Ba la mật đa pháp tánh. Chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời bốn tĩnh lự khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bốn tĩnh lự pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bốn tĩnh lự khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn tĩnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn tĩnh lự chơn như. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn tĩnh lự pháp tánh. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn tĩnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn tĩnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn tĩnh lự chơn như. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như. Chẳng phải trong bốn tĩnh lự pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn tĩnh lự pháp tánh. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com