Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 77: Hội thứ nhất Phẩm Thiên Đế thứ 22-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 77: Hội thứ nhất Phẩm Thiên Đế thứ 22-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

 

Bấy giờ, ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Bốn đại thiên vương, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Bốn đại thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu vị Thiên đế, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Tam thập tam thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Thiện thời phận thiên vương, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Thời phận thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Diệu hỷ túc thiên vương, dều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Hỷ túc thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Lạc biến hóa thiên vương, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Lạc biến hóa thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Tự tại thiên vương, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Tha hóa tự tại thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Đại phạm thiên vương, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Sơ tĩnh lự thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Cực quang tịnh thiên, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Đệ nhị tĩnh lự thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Biến tịnh thiên, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Đệ tam tĩnh lự thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Quảng quả thiên, đều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Đệ tứ tĩnh lự thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bấy nhiêu Sắc cứu cánh thiên, dều cùng vô lượng trăm nghìn trăm ức muôn ức Tịnh cư thiên chúng đồng đến ngồi pháp hội.

Các Thiên chúng này đều nhờ thắng nghiệp cảm được diệu thân quang, sánh với quang thường hiện nơi thân Đức Như Lai trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, cho đến trăm ngàn trăm ức muôn ức phần chẳng kịp một. Cứ như thế số phần, toán phần, kế phần, dụ phần, cho đến cực nhỏ phần đều chẳng kịp một. Vì cớ sao? Vì quang thường hiện nơi thân Đức Như Lai sáng hừng rực rỡ, với trong các quang rất tôn rất thắng, rất cực rất diệu, không có gì sánh bằng ngang bằng, vô thượng đệ nhất, che khuất các quang chư thiên đều khiến chẳng hiện được, giống như tấm sắt đen đối sánh với vàng Thiệm bộ châu.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bạch Thiện Hiện rằng: Nay các chư thiên cõi Dục, cõi Sắc ở thế giới Tam thiên đại thiên đây, tất cả đã đến nhóm thảy, đề khát ngưỡng muốn nghe Đại đức tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa. Bạch Đại Đức! Kẻ nào la Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa? Sao là Bồ tát Ma ha tát trụ Bát nhã Ba la mật đa? Sao là Bồ tát Ma ha tát học Bát nhã Ba la mật đa?

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Đế Thích rằng: Hay thay! Kiều Thi Ca! Chư thiên các ngươi lắng nghe, lắng nghe. Ta sẽ nương nhờ thần lực Phật, thuận theo ý Như Lai, vì các Bồ tát Ma ha tát mà tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa. Như Bồ tát Ma ha tát chỗ nên trụ đều nên học. Kiều Thi Ca! Chư thiên các ngươi, kẻ chưa phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nay đều nên phát. Kiều Thi Ca! Nếu kẻ nào Thanh văn, Độc giác, Chánh tánh ly sanh, chẳng năng lại phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì kia đối với dòng sanh tử đã làm ngăn cách vậy. Trong ấy, nếu có kẻ năng đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà phát tâm chứng lấy, ta cũng tùy hỷ. Sở vì sao? Vì các kẻ thắng sĩ phu càng nên cầu thượng pháp. Ta đối hữu tình phẩm loại rất diệu thiện chẳng làm ngăn ngại vậy. Kiều Thi Ca! Ngươi hỏi kẻ nào là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa ấy. Lắng nghe, lắng nghe, sẽ vì ngươi nói.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ sắc vô thường, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô thường. Suy nghĩ sắc khổ, suy nghĩ thọ tưởng hành thức khổ. Suy nghĩ sắc vô ngã, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô ngã. Suy nghĩ sắc bất tịnh, suy nghĩ thọ tưởng hành thức bất tịnh. Suy nghĩ sắc không, suy nghĩ thọ thưởng hành thức không. Suy nghĩ sắc vô tướng, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô tướng. Suy nghĩ sắc vô nguyện, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô nguyện. Suy nghĩ sắc vắng lặng, suy nghĩ sắc thọ tưởng vắng lặng. Suy nghĩ sắc xa lìa, suy nghĩ thọ tưởng hành thức xa lìa. Suy nghĩ sắc như bệnh hoạn, suy nghĩ thọ tưởng hành thức như bệnh hoạn. Suy nghĩ sắc như ung thư, suy nghĩ thọ tưởng hành thức như ung thư. Suy nghĩ sắc như tên đâm, suy nghĩ thọ tưởng hành thức như tên đâm. Suy nghĩ sắc như mụt nhọt, suy nghĩ thọ tưởng hành thức như mụt nhọt. Suy nghĩ sắc nóng nảy, suy nghĩ thọ tưởng hành thức nóng nảy. Suy nghĩ sắc bức ngặt, suy nghĩ thọ tưởng hành thức bức ngặt. Suy nghĩ sắc bại hoại, suy nghĩ thọ tưởng hành thức bại hoại. Suy nghĩ sắc suy hư, suy nghĩ thọ tưởng hành thức suy hư. Suy nghĩ sắc biến động, suy nghĩ thọ tưởng hành thức biến động. Suy nghĩ sắc chóng diệt, suy nghĩ thọ tưởng hành thức chóng diệt. Suy nghĩ sắc đáng sợ, suy nghĩ thọ tưởng hành thức đáng sợ. Suy nghĩ sắc đáng nhàm, suy nghĩ thọ tưởng hành thức đáng nhàm. Suy nghĩ sắc có tai, suy nghĩ thọ tưởng hành thức có tai. Suy nghĩ sắc có hoạnh, suy nghĩ thọ tưởng hành thức có hoạnh. Suy nghĩ sắc có dịch, suy nghĩ thọ tưởng hành thức có dịch. Suy nghĩ có sắc hủi, suy nghĩ thọ tưởng hành thức có hủi. Suy nghĩ sắc tánh chẳng yên ổn, suy nghĩ thọ tưởng hành thức tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ sắc chẳng thể bảo đảm tin cậy, suy nghĩ thọ tưởng hành thức chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ sắc vô sanh vô diệt, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô sanh vô diệt. Suy nghĩ sắc vô nhiễm vô tịnh, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô nhiễm vô tịnh. Suy nghĩ sắc vô tác vô vi, suy nghĩ thọ tưởng hành thức vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ nhãn xứ vô thường, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô thường. Suy nghĩ nhãn xứ khổ, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô ngã. Suy nghĩ nhãn xứ bất tịnh, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất tịnh. Suy nghĩ nhãn xứ không, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không. Suy nghĩ nhãn xứ vô tướng, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng. Suy nghĩ nhãn xứ vô nguyện, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện. Suy nghĩ nhãn xứ vắng lặng, suy nghĩ nhĩ tý thiệt thân ý xứ vắng lặng. Suy nghĩ nhãn xứ xa lìa, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ xa lìa. Suy nghĩ nhãn xứ như bệnh hoạn, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như bệnh hoạn. Suy nghĩ nhãn xứ như ung thư, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như ung thư. Suy nghĩ nhãn xứ như tên đâm, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như tên đâm. Suy nghĩ nhãn xứ như mụt nhọt, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như mụt nhọt. Suy nghĩ nhãn xứ nóng nảy, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nóng nảy. Suy nghĩ nhãn xứ bức ngặt, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bức ngặt. Suy nghĩ nhãn xứ bại hoại, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bại hoại. Suy nghĩ nhãn xứ suy hư, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ suy hư. Suy nghĩ nhãn xứ biến động, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ biến động. Suy nghĩ nhãn xứ chóng diệt, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chóng diệt. Suy nghĩ nhãn xứ đáng sợ, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ đáng sợ. Suy nghĩ nhãn xứ đáng nhàm, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ đáng nhàm. Suy nghĩ nhãn xứ có tai, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có tai. Suy nghĩ nhãn xứ có hoạnh, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có hoạnh. Suy nghĩ nhãn xứ có dịch, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có dịch. Suy nghĩ nhãn xứ có hủi, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có hủi. Suy nghĩ nhãn xứ tánh chẳng yên ổn, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng yên ổn. Suy nghĩ nhãn xứ chẳng thể bảo đảm tin cậy, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ nhãn xứ vô sanh vô diệt, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ nhãn xứ vô nhiểm vô tịnh, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nhiểm vô tịnh. Suy nghĩ nhãn xứ vô tác vô vi, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ sắc xứ vô thường, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô thường. Suy nghĩ sắc xứ khổ, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ khổ. Suy nghĩ sắc xứ vô ngã, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô ngã. Suy nghĩ sắc xứ bất tịnh, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ bất tịnh. Suy nghĩ sắc xứ không, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ không. Suy nghĩ sắc xứ vô tướng, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng. Suy nghĩ sắc xứ vô nguyện, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện. Suy nghĩ sắc xứ vắng lặng, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vắng lặng. Suy nghĩ sắc xứ xa lìa, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ xa lìa. Suy nghĩ sắc xứ như bệnh hoạn, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ như bệnh hoạn. Suy nghĩ sắc xứ như ung thư, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ như ung thư. Suy nghĩ sắc xứ như tên đâm, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ như tên đâm. Suy nghĩ sắc xứ như mụt nhọt, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ như mụt nhọt. Suy nghĩ sắc xứ nóng nảy, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ nóng nảy. Suy nghĩ sắc xứ bứt ngặt, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ bứt ngặc. Suy nghĩ sắc xứ bại hoại, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ bại hoại. Suy nghĩ sắc xứ suy hư, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ suy hư. Suy nghĩ sắc xứ biến động, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ biến động. Suy nghĩ sắc xứ chóng diệt, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ chóng diệt. Suy nghĩ sắc xứ đáng sợ, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ đáng sợ. Suy nghĩ sắc xứ đáng nhàm, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ đáng nhàm. Suy nghĩ sắc xứ có tai, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ có tai. Suy nghĩ sắc xứ có hoạnh, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ có hoạnh. Suy nghĩ sắc xứ có dịch, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ có dịch. Suy nghĩ sắc xứ có hủi, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ có hủi. Suy nghĩ sắc xứ tánh chẳng yên ổn, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ sắc xứ chẳng thể bảo đảm tin cậy, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ sắc xứ vô sanh vô diệt, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ sắc xứ vô nhiểm vô tịnh, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô nhiểm vô tịnh. Suy nghĩ sắc xứ vô tác vô vi, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ nhãn giới vô thường; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Suy nghĩ nhãn giới khổ; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Suy nghĩ nhãn giới vô ngã; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ nhãn giới bất tịnh; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất tịnh. Suy nghĩ nhãn giới không, suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ nhãn giới vô tướng; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ nhãn giới vô nguyện; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện. Suy nghĩ nhãn giới vắng lặng; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng. Suy nghĩ nhãn giới xa lìa; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ nhãn giới như bệnh hoạn; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ nhãn giới như ung thư; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh các thọ như ung thư. Suy nghĩ nhãn giới như tên đâm; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ nhãn giới như mụt nhọt; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như mụt nhọt. Suy nghĩ nhãn giới nóng nảy; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ nhãn giới bức ngặt; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ nhãn giới bại hoại; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại. Suy nghĩ giới suy hư; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các suy hư. Suy nghĩ nhãn giới biến động; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ nhãn giới chóng diệt; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ nhãn giới đáng sợ; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ nhãn giới đáng nhàm; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ nhãn giới có tai; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ nhãn giới có hoạnh; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh các thọ có hoạnh. Suy nghĩ nhãn giới có dich; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ nhãn giới có hủi; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ nhãn giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ nhãn giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc; nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ nhãn giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ nhãn giới vô nhiễm vô tịnh; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm vô tịnh. Suy nghĩ nhãn giới vô tác vô vi; suy nghĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các tho ﶦ#244; tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ nhĩ giới vô thường; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Suy nghĩ nhĩ giới khổ, suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Suy nghĩ nhĩ giới vô ngã; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ nhĩ giới bất tịnh; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất tịnh. Suy nghĩ nhĩ giới không; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ nhĩ giới vô tướng; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ nhĩ giới vô nguyện; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện. Suy nghĩ nhĩ giới vắng lặng; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng. Suy nghĩ nhĩ giới xa lìa; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ nhĩ giới như bệnh hoạn; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ nhĩ giới như ung thư; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ như ung thư. Suy nghĩ nhĩ giới như tên đâm; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ nhĩ giới như mụt nhọt, suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ như mụt nhọt. Suy nghĩ giới nóng nảy; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ nhĩ giới bức ngặt; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ nhĩ giới bại hoại; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại. Suy nghĩ nhĩ giới suy hư; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ suy hư. Suy nghĩ nhĩ giới biến động; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ nhĩ giới chóng diệt; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ nhĩ giới đáng sợ; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ nhĩ giới đáng nhàm; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ nhĩ giới có tai; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ nhĩ giới có hoạnh; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ có hoạnh. Suy nghĩ nhĩ giới có dịch; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ nhĩ giới có hủi, suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ nhĩ giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ nhĩ giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ nhĩ giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ nhĩ giới vô nhiễm vô tịnh; suy nhĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiệm vô tịnh. Suy nghĩ nhĩ giới vô tác vô vi; suy nghĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ tỷ giới vô thường; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Suy nghĩ tỷ giơi là khổ; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh các thọ khổ. Suy nghĩ tỷ giới vô ngã; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ tỷ giới bất tịnh; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất tịnh. Suy nghĩ tỷ giới không; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ tỷ giới vô tướng; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ tỷ giới vô nguyện; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọvô nguyện. Suy nghĩ tỷ giới vắng lặng, suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng. Suy nghĩ tỷ giới xa lìa; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ tỷ giới như bệnh hoạn; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ tỷ giới như ung thư; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ như ung thư. Suy nghĩ tỷ giới như tên đâm; suy nghĩ hương giới, tỷ giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ tỷ giới như mụt nhọt; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ như mụt nhọt. Suy nghĩ tỷ giới nóng nảy; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ tỷ giới bức ngặt; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ tỷ giới bại hoại; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại.

Suy nghĩ tỷ giới suy hư; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ suy hư. Suy nghĩ tỷ giới biến động; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ tỷ giới chóng diệt; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ tỷ giới đáng sợ; suy ghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ tỷ giới đáng nhàm; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ tỷ giới có tai; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ tỷ giới có hoạnh; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ có hoạnh. Suy nghĩ tỷ giới có dịch; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ tỷ giới có hủi; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ tỷ giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ tỷ giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ tỷ giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ tỷ giới vô nhiễm vô tịnh; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm vô tịnh. Suy nghĩ tỷ giới vô tác vô vi; suy nghĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ thiệt giới vô thường, suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Suy nghĩ thiệt giới khổ; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Suy nghĩ thiệt giới vô ngã; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ thiệt giới bất tịnh; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bất tịnh. Suy nghĩ thiệt giới không; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ thiệt giới vô tướng; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ thiệt giới vô nguyện; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện. Suy nghĩ thiệt giới vắng lặng; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra cac thọ vắng lặng. Suy nghĩ thiệt giới xa lìa; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ thiệt giới như bệnh hoạn; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ thiệt giới như ung thư; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ như ung thư. Suy nghĩ thiệt giới như tên đâm, suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ thiệt giới như mụt nhọt; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ như mụt nhọt. Suy nghĩ thiệt giới nóng nảy; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ thiệt giới bức ngặt; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ thiệt giới bại hoại; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại. Suy nghĩ thiệt giới suy hư, suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ suy hư. Suy nghĩ thiệt giới biến động; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ thiệt giới chóng diệt; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ thiệt giới đáng sợ; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ thiệt giới đáng nhàm; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ thiệt giới có tai; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ thiệt giới có hoạnh; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ có hoạnh. Suy nghĩ thiệt giới có dịch; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ thiệt giới có hủi; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ thiệt giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ thiệt giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ thiệt giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ thiệt giới vô nhiễm vô tịnh; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm vô tịnh. Suy nghĩ thiệt giới vô tác vô vi; suy nghĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ thân giới vô thường. Suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các tho ﶦ#244; thường. Suy nghĩ thân giới khổ; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Suy nghĩ thân giới vô ngã; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ thân giới bất tịnh; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bật tịnh. Suy nghĩ thân giới không; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ thân giới vô tướng, suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ thân giới vô nguyện; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện. Suy nghĩ thân giới vắng lặng; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng. Suy nghĩ thân giới xa lìa; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ thân giới như bệnh hoạn; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ thân giới như ung thư; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ như ung thư. Suy nghĩ thân giới như tên đâm; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ thân giới như mụt nhọt; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ như mụt nhọt. Suy nghĩ thân giới nóng nảy; suy nghĩ xúc giới, thân thúc giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ thân giới bức ngặt; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ thân giới bại hoại; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại. Suy nghĩ thân giới suy hư; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ suy hư. Suy nghĩ thân giới biến động; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ thân giới chóng diệt; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ thân giới đáng sợ; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ thân giới đáng nhàm; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ thân giới có tai; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ thân giới có hoạnh; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ có hoạnh. Suy nghĩ thân giới có dịch; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ thân giới có hủi, suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ thân giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ thân giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ thân giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ thân giới vô nhiễm vô tịnh; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm vô tịnh. Suy nghĩ thân giới vô tác vô vi; suy nghĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Kiếu Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, suy nghĩ ý giới vô thường; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Suy nghĩ ý giới khở; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Suy nghĩ ý giới vô ngã; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Suy nghĩ ý giới bất tịnh; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bất tịnh. Suy nghĩ ý giới không; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Suy nghĩ ý giới vô tướng; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng. Suy nghĩ ý giới vô nguyện; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện. Suy nghĩ ý giới vắng lặng; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng. Suy nghĩ ý giới xa lìa; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa. Suy nghĩ ý giới như bệnh hoạn; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như bệnh hoạn. Suy nghĩ ý giới như ung thư; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như ung thư. Suy nghĩ ý giới như tên đâm; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như tên đâm. Suy nghĩ ý giới như mụt nhọt; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra như mụt nhọt. Suy nghĩ ý giới nóng nảy; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nóng nảy. Suy nghĩ ý giới bức ngặt; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bức ngặt. Suy nghĩ ý giới bại hoại; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bại hoại. Suy nghĩ ý giới suy hư; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ suy hư. Suy nghĩ ý giới biến động; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ biến động. Suy nghĩ ý giới chóng diệt; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chóng diệt. Suy nghĩ ý giới đáng sợ; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng sợ. Suy nghĩ ý giới đáng nhàm; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng nhàm. Suy nghĩ ý giới có tai; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có tai. Suy nghĩ ý giới có hoạnh; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có hoạnh. Suy nghĩ ý giới có dịch; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có dịch. Suy nghĩ ý giới có hủi; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có hủi. Suy nghĩ ý giới tánh chẳng yên ổn; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh chẳng yên ổn. Suy nghĩ ý giới chẳng thể bảo đảm tin cậy; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể bảo đảm tin cậy. Suy nghĩ ý giới vô sanh vô diệt; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt. Suy nghĩ ý giới vô nhiễm vô tịnh; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm vô tịnh. Suy ghĩ ý giới vô tác vô vi; suy nghĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tác vô vi. Kiều Thi Ca! Đấy là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com