Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 6: Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 6: Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-3

Hòa Thượng Thích Trí NghiêmLại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xúc có, chẳng trước nhãn xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xúc thường, chẳng trước nhãn xúc vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô thường. Chẳng trước nhãn xúc lạc, chẳng trước nhãn xúc khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc khổ. Chẳng trước nhãn xúc ngã, chẳng trước nhãn xúc vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô ngã. Chẳng trước nhãn xúc tịch tĩnh, chẳng trước nhãn xúc chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn xúc không, chẳng trước nhãn xúc chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng không. Chẳng trước nhãn xúc vô tướng, chẳng trước nhãn xúc hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu tướng. Chẳng trước nhãn xúc vô nguyện, chẳng trước nhãn xúc hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng không. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước địa giới có, chẳng trước địa giới chẳng phải có. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới có, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải có. Chẳng trước địa giới thường, chẳng trước địa giới vô thường. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới thường, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô thường. Chẳng trước địa giới lạc, chẳng trước địa giới khổ. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới lạc, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới khổ. Chẳng trước địa giới ngã, chẳng trước địa giới vô ngã. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới ngã, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô ngã. Chẳng trước địa giới tịch tĩnh, chẳng trước địa giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước địa giới không, chẳng trước địa giới chẳng không. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới không, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng không. Chẳng trước địa giới vô tướng, chẳng trước địa giới hữu tướng. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô thường, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới hữu tướng. Chẳng trước địa giới vô nguyện, chẳng trước địa giới hữu nguyện. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la m