Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 68: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-8

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 68: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-8

Hòa Thượng Thích Trí NghiêmXá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa phi ngã, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự phi ngã, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát phi ngã, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ phi ngã, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn phi ngã, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn phi ngã, cũng không tan mất. Sáu thần thông phi ngã, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực phi ngã, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí phi ngã, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất phi ngã, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn phi ngã, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn phi ngã, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa phi ngã, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa phi ngã, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa phi ngã, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa phi ngã, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa phi ngã, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vắng lặng, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vắng lặng tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vắng lặng, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vắng lặng, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vắng lặng, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vắng lặng, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vắng lặng, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vắng lặng, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vắng lặng, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vắng lặng, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vắng lặng, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vắng lặng, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vắng lặng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vắng lặng, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vắng lặng, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vắng lặng, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vắng lặng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vắng lặng, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vắng lặng, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vắng lặng, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vắng lặng, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vắng lặng, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vắng lặng, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vắng lặng, cũng không tan mất. Sáu thần thông vắng lặng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vắng lặng, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vắng lặng, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vắng lặng, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vắng lặng, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vắng lặng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vắng lặng, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vắng lặng, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vắng lặng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vắng lặng, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa vắng lặng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp xa lìa, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp xa lìa tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì xa lìa, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc xa lìa, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ xa lìa, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ xa lìa, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới xa lìa, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới xa lìa, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới xa lìa, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới xa lìa, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới xa lìa, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới xa lìa, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới xa lìa, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế xa lìa, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh xa lìa, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não xa lìa, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không xa lìa, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không xa lìa, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa xa lìa, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự xa lìa, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát xa lìa, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ xa lìa, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn xa lìa, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn xa lìa, cũng không tan mất. Sáu thần thông xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Phật mười lực xa lìa, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí xa lìa, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất xa lìa, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn xa lìa, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn xa lìa, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa xa lìa, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa xa lìa, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa xa lìa, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa xa lìa, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa xa lìa, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp không, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp không tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì không, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc không, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ không, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ không, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới không, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới không, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới không, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới không, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới không, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới không, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới không, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế không, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh không, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không không, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa không, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự không, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát không, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ không, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn không, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn không, cũng không tan mất. Sáu thần thông không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực không, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí không, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất không, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn không, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa không, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa không, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa không, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa không, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa không, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô tướng, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô tướng, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô tướng, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô tướng, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô tướng, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô tướng, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô tướng, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô tướng, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô tướng, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô tướng, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô tướng, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô tướng, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô tướng, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô tướng, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô tướng, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô tướng, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô tướng, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô tướng, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô tướng, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô tướng, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô tướng, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô tướng, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô tướng, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô tướng, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô tướng, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô tướng, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô tướng, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô tướng, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô tướng, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô tướng, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô tướng, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô nguyện, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô nguyện, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô nguyện, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô nguyện, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô nguyện, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô nguyện, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô nguyện, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô nguyện, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô nguyện, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô nguyện, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô nguyện, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô nguyện, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô nguyện, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô nguyện, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô nguyện, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô nguyện, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô nguyện, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô nguyện, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô nguyện, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô nguyện, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô nguyện, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô nguyện, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô nguyện, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô nguyện, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô nguyện, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô nguyện, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô nguyện, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô nguyện, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô nguyện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô nguyện, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô nguyện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp thiện, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp thiện, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì thiện, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc thiện, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ thiện, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ thiện, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới thiện, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới thiện, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới thiện, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới thiện, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới thiện, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới thiện, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới thiện, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế thiện, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh thiện, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không thiện, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa thiện, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự thiện, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát thiện, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ thiện, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn thiện, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn thiện, cũng không tan mất. Sáu thần thông thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực thiện, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí thiện, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất thiện, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn thiện, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa thiện, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa thiện, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa thiện, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa thiện, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa thiện, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô tội, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô tội, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô tội, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô tội, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô tội, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô tội, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô tội, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô tội, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô tội, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô tội, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô tội, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô tội, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô tội, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô tội, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô tội, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô tội, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô tội, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô tội, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô tội, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô tội, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô tội, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô tội, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô tội, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô tội, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô tội, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô tội, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô tội, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô tội, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô tội, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô tội, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô tội, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô lậu, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô lậu, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô lậu, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô lậu, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô lậu, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô lậu, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô lậu, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô lậu, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô lậu, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô lậu, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô lậu, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô lậu, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô lậu, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô lậu, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô lậu, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô lậu, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô lậu, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô lậu, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô lậu, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô lậu, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô lậu, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô lậu, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô lậu, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô lậu, cũng không tan mất. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô lậu, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô lậu, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô lậu, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô lậu, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô lậu, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô lậu, cũng không tan mất. Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô lậu, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô nhiễm, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô nhiễm, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô nhiễm, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô nhiễm, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô nhiễm, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô nhiễm, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nhiễm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô nhiễm, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô nhiễm, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nhiễm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô nhiễm, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô nhiễm, cũng không tan mất.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com