Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 64: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 64: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-4

Hòa Thượng Thích Trí NghiêmXá Lợi Tử! Nhãn giới, tánh nhãn giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh nhãn giới không, nhãn giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi nhãn giới, tánh phi nhãn giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi nhãn giới không, phi nhãn giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức nhãn giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa nhãn giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Nhĩ giới, tánh nhĩ giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh nhĩ giới không, nhĩ giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi nhĩ giới, tánh phi nhĩ giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi nhĩ giới không, phi nhĩ giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức nhĩ giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa nhĩ giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Tỷ giới, tánh tỷ giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tỷ giới không, tỷ giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tỷ giới, tánh phi tỷ giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tỷ giới không, phi tỷ giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức tỷ giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tỷ giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Thiệt giới, tánh thiệt giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh thiệt giới không, thiệt giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi thiệt giới, tánh phi thiệt giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi thiệt giới không, phi thiệt giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức thiệt giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa thiệt giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Thân giới, tánh thân giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh thân giới không, thân giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi thân giới, tánh phi thân giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi thân giới không, phi thân giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức thân giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa thân giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Ý giới, tánh ý giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh ý giới không, ý giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi ý giới, tánh phi ý giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi ý giới không, phi ý giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; tánh phi pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không; phi pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức ý giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa ý giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới, tánh địa giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh địa giới không, địa giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi địa giới, tánh phi địa giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi địa giới không, phi địa giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Thủy hỏa phong không thức giới, tánh thủy hỏa phong không thức giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh thủy hỏa phong không thức giới không, thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi thủy hỏa phong không thức giới, tánh phi thủy hỏa phong không thức giới không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi thủy hỏa phong không thức giới không, phi thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức địa giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa địa giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức thủy hỏa phong không thức giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa thủy hỏa phong không thức giới, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế, tánh khổ thánh đế không. Vì cớ sao? Vì trong tánh khổ thánh đế không, khổ thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi khổ thánh đế, tánh phi khổ thánh đế không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi khổ thánh đế không, phi khổ thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Tâïp diệt đạo thánh đế, tánh tập diệt đạo thánh đế không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tập diệt đạo thánh đế không, tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tập diệt đạo thánh đế, tánh phi tập diệt đạo thánh đế không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tập diệt đạo thánh đế không, phi tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức khổ thánh đế, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa khổ thánh đế, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức tập diệt đạo thánh đế, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tập diệt đạo thánh đế, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Vô minh, tánh vô minh không. Vì cớ sao? Vì trong tánh vô minh không, vô minh vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi vô minh, tánh phi vô minh không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi vô minh không, phi vô minh vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không. Vì cớ sao? Vì trong tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; tánh phi hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không; phi hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức vô minh, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa vô minh, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa, tánh bố thí Ba la mật đa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bố thí Ba la mật đa không, bố thí Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bố thí Ba la mật đa, tánh phi bố thí Ba la mật đa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bố thí Ba la mật đa không, phi bố thí Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, tánh phi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, phi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức bố thí Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bố thí Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự, tánh bốn tĩnh lự không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bốn tĩnh lự không, bốn tĩnh lự vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bốn tĩnh lự, tánh phi bốn tĩnh lự không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bốn tĩnh lự không, phi bốn tĩnh lự vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định; tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định không; bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bốn vô lượng, bốn vô sắc định; tánh phi bốn vô lượng, bốn vô sắc định không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bốn vô lượng, bốn vô sắc định không; phi bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức bốn tĩnh lự, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bốn tĩnh lự, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Tám giải thoát, tánh tám giải thoát không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tám giải thoát không, tám giải thoát vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tám giải thoát, tánh phi tám giải thoát không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tám giải thoát không, phi tám giải thoát vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; tánh phi tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không; phi tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức tám giải thoát, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tám giải thoát, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ, tánh bốn niệm trụ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bốn niệm trụ không, bốn niệm trụ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bốn niệm trụ, tánh phi bốn niệm trụ không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bốn niệm trụ không, phi bốn niệm trụ vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; tánh phi bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không; phi bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức bốn niệm trụ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bốn niệm trụ, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn, tánh không giải thoát môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh không giải thoát môn không, không giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi không giải thoát môn, tánh phi không giải thoát môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi không giải thoát môn không, phi không giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; tánh phi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không; phi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức không giải thoát môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa không giải thoát môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Năm nhãn, tánh năm nhãn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh năm nhãn không, năm nhãn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi năm nhãn, tánh phi năm nhãn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi năm nhãn không, phi năm nhãn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Sáu thần thông, tánh sáu thần thông không. Vì cớ sao? Vì trong tánh sáu thần thông không, sáu thần thông vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi sáu thần thông, tánh phi sáu thần thông không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi sáu thần thông không, phi sáu thần thông vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức năm nhãn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa năm nhãn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức sáu thần thông, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa sáu thần thông, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực, tánh Phật mười lực không. Vì cớ sao? Vì trong tánh Phật mười lực không, Phật mười lực vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi Phật mười lực, tánh phi Phật mười lực không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi Phật mười lực không, phi Phật mười lực vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không. Vì cớ sao? Vì trong tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; tánh phi bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không; phi bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức Phật mười lực, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa Phật mười lực, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Ðạo tướng trí, tánh đạo tướng trí không. Vì cớ sao? Vì trong tánh đạo tướng trí không, đạo tướng trí vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi đạo tướng trí, tánh phi đạo tướng trí không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi đạo tướng trí không, phi đạo tướng trí vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức đạo tướng trí, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa đạo tướng trí, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất, tánh pháp vô vong thất không. Vì cớ sao? Vì trong tánh pháp vô vong thất không, pháp vô vong thất vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi pháp vô vong thất, tánh phi pháp vô vong thất không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi pháp vô vong thất không, phi pháp vô vong thất vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Tánh hằng trụ xả, tánh tánh hằng trụ xả không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tánh hằng trụ xả không, tánh hằng trụ xả vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tánh hằng trụ xả, tánh phi tánh hằng trụ xả không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tánh hằng trụ xả không, phi tánh hằng trụ xả vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức pháp vô vong thất, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa pháp vô vong thất, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức tánh hằng trụ xả, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tánh hằng trụ xả, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn, tánh tất cả đà la ni môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tất cả đà la ni môn không, tất cả đà la ni môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tất cả đà la ni môn, tánh phi tất cả đà la ni môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tất cả đà la ni môn không, phi tất cả đà la ni môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Tất cả tam ma địa môn, tánh tất cả tam ma địa môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh tất cả tam ma địa môn không, tất cả tam ma địa môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi tất cả tam ma địa môn, tánh phi tất cả tam ma địa môn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi tất cả tam ma địa môn không, phi tất cả tam ma địa môn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức tất cả đà la ni môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tất cả đà la ni môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức tất cả tam ma địa môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa tất cả tam ma địa môn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Nội không, tánh nội không không. Vì cớ sao? Vì trong tánh nội không không, nội không vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi nội không, tánh phi nội không không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi nội không không, phi nội không vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không. Vì cớ sao? Vì trong tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không; tánh phi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không; phi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức nội không, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa nội không, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Chơn như, tánh chơn như không. Vì cớ sao? Vì trong tánh chơn như không, chơn như vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi chơn như, tánh phi chơn như không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi chơn như không, phi chơn như vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bất tư nghì giới, hư không giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, vô tánh giới, vô tướng giới, vô tác giới, vô vi giới, an ẩn giới, tịch tĩnh giới, bổn vô, thật tế, cứu cánh Niết bàn; tánh pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn không; pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn; tánh phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn không; phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức chơn như, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa chơn như, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết bàn, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa, tánh Thanh văn thừa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh Thanh văn thừa không, Thanh văn thừa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi Thanh văn thừa, tánh phi Thanh văn thừa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi Thanh văn thừa không, phi Thanh văn thừa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Ðộc giác thừa, Ðại thừa; tánh Ðộc giác thừa, Ðại thừa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh Ðộc giác thừa, Ðại thừa không; Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi Ðộc giác thừa, Ðại thừa; tánh phi Ðộc giác thừa, Ðại thừa không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi Ðộc giác thừa, Ðại thừa không; phi Ðộc giác thừa, Ðại thừa vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức Thanh văn thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa Thanh văn thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức Ðộc giác thừa, Ðại thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa Ðộc giác thừa, Ðại thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Xá Lợi Tử! Thanh văn bổ đặc già la, tánh Thanh văn bổ đặc già la không. Vì cớ sao? Vì trong tánh Thanh văn bổ đặc già la không, Thanh văn bổ đặc già la vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi Thanh văn bổ đặc già la, tánh phi Thanh văn bổ đặc già la không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi Thanh văn bổ đặc già la không, phi Thanh văn bổ đặc già la vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la; tánh Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la không. Vì cớ sao? Vì trong tánh Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la không; Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Phi Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la; tánh phi Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la không. Vì cớ sao? Vì trong tánh phi Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la không; phi Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la vô sở hữu chẳng khá được, nên Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tức Thanh văn bổ đặc già la, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa Thanh văn bổ đặc già la, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Tức Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được. Lìa Ðộc giác, Ðại thừa bổ đặc già la, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu chẳng khá được.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại đáp Xá Lợi Tử rằng: Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ nào mà nói tôi đối tất cả pháp, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát đều vô sở hữu, trọn chẳng khá được, làm sao khiến tôi đem Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát ấy. Xá Lợi Tử! Vì tánh sắc không, nên sắc đối sắc vô sở hữu chẳng khá được, sắc đối thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thọ không, nên thọ đối thọ vô sở hữu chẳng khá được, thọ đối sắc vô sở hữu chẳng khá được, sắc thọ đối tưởng vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tưởngï không, nên tưởngï đối tưởng vô sở hữu chẳng khá được, tưởng đối sắc thọ vô sở hữu chẳng khá được, sắc thọ tưởng đối hành vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hành không, nên hành đối hành vô sở hữu chẳng khá được, hành đối sắc thọ tưởng vô sở hữu chẳng khá được, sắc thọ tưởng hành đối thức vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thức không, nên thức đối thức vô sở hữu chẳng khá được, thức đối sắc thọ tưởng hành vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh nhãn xứ không, nên nhãn xứ đối nhãn xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhãn xứ đối nhĩ xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì nhĩ xứ không, nên nhĩ xứ đối nhĩ xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhĩ xứ đối nhãn xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhãn nhĩ xứ đối tỷ xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tỷ xứ không, nên tỷ xứ đối tỷ xứ vô sở hữu chẳng khá được, tỷ xứ đối nhãn nhĩ xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhãn nhĩ tỷ xứ đối thiệt xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thiệt xứ không, nên thiệt xứ đối thiệt xứ vô sở hữu chẳng khá được, thiệt xứ đối nhãn nhĩ tỷ xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhãn nhĩ tỷ thiệt xứ đối thân xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thân xứ không, nên thân xứ đối thân xứ vô sở hữu chẳng khá được, thân xứ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt xứ vô sở hữu chẳng khá được, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ đối ý xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ý xứ không, nên ý xứ đối ý xứ vô sở hữu chẳng khá được, ý xứ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh sắc xứ không, nên sắc xứ đối sắc xứ vô sở hữu chẳng khá được, sắc xứ đối thanh xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thanh xứ không, nên thanh xứ đối thanh xứ vô sở hữu chẳng khá được, thanh xứ đối sắc xứ vô sở hữu chẳng khá được, sắc thanh xứ đối hương xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hương xứ không, nên hương xứ đối hương xứ vô sở hữu chẳng khá được, hương xứ đối sắc thanh xứ vô sở hữu chẳng khá được, sắc thanh hương xứ đối vị xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vị xứ không, nên vị xứ đối vị xứ vô sở hữu chẳng khá được, vị xứ đối sắc thanh hương xứ vô sở hữu chẳng khá được, sắc thanh hương vị xứ đối xúc xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh xúc xứ không, nên xúc xứ đối xúc xứ vô sở hữu chẳng khá được, xúc xứ đối sắc thanh hương vị xứ vô sở hữu chẳng khá được, sắc thanh hương vị xúc xứ đối pháp xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp xứ không, nên pháp xứ đối pháp xứ vô sở hữu chẳng khá được, pháp xứ đối sắc thanh hương vị xúc xứ vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com