Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển thứ 595. Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 24

Quyển thứ 595
Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng sở hành sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng sở hành thọ tưởng hành thức uẩn. Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng sở hành sắc uẩn nên không biết không thấy. Nếu đối sắc uẩn không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng sở hành thọ tưởng hành thức uẩn không biết không thấy. Nếu đối thọ tưởng hành thức uẩn không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng sở hành nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng sở hành nhãn xứ nên không biết không thấy. Nếu đối nhãn xứ không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không biết không thấy. Nếu đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng sở hành sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng sở hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng sở hành sắc xứ nên không biết không thấy. Nếu đối sắc xứ không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng sở hành thanh hương vị xúc pháp xứ

nên không biết không thấy. Nếu đối thanh hương vị xúc pháp xứ không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng sở hành nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng sở hành nhãn giới nên không biết không thấy. Nếu đối nhãn giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không biết không thấy. Nếu đối nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng sở hành sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng sở hành thanh hương vị xúc pháp giới. Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng sở hành sắc giới nên không biết không thấy. Nếu đối sắc giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng sở hành thanh hương vị xúc pháp giới nên không biết không thấy. Nếu đối thanh hương vị xúc pháp giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng sở hành nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng sở hành nhãn thức giới nên không biết không thấy. Nếu đối nhãn thức giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng sở hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không biết không thấy. Nếu đối nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng sở hành tất cả pháp. Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng sở hành tất cả pháp nên không biết không thấy. Nếu đối tất cả pháp không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng bỏ tự tánh sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng bỏ tự tánh thọ tưởng hành thức uẩn. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng bỏ tự tánh nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng bỏ tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng bỏ tự tánh sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng bỏ tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng bỏ tự tánh nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng bỏ tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng bỏ tự tánh sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng bỏ tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng bỏ tự tánh nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng bỏ tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng bỏ tự tánh tất cả pháp. Nếu đối tự tánh như thế biết khắp, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn cùng sắc uẩn chẳng hợp chẳng lìa, thọ tưởng hành thức uẩn cùng thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng hợp chẳng lìa. Sắc uẩn chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ cùng chẳng hợp chẳng lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng hợp chẳng lìa. Nhãn xứ chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ cùng sắc xứ chẳng hợp chẳng lìa, thanh hương vị xúc pháp xứ cùng thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng hợp chẳng lìa. Sắc xứ chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới cùng nhãn giới chẳng hợp chẳng lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng hợp chẳng lìa. Nhãn giới chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới cùng sắc giới chẳng hợp chẳng lìa, thanh hương vị xúc pháp giới cùng thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng hợp chẳng lìa. Sắc giới chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới cùng nhãn thức giới chẳng hợp chẳng lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng hợp chẳng lìa. Nhãn thức giới chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp cùng tất cả pháp chẳng hợp chẳng lìa. Tất cả pháp chẳng hợp chẳng lìa như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng bớt chẳng thêm, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng bớt chẳng thêm. Sắc uẩn chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng bớt chẳng thêm, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng bớt chẳng thêm. Nhãn xứ chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng bớt chẳng thêm, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng bớt chẳng thêm. Sắc xứ chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng bớt chẳng thêm, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng bớt chẳng thêm. Nhãn giới chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng bớt chẳng thêm, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng bớt chẳng thêm. Sắc giới chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng bớt chẳng thêm, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng bớt chẳng thêm. Nhãn thức giới chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng bớt chẳng thêm. Tất cả pháp chẳng bớt chẳng thêm như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng nhiễm chẳng tịnh, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Sắc uẩn chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng nhiễm chẳng tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Nhãn xứ chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng nhiễm chẳng tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Sắc xứ chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng nhiễm chẳng tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Nhãn giới chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng nhiễm chẳng tịnh, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Sắc giới chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng nhiễm chẳng tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Nhãn thức giới chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng nhiễm chẳng tịnh. Tất cả pháp chẳng nhiễm chẳng tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Năm uẩn chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Sáu chỗ trong chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Sáu chỗ ngoài chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Sáu giới trong chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Sáu giới ngoài chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Sáu thức giới chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh. Tất cả pháp chẳng có pháp tịnh chẳng có pháp bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng dời chuyển chẳng tới vào, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Năm uẩn chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng dời chuyển chẳng tới vào, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Sáu chỗ trong chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng dời chuyển chẳng tới vào, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Sáu chỗ ngoài chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng dời chuyển chẳng tới vào, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Sáu giới trong chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng dời chuyển chẳng tới vào, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Sáu giới ngoài chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng dời chuyển chẳng tới vào, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Sáu thức giới chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng dời chuyển chẳng tới vào. Tất cả pháp chẳng dời chuyển chẳng tới vào như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng buộc chẳng lìa buộc, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng buộc chẳng lìa buộc. Năm uẩn chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng buộc chẳng lìa buộc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng buộc chẳng lìa buộc. Sáu chỗ trong chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng buộc chẳng lìa buộc, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng buộc chẳng lìa buộc. Sáu chỗ ngoài chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng buộc chẳng lìa buộc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng buộc chẳng lìa buộc. Sáu giới trong chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng buộc chẳng lìa buộc, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng buộc chẳng lìa buộc. Sáu giới ngoài chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng buộc chẳng lìa buộc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng buộc chẳng lìa buộc. Sáu thức giới chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng buộc chẳng lìa buộc. Tất cả pháp chẳng buộc chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng chết chẳng sống, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng chết chẳng sống. Năm uẩn chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng chết chẳng sống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng chết chẳng sống. Sáu chỗ trong chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng chết chẳng sống, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng chết chẳng sống. Sáu chỗ ngoài chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng chết chẳng sống, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng chết chẳng sống. Sáu giới trong chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng chết chẳng sống, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng chết chẳng sống. Sáu giới ngoài chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng chết chẳng sống, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng chết chẳng sống. Sáu thức giới chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng chết chẳng sống. Tất cả pháp chẳng chết chẳng sống như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng sống chẳng chết, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng sống chẳng chết. Năm uẩn chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng sống chẳng chết, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng sống chẳng chết. Sáu chỗ trong chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng sống chẳng chết, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng sống chẳng chết. Sáu chỗ ngoài chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng sống chẳng chết, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng sống chẳng chết. Sáu giới trong chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng sống chẳng chết thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng sống chẳng chết. Sáu giới ngoài chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng sống chẳng chết, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng sống chẳng chết. Sáu thức giới chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng sống chẳng chết. Tất cả pháp chẳng sống chẳng chết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Năm uẩn chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Sáu chỗ trong chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Sáu chỗ ngoài chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Sáu giới trong chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Sáu giới ngoài chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Sáu thức giới chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn. Tất cả pháp chẳng trôi lăn, chẳng có pháp trôi lăn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng hết, chẳng có pháp hết; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Năm uẩn chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng hết, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Sáu chỗ trong chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng hết, chẳng có pháp hết; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Sáu chỗ ngoài chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng hết, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Sáu giới trong chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng hết, chẳng có pháp hết; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Sáu giới ngoài chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng hết, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng hết, chẳng có pháp hết. Sáu thức giới chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng hết, chẳng có pháp hết; Tất cả pháp chẳng hết, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Năm uẩn chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Sáu chỗ trong chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Sáu chỗ ngoài chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Sáu giới trong chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Sáu giới ngoài chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Sáu thức giới chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt. Tất cả pháp chẳng có pháp nhóm, chẳng có pháp diệt như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Năm uẩn chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Sáu chỗ trong chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Sáu chỗ ngoài chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Sáu giới trong chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Sáu giới ngoài chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Sáu thức giới chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết. Tất cả pháp chẳng có pháp khởi, chẳng có pháp hết như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Năm uẩn chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Sáu chỗ trong chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Sáu chỗ ngoài chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Sáu giới trong chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Sáu giới ngoài chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Sáu thức giới chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại. Tất cả pháp chẳng có pháp biến hoại, chẳng không pháp biến hoại như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Năm uẩn chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Sáu chỗ trong chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Sáu chỗ ngoài chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Sáu giới trong chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Sáu giới ngoài chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Sáu thức giới chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh. Tất cả pháp chẳng thường chẳng vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Năm uẩn chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Sáu chỗ trong chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Sáu chỗ ngoài chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Sáu giới trong chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Sáu giới ngoài chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Sáu thức giới chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si. Tất cả pháp chẳng có pháp tham sân si, chẳng lìa pháp tham sân si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả,chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Năm uẩn chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Sáu chỗ trong chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả,chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Sáu chỗ ngoài chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Sáu giới trong chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Sáu giới ngoài chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Sáu thức giới chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả. Tất cả pháp chẳng tác giả, chẳng khiến tác giả, chẳng khởi giả, chẳng đẳng khởi giả, chẳng liễu giả, chẳng khiến liễu giả, chẳng thọ giả, chẳng khiến thọ giả, chẳng tri kiến giả như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Năm uẩn chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Sáu chỗ trong chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Sáu chỗ ngoài chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Sáu giới trong chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Sáu giới ngoài chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Sáu thức giới chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên. Tất cả pháp chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có biên chẳng không biên như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Năm uẩn chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Sáu chỗ trong chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Sáu chỗ ngoài chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Sáu giới trong chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Sáu giới ngoài chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Sáu thức giới chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái. Tất cả pháp chẳng kiến thú chẳng dứt kiến thú, chẳng ái chẳng dứt ái như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng thiện chẳng phi thiện, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Năm uẩn chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn xứ chẳng thiện chẳng phi thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Sáu chỗ trong chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc xứ chẳng thiện chẳng phi thiện, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Sáu chỗ ngoài chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn giới chẳng thiện chẳng phi thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Sáu giới trong chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Sắc giới chẳng thiện chẳng phi thiện, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Sáu giới ngoài chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nhãn thức giới chẳng thiện chẳng phi thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thiện chẳng phi thiện. Sáu thức giới chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Tất cả pháp chẳng thiện chẳng phi thiện. Tất cả pháp chẳng thiện chẳng phi thiện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com