Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 547. Hội thứ tư Phẩm Việc Ma thứ 11-2. Hội thứ tư Phẩm Thế Gian thứ 12. Hội thứ tư Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy thứ 13

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 22

Quyển Thứ 547
Hội thứ tư Phẩm Việc Ma thứ 11-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác chỗ yên ổn giàu vui không nạn, kẻ năng nghe pháp muốn đi theo kia. Kẻ năng nói pháp phương tiện nói thử: "Ngươi tuy vì lợi muốn đi theo ta, mà ngươi đến kia đâu tất vừa lòng? Nên nghĩ khéo kỹ, sau khỏi ăn năn buồn khổ". Khi kẻ nghe pháp nghe rồi nghĩ rằng: "Sư này chẳng muốn cho ta theo ư? Nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp". Do nhân duyên này chẳng đi theo kia. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng dạy trao nghe thọ biên trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác phải đi đường sá hiểm trở rộng mênh mông, nhiều các lo sợ nạn giặc và kẻ hung dữ, ác thú, thợ săn, rắn độc thảy. Kẻ năng nghe pháp muốn cùng đi theo. Kẻ năng nói pháp phương tiện thử rằng: "Ngươi nay vì sao vô sự theo ta muốn qua các chỗ hiểm nạn như thế? Phải khéo nghĩ kỹ, sau khỏi lo hối". Kẻ năng nghe pháp nghe rồi nghĩ rằng: "Sư này chẳng muốn cho ta theo đi, nếu cố theo đi đâu chắc được nghe pháp". Do nhân duyên đây chẳng đi theo kia. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng dạy trao nghe thọ biên trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp có nhiều thí chủ hằng theo dõi nhau. Kẻ nghe pháp đến thỉnh thuyết cho Bát nhã Ba la mật đa, hoặc thỉnh xin biên chép thọ trì đọc tụng, như thuyết tu hành. Kia nhiều duyên trở ngại không rảnh dạy trao, kẻ năng nghe pháp khởi tâm ghét hờn. Mặc dù sau có dạy trao, kia chẳng them nghe thọ. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng dạy trao nghe thọ biên trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có nhiều các ác ma làm các thứ hình đến chỗ Bồ tát, phương tiện phá hoại khiến đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa chẳng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ vì người diễn nói. Vậy nên, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa khi đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thảy có bao lưu nạn, phải biết điều là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Duyên nào ác ma làm các hình tượng đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại khiến đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa biên chép cho đến diễn nói chẳng được?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh Nhất thiết trí trí chư Phật. Chư Phật sở hữu Nhất thiết trí trí năng sanh Phật giáo. Phật giáo năng sanh vô lượng vô số hữu tình Bát nhã. Hữu tình Bát nhã năng chứng dứt vô biên các phiền não. Kẻ dứt phiền não, tất cả ác ma chẳng làm hại được. Vì tất cả ác ma chẳng làm hại được, nên sanh nhiều sầu khổ như bị tên đâm vào tim: "Chớ để bởi Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây làm trống khuyết cảnh giới ta". Vậy nên ác ma làm các hình tượng đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa chẳng được biên chép cho đến diễn nói.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Sao là ác ma làm các hình tượng đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại?

Phật bảo: Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Sa môn đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến kia hủy chán Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, bảo lời như vầy: "Ngươi dù tập tụng kinh điển vô tướng, chẳng chơn Bát nhã Ba la mật đa. Ta đã tập tụng kinh điển hữu tướng là chơn Bát nhã Ba la mật đa". Khi nói lời ấy có các Bồ tát chưa được nhận ký, mới học Ðại thừa, trí huệ hẹp yếu, bèn đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa lòng sanh nghi ngờ. Bởi nghi ngờ nên đối Bát nhã Ba la mật đa mà sanh hủy chán. Bởi hủy chán nên bèn chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát, bảo Bồ tát rằng: " Nếu các Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm duy chứng thật tế được quả Dự Lưu, cho đến hoặc được Ðộc giác Bồ đề, quyết chẳng năng chứng được quả Phật vô thượng. Vì duyên nào đối đây luống công nhọc nhằn?" Bồ tát đã nghe, bèn chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Như vậy, Thiện Hiện! Khi biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thảy, nhiều các ác ma, Bồ tát nên giác rồi tinh siêng chính nhớ chính biết, phương tiện xa lìa.

Cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Khi biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thảy việc, nhiều các việc ma. Ví như ngọc Ðại bảo Thần châu vô giá mặc dù có thắng năng mà nhiều oán giặc. Bát nhã Ba la mật đa như thế tuy có thắng đức mà nhiều lưu nạn. Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa, vì ít phước đức nên khi biên chép thảy có nhiều ác ma muốn làm lưu nạn, mặc dù ma có ưa muốn mà chẳng thành được. Sở dĩ vì sao? Vì có kẻ ngu si bị ma dối gạt, nên đối các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa khi biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thảy việc muốn làm lưu nạn.

Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si kia giác huệ yếu mờ, chẳng thể suy nghĩ nổi Phật pháp rộng lớn. Tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ lóng nghe diễn nói được; lại muốn ngăn người biên chép thảy việc.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Có người ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước đức mỏng kém, chưa ở chỗ Phật phát thệ nguyện rộng, chưa được bạn lành thu nhận, tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể biên chép cho đến diễn nói được. Các thiện nam tử mới học Ðại thừa, khi đối việc biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thảy bị ma làm lưu nạn.

Ở đời đương lai sau có các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, phước đức mỏng kém, căn lành yếu ít, đối công đức rộng lớn các Như Lai tâm chẳng vui muốn. Tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ lóng nghe diễn nói được, lại muốn ngăn trở người việc biên chép thảy. Phải biết loại kia bị tội vô biên!

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử Bồ tát thừa khi đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thảy có nhiều các việc ma vì làm lưu nạn, khiến việc biên chép đều chẳng thành xong được. Do đấy chẳng thể viên mãn công đức, căn lành chưa chín, vì phước đức trí huệ ít vậy.

Lại có các thiện nam tử Bồ tát thừa khi đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thảy, nếu không việc ma, phải biết đều là thần lực chư Phật từ bi hộ niệm. Sở dĩ vì sao? Vì các ác ma và bè lũ tuy siêng phương tiện muốn diệt Bát nhã Ba la mật đa; chư Phật Thế Tôn cũng siêng phương tiện từ bi hộ niệm, khiến các thiện nam tử Bồ tát thừa đối khi biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thảy việc không các lưu nạn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Hội Thứ Tư
Phẩm Thế Gian Thứ 12

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như người gái có nhiều các con, hoặc năm, hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm mươi, hoặc trăm, hoặc ngìn. Người mẹ bị bệnh, các con đều riêng cần cầu chữa thuốc, đồng khởi nghĩ này: "Làm sao cho bệnh mẹ ta được trừ lành, mệnh không chướng nạn, thân danh chẳng mất, lâu hưởng an vui, chẳng sanh khổ thọ. Các đồ vui diệu đều qui về mẹ ta. Sở dĩ vì sao? Vì đẻ nuôi chúng ta, chỉ vẽ việc thế gian rất nỗi gian nan".

Khởi nghĩ ấy rồi đua lập phương tiện cầu việc yên ổn, che hộ thân mẹ khỏi bị muỗi nhặng, rắn, bò cạp, gió mưa, người phi người thảy việc khó chịu chạm đến. Cần thêm sửa sang khiến lìa các bệnh, sáu căn thanh tịnh không các lo khổ. Lại dùng các thứ đồ vui thượng diệu, cúng dường cung kính mà nói lời này: "Mẹ ta từ bi, đẻ nuôi chúng ta, dạy dỗ chỉ vẽ tất cả sự nghiệp thế gian, chúng ta đâu được chẳng đền ơn mẹ".

Như vậy, Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác thường đem các thứ phương tiện khéo léo hộ niệm Bát nhã Ba la mật đa. Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa năng đối Bát nhã Ba la mật đa biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói không biếng mỏi ấy, Như Lai cũng đem các thứ phương tiện cần thêm hộ niệm khiến không tổn não. Trong các thế giới mười phương hiện tại, tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác thương xót lợi vui các hữu tình, cũng đem các thứ phương tiện khéo léo hộ niệm Bát nhã Ba la mật đa, khiến các ác ma chẳng thể hủy diệt được, lâu trụ cho lợi vui tất cả thế gian. Như vậy, Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều dùng các thứ phương tiện khéo léo hộ trì Bát nhã Ba la mật đa.

Sở dĩ vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, năng chính hiển rõ Nhất thiết trí trí, năng chỉ thế gian thật tướng các pháp. Nhất thiết trí trí cũng từ kia sanh.

Thiện Hiện phải biết: Tất cả chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, tinh siêng tu học chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ta xưa cũng nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, tinh siêng tu học chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa năng sanh Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, năng chính hiển rõ Nhất thiết trí trí, năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Sao là Bát nhã Ba la mật đa năng sanh Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, năng chỉ thế gian thật tướng các pháp?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh Như Lai Nhất thiết trí trí và các công đức, nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng sanh Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác. Năng chỉ thế gian thật tướng các pháp ấy, là năng chỉ thế gian thật tướng năm uẩn.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Sao là Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng năm uẩn?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng chỉ thế gian sắc thảy năm uẩn không tướng biến hoại, nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp. Sở dĩ vì sao?

Vì sắc thảy năm uẩn không tự tánh, nên nói tên là không, vô tướng, vô nguyện, vô tạo vô tác, vô sanh vô diệt, tức chơn pháp giới. Chẳng phải pháp không thảy khá có biến hoại, nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa khắp chứng biết được thi thiết sai khác vô lượng vô số vô biên hữu tình, nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình tâm hành sai khác; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình chẳng có tự tánh; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình tâm không chỗ trụ, in như hư không, không chỗ nương dựa; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có bao tâm lược hết vậy, lìa vậy, không có tánh tâm lược; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có bao tâm tản, do pháp tánh vậy, không có tánh tâm tản; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đều nương Bát nhã Ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình các tâm nhiễm dơ chẳng thể chỉ được, vì không tánh tâm nhiễm; nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ thế gian thật tướng các pháp.

Lại nữa, Thi