Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển thứ 49: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3. Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Ðại Thừa thứ 14-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 49: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3.