Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển thứ 431. Hội thứ hai phẩm Kinh Văn thứ 36-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 18

Quyển thứ 431
Hội thứ hai phẩm Kinh Văn thứ 36-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Ðế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Thiệm Bộ đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Ðế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thí người đọc tụng, hoặc chuyển thơ tả rộng khiến lưu bố, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế trong tạng bí mật rộng nói tất cả pháp vô lậu. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy với trong đã học nay học sẽ học; hoặc có đã vào nay vào sẽ vào pháp Thanh văn thừa Chánh tánh ly sanh, lần lữa cho đến đã chứng sẽ được quả A la hán; hoặc có đã vào nay vào sẽ vào pháp Ðộc giác thừa Chánh tánh ly sanh, lần lữa cho đến đã chứng sẽ chứng Ðộc giác Bồ đề; hoặc có đã vào nay vào sẽ vào pháp Bồ tát thừa Chánh tánh ly sanh, lần lữa tu hành các hạnh Bồ tát đã chứng nay chứng sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Kiều Thi Ca! những gì gọi là pháp vô lậu? Nghĩa là bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Bốn trí thánh đế. Ba môn giải thoát. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp đều là trong đấy đã nói tất cả pháp vô lậu.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu chỗ được nhóm phước vẫn hơn giáo hóa các loại hữu tình một châu Thiệm Bộ đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các hữu tình an trụ mười thiện nghiệp đạo chẳng khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú. Nếu hữu tình an trụ quả Dự lưu ấy bèn được thoát hẳn ba ác thú vậy, huống giáo khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác Bồ đề, chỗ được nhóm phước mà chẳng hơn kia ư?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo các loại hữu tình châu Thiệm bộ đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác Bồ đề, chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nếu giáo hữu tình khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời làm cho thế gian Phật nhãn chẳng dứt. Sở dĩ vì sao? Bởi có Bồ tát Ma ha tát, nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác Bồ đề. Bởi có Bồ tát Ma ha tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Các Bồ tát Ma ha tát đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà được thành tựu.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu c