Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 356: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15

Quyển Thứ 356: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện: nếu bồ tát ma ha tát hằng khỏi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì cớ sao? Vì nhãn giới phi năng trụ, phi sở trụ; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Vì cớ sao? Vì sắc giới phi năng trụ, phi sở trụ; thanh hương vị xúc pháp giới cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì cớ sao? Vì nhãn thức giới phi năng trụ, phi sở trụ; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc hi năng trụ, phi sở trụ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phi năng trụ, phi sở trụ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Vì cớ sao? Vì địa giới phi năng trụ, phi sở trụ; thủy hỏa phong không thức giới cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ vô minh; cũng chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não. Vì cớ sao? Vì vô minh phi năng trụ, phi sở trụ; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa; cũng chẳng nên trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì cớ sao? Vì bố thí ba la mật đa phi năng trụ, phi sở trụ; tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nội không; cũng chẳng nên trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Vì cớ sao? Vì nội không phi năng trụ, phi sở trụ; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ chơn như; cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Vì cớ sao? Vì chơn như phi năng trụ, phi sở trụ; pháp giới cho đến bất tư nghì giới cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ khổ thánh đế, cũng chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế. Vì ớ sao? Vì khổ thánh đế cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ bốn tĩnh lự; cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vì cớ sao? ỉ bốn tĩnh lự phi năng trụ, phi sở trụ; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ tám giải thoát; cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát phi năng trụ, phi sở trụ; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ bốn niệm trự; cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ phi năng trụ, phi sở trụ; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ không giải thoát môn. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn phi năng trụ, phi sở trụ; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ năm nhãn, cũng chẳng nên trụ sáu thần thông. Vì cớ sao? Vì năm nhãn phi năng trụ, phi sở trụ; sáu thần thông cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khỏi nghĩ này: ta chẳng nên trụ phật mười lực; cũng chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Vì cớ sao? Vì phật mười lực phi năng trụ, phi sở trụ; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ pháp vô vong thất, cũng chẳng nên trụ tánh hằng trụ xả. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất phi năng trụ, phi sở trụ; tánh hằng trụ xả cũng phi năng trụ, phi sở trụ, vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ nhất thiết trí; cũng chẳng nên trụ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí, nhất phi năng trụ, phi sở trụ; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ tất cả đà la ni môn, cũng chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn phi năng trụ, phi sở trụ; tất cả tam ma địa môn cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khỏi nghĩ này: ta chẳng nên trụ quả dự lưu; cũng chẳng nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Vì cớ sao? Vì quả dự lưu phi năng trụ, phi sở trụ; quả nhất lai, bất hoàn, a la hán cũng phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ độc giác bồ đề. Vì cớ sao? Vì độc giác bồ đề phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cũng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Vì cớ sao? Vì tất cả hạnh bồ tát ma ha tát phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát hằng khởi nghĩ này: ta chẳng nên trụ chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Vì chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề phi năng trụ, phi sở trụ. Vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này năng cùng sáu món ba la mật đa thường chung tương ưng chẳng bỏ rời nhau.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát năng đem phuong tiện vô trụ như thế, tu hành sáu món ba la mật đa, bồ tát ma ha tát này mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Thiện Hiện! Vì như có người muốn ăn quả xoài yêm một la, hoặc quả cầu bán na ta, trước lấy hạt nó, với đất tốt lành mà trồng trọt xuống, tùy thời tưới rưới sửa sang giữ gìn, lần lữa sanh trưởng mộng cây lá, hòa hợp với thời tiết bèn có hoa quả, quả đã thành chín lấy mà ăn ngon. Như vậy, Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát muốn được vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước học sáu món ba la mật đa. Lại đối hữu tình hoặc dung bố thí, hoặc dung ái ngữ, hoặc dung lợi hành, hoặc dung đồng sự mà nhiếp thọ đó. đã nhiếp thọ rồi, dạy khiến an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. đã an trụ rồi giải thoát tất cả sanh lão bệnh tử, chứng được thường trụ rốt ráo an vui. Bồ tát như thế phải được vô thượng chánh đẳng bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn đối các pháp chẳng nhờ duyên khác mà tự ngộ hiểu, muốn năng thành thục tất cả hữu tình, muốn đối cõi phật năng khéo nghiêm tịnh, muốn mau ngồi yên tòa diệu bồ đề, muốn năng hang phục tất cả ma quân, muốn mau chứng được nhất thiết trí trí, muốn quay xe pháp độ thoát sanh lão bệnh tử cho các loại hữu tình, phải học sáu món ba la mật đa, dung bốn nhiếp sự phuong tiện nhiếp thọ các loại hữu tình. Bồ tát như thế, khi siêng tu học nên đối bát nhã ba la mật đa thường siêng tu học.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! phật bảo: bồ tát ma ha tát nên đối bát nhã ba la mật đa thường siêng học ư? Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy chớ sao, ta bảo bồ tát ma ha tát nên đối bát nhã ba la mật đa thường siêng tu học. Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn đối các pháp được đại tự tại phải học bát nhã ba la mật đa. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, năng khiến bồ tát đối tất cả pháp được tự tại vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã ba la mật đa thẳm sâu là phuong tiện các pháp lành sanh trưởng chỗ cửa hướng tới. Vì như đại hải là phuong tiện các bảo vật sanh trưỏng và chỗ cửa tất cả nước hướng về. Như vậy, Thiện Hiện! Bát nhã ba la mật đa thẳm sâu là phuong tiện các pháp lành sanh trưởng chỗ cửa hướng tới. Vậy nên, Thiện Hiện! Kẻ cầu thanh văn thừa bổ đặc già la, kẻ cầu độc giác thừa bổ già la, kẻ cầu bồ tát thừa bổ đặc già la đýu phải đối bát nhã ba la mật đa thẳm sâu thường siêng tu học.

Thiện Hiện! Các bồ tát ma ha tát đối bát nhã ba la mật đa đây khi siêng tu học nên siêng tu học bố thí ba la mật đa. Nên siêng tu học tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh tự, bát nhã ba la mật đa.

Nên siêng an trụ nôi không; nên siêng an trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Nên siêng an trụ chơn như; nên siêng an trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nên siêng an trụ khổ thánh đế; nên siêng an trụ tập diệt đạo thánh đế.

Nên siêng tu học bốn tĩnh lự; nên siêng tu học bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nên siêng tu học tám giải thoát; nên siêng tu học tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, nên siêng tu học bốn niệm trụ; nên siêng tu học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. nên siêng tu học không giải thoát môn; nên siêng tu học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nên siêng tu học năm nhãn; nên siêng tu học sáu thần thông.

Nên siêng tu học phật mười lực; nên siêng tu học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Nên siêng tu học pháp vô vong thất; nên siêng tu học tánh hằng trụ xả. Nên siêng tu học tất cả đà la ni môn; nên siêng tu học tất cả tam ma địa môn. Nên siêng tu học nhất thiết trí; nên siêng tu học đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Thiện Hiện! Như người bắn giỏi, áo mũ bền dày, cầm cung tên tốt, chẳng sợ oán địch. Bồ tát ma ha tát cũng ại như thế. Nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa; nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa.

Nhiếp thọ nội không; nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ chơn như; nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nhiếp thọ khổ thánh đế; nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế.

Nhiếp thọ bốn tĩnh lự; nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tám giải thoát; nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ bốn niệm trụ; nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ không giải thoát môn; nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ năm nhãn; nhiếp thọ sáu thần thông.

Nhiếp thọ phật mười lực; nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Nhiếp thọ pháp vô vong thất, nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ nhất thiết trí; nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Khi nhiếp thọ các công đức như thế đều đem bát nhã ba la mật đa mà làm phuong tiện. Do nhãn duyên này tất cả các ma quân, luận ngoại đạo đều chẳng thể lấn được. vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế bèn được chư phật quá khứ vi lai hiện tại hộ niệm.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! vì sao bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành bố thí ba la mật đa; năng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành nội không; năng hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành chơn như; năng hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành chơn như; năng hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành khổ thánh đế; năng hành tập diệt đạo thánh đế, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành bốn tĩnh lự; năng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định, nên được chư phật quá khứ vị lai tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành tám giải thoát; năng hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành bốn niệm trụ; năng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành không giải thoát môn; năng hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành năm nhãn, năng hành sáu thần thông, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành phật mười lực; năng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành pháp vô vong thất, năng hành tánh hằng trụ xả, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, năng hành tất cả đà la ni môn, năng hành tất cả tam ma địa môn, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế năng hành nhất thiết trí; năng hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa phật rằng: bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao hi hành bố thí ba la mật đa bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành nội không bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành ngoại không, nôi ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, bèn được chư phật quá khứ ị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành chơn như bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành khổ thánh đế bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành tập diệt đạo thánh đế bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành bốn tĩnh lự bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành tám giải thoát bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành bốn niệm trụ bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành không giải thoát môn bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành năm nhãn bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao hi hành sáu thần thông bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành phật mười lực bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành pháp vô vong thất bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành tánh hằng trụ xả bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành tất cả đà la ni môn bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành tất cả tam ma địa môn bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Bạch thế tôn! bồ tát ma ha tát này, vì sao khi hành nhất thiết trí bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Vì sao khi hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bèn được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành bố thí ba la mật đa, quán bố thí ba la mật đa chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa, quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành nội không, quán nội không chẳng khá được, nên được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành chơn như, quán chơn như chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành khổ thánh đế, quán khổ thánh đế chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành tập diệt đạo thánh đế, quán tập diệt đạo thánh đế chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành bốn tĩnh lự, quán bốn tĩnh lự chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định, quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành tám giải thoát, quán tám giải thoát chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành niệm trụ, quán bốn niệm trụ chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành không giải thoát môn, quán không giải thoát môn chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành năm nhãn, quán nhãn chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành sáu thần thông, quán sáu thần thông chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành phật mười lực, quán phật mười lực chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng; quán bốn vô sở úy cho đến mườI tám pháp phật bất cộng chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành pháp vô vong thất, quán pháp vô vong thất chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành tánh hằng trụ xả, quán tánh hằng trụ xả chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành tất cả đà la ni môn, quán tất cả đà la ni môn chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành tất cả tam ma địa môn, quán tất cả tam ma địa môn chẳng được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này khi hành nhất thiết trí, quán nhất thiết trí chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. Khi hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá được, nên được chư phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm.

Lại nữa, Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như sắc chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như thọ tưởng hành thức chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhãn xứ chẳng khá được nên hộ nệm bồ tát ma ha tát này. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như sắc xứ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhãn giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát nằy. như nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như sắc gớI chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhãn thức giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhãn xúc chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chu phật quá khứ vị lai hiện tại như địa giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như vô minh chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiẹn tại như bố thí ba la mật đa chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nội không chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như chơn như chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới. Bất tư nghì giới chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như khổ thánh đế chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như tập diệt đạo thánh đế chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như bốn tĩnh lự chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như tám giải thoát chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như bốn niệm trụ chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như không giải thoát môn chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như năm nhãn chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như sáu thần thông chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như phật mười lực chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như pháp vô vong thất chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát nằy. như tánh hằng trụ xả chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như nhất thiết trí chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như tất cả đà la ni môn chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như tất cả tam ma địa môn chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như quả dự lưu chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Như quả nhất lai, bất hoàn, a la hán chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như độc giác bồ đề chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như tất cả hạnh bồ tát ma ha tát chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại như chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng khá được nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Lại nữa, Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi sắc nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi thọ tưởng hành thức nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhãn xứ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi sắc xứ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi thanh hương vị xúc pháp xứ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện!chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhãn giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi sắc giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi thanh hương vị xúc pháp giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhãn thức giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhãn xúc nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi địa giới nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi thủy hỏa phong không thức giới nên hộ niệm bồ tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi vô minh nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng ởI hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi bố thí ba la mật đa nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nội không nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi chơn như nên ộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi khổ thánh đế nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi tập diệt đạo thánh dế nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi bốn tĩnh lự nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi bốn vô lượng, bốn vô sắc định nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện Hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi tám giải thoát nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mườI biến xứ nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com