Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 351: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15

Tập 15
Quyển Thứ 351: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! nếu bố tát ma ha tát trọn nên phương tiện khéo léo như thế, từ phát tâm trở đi lá trải bao thời? phật nói: thiện hiện! bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi trải qua vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức kiếp.

Cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng: bạch thế tôn! nếu bồ tát ma ha tát trọn nên phương tiện khéo léo như thế, đã từng gần gũi cúng dường bao nhiêu đức phật? phật nói: thiện hiện! bờ tát ma ha tát đã từng gần gũi dường các phật nhiều như cát căng già thảy.

Cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng: bạch thế tôn! nếu bồ tát ma ha tát trọn nên phương tiện khéo léo như thế, đã từng vun trồng được bao can lanh? phật nói: thiện hiện! bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bố thí ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tịnh giới ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có an nhẩn ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tinh tiến ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tĩnh lự ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có bát nhã ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp.

Bố tát ma ha tát từ phát tâm trở đi, không có nội không náo mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ; không có ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhât thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ.

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có chơn như nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ; không có pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ.

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có khổ thánh đế nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có khổ thánh đế nào mà chảng viên mãn tinh siêng an trụ, không có tập diệt đạo thánh đế nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bốn tĩnhlự nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp; không có bốn vô lương, bốn vô sắc địnhnào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có tám giải thoát nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp; không có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp.

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bốn niệm trụ nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tâp.

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có không giải thoát môn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bồ tát ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có năm nhãn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tiện khéo léo như thế, đã từng vun trồng được bao căn lành?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bố thí Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tịnh giới Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có an nhẫn Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tinh tiến Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có tĩnh lự Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có bát nhã Ba la mật đa nào mà chẳng viên mãn tình siêng tu tập.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có nội không nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ; không có ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hưu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ.Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có chơn như nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ; không có pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có khổ thánh đế nào mà chẳng viên mãn tinh siêng an trụ, không có tập diệt đạo thánh đế nào mà chẳng viên tinh siêng an trụ.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bốn tĩnh lự nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có tám giải thoát nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bố tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có bốn niệm trụ nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bồ tát Mam ha tát phát tâm trở đi, không có giải thoát môn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có năm nhãn nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập, không có sáu thần thông nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bồ tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, không có Phật mười lực nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại tự, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bố tát Ma ha tát này từ phát tâm trở di, không có pháp vô vong thất nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập; không có tánh hằng trụ xả nào mà chẳng viên mãn tinh siêng tu tập.

Bố tát Ma ha tát này từ phát tâm trở đi, kh&oc