Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 343: Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 343: Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Vì cớ sao? Các Thiên tử! Sắc lìa nên hữu tình lìa, thọ tưởng hành thức lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên hữu tình lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên hữu tình lìa, thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên hữu tình lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên hữu tình lìa, thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên hữu tình lìa.. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên hữu tình lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên hữu tình lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên hữu tình lìa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên hữu tình lìa, thủy hỏa phong không thức giới lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên hữu tình lìa; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên hữu tình lìa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa nên hữu tình lìa; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa nên hữu tình lìa; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên hữu tình lìa, tập diệt đạo thánh đế lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên hữu tình lìa, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên hữu tình lìa; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên hữu tình lìa; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên hữu tình lìa; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên hữu tình lìa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện hụê địa, Pháp vân địa lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên hữu tình lìa, sáu thần thông lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên hữu tình lìa; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên hữu tình lìa.Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên hữu tình lìa, tánh hằng trụ xả lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên hữu tình lìa; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên hữu tình lìa, tất cả tam ma địa môn lìa nên hữu tình lìa.

Các Thiên tử! Quả dự lưu lìa nên hữu tình lìa; quả Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa nên hữu tình lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên hữu tình lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Sắc lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các thiên tử! Sắc lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các thiên tử! Sắc lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các thiên tử! Sắc lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các thiên tử! Sắc lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các thiên tử! Sắc lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các thiên tử! Nhãn xứ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các thiên tử! Nhãn xứ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các thiên tử! Nhãn xứ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các thiên tử! Nhãn xứ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các thiên tử! Nhãn xứ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xứ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các thiên tử! Sắc xứ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các thiên tử! Sắc xứ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các thiên tử! Sắc xứ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc xứ lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các thiên tử! Sắc xứ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các thiên tử! Sắc xứ xứ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc xứ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Thanh hương vị xúc pháp xứ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các thiên tử! Nhãn giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn giới lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các thiên tử! Nhãn giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Sắc giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Sắc giới lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các thiên tử! Sắc giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Sắc giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân thức ý giới lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn thức giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com