Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 340: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 340: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bố thí Ba la mật đa chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ngoại không cho đến tự tánh không tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nội không chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngoại không cho đến tự tánh không chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Chơn như chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tập diệt đạo thánh đế tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh đế chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tập diệt đạo thánh đế chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tám giải thoát chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn niệm trụ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Cực hỷ địa chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì sáu thần thông tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sáu thần thông chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tánh hằng trụ xả tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp vô vong thất chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tánh hằng trụ xả chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhất thiết trí chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì tất cả tam ma địa môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tất cả đà la ni môn chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tất cả tam ma địa môn chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng ấy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Quả Dự lưu chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Độc giác Bồ đề chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Hữu tình chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bồ tát chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com