Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 339: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 339: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tận nên học, là học là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn niệm trụ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì không giải thoát môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Cực hỷ địa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông tận nên học, là học là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông vô diệt nên học, là học là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì năm nhãn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì sáu thần thông tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì cbốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Phật mười lực tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô sở úy đến mười tám pháp Phật bất cộng tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì pháp vô vong thất tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tánh hằng trụ xả tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhất thiết trí tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất cả đà la ni môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tất cả tam ma địa môn tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì quả Dự lưu tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Độc giác Bồ đề tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tất hạnh Bồ tát Ma ha tát tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Bồ tát tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai tận nên học, là học nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai ly nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai vô sanh nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai vô diệt nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai bản lai vắng lặng nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì Như lai tự tánh Niết bàn nên học , là học Nhất thiết trí trí chăng?

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thọ tưởng hành thức tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thọ tưởng hành thức chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xứ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc xứ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thanh hương vị xúc pháp giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn thức giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xúc chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọtận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì ly thủy hỏa phong không thức giới nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì thủy hỏa phong không thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Địa giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thủy hỏa phong không thức giới chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Phật nói: Thiện Hiện! Như ngươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô minh chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp rằng đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối học chơn như như thế là học Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô tận, vô diệt, vô đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chơn như học như thế là học Nhất thiết trí trí.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com