Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 338: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 338: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát ở chung cách nào? Phật bảo: A Nan! Bồ tát, Bồ tát ở chung xem nhau phải như Đại sư. Sở dĩ vì sao? Các Bồ tát Ma ha tát lần lữa xem nhau nên tác nghĩ này: Kia là chơn thiện tri thức của chúng ta, là bạn cùng ta chung ngồi một thuyền, chúng ta cùng kia chỗ học, thời học và pháp được học tất cả không khác. Như kia nên học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; ta cũng nên học. Như kia nên học nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; ta cũng nên học. Như kia nên học chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; ta cũng nên học. Như kia nên học khổ tập diệt đạo thánh đế; ta cũng nên học. Như kia nên học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; ta cũng nên học. Như kia nên học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; ta cũng nên học. Như kia nên học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; ta cũng nên học. Như kia nên học không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; ta cũng nên học. Như kia nên học Bồ tát thập địa, ta cũng nên học. Như kia nên học năm nhãn, sáu thần thông; ta cũng nên học. Như kia nên học Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; ta cũng nên học. Như kia nên học pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả; ta cũng nên học. Như kia nên học đà la ni môn, tam ma địa môn; ta cũng nên học. Như kia nên học nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình; ta cũng nên học. Như kia nên học nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; ta cũng nên học.

Lại tác nghĩ này nữa: Các Bồ tát kia vì chúng ta thuyết đạo Đại bồ đề, tức chơn bạn ta, lại là thầy ta. Nếu Bồ tát Ma ha tát kia trụ tác ý lẫn tạp, xa lìa tác ý tương ưng nhất thiết trí trí, thời ta đối trong ấy chẳng đồng kia học. Nếu Bồ tát Ma ha tát kia lìa tác ý lẫn tạp, chẳng lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, thời ta đối trong ấy thường đồng kia học. A Nan phải biết, nếu các chúng Bồ tát Ma ha tát năng học như thế, tư lương Bồ đề mau được viên mãn. Nếu các chúng Bồ tát Ma ha tát khi học như thế danh bình đẳng học.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là tánh bình đẳng của Bồ tát Ma ha tát, mà các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học?

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc, tự tánh sắc không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; thọ tưởng hành thức, tự tánh thọ tưởng hành thức không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhãn xứ, tự tánh nhãn xứ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc xứ, tự tánh sắc xứ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; thanh hương vị xúc pháp xứ, tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhãn giới, tự tánh nhãn giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc giới, tự tánh sắc giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; thanh hương vị xúc pháp giới, tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhãn thức giới, tự tánh nhãn thức giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhãn xúc, tự tánh nhãn xúc không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện!Địa giới, tự tánh địa giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; thủy hỏa phong không thức giới, tự tánh thủy hỏa phong không thức giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vô minh, tự tánh vô minh không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử , tự tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa, tự tánh bố thí Ba la mật đa không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, tự tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nội không, tự tánh nội không không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không, vô tánh tự tánh không không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Chơn như, tự tánh chơn như không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, tự tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khổ thánh đế, tự tánh khổ thánh đế không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Tập diệt đạo thánh đế, tự tánh tập diệt đạo thánh đế không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự, tự tánh bốn tĩnh lự không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; bốn vô lượng, bốn vô sắc định, tự tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tám giải thoát, tự tánh tám giải thoát không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, tự tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bốn niệm trụ, tự tánh bốn niệm trụ không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, tự tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Không giải thoát môn, tự tánh không giải thoát môn không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, tự tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Cực hỷ địa, tự tánh Cực hỷ địa không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa, tự tánh Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Năm nhãn, tự tánh năm nhãn không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát, sáu thần thông, tự tánh sáu thần thông không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Phật mười lực, tự tánh Phật mười lực không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, tự tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp vô vong thất, tự tánh pháp vô vong thất không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; tánh hằng trụ xả, tự tánh tánh hằng trụ xả không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhất thiết trí, tự tánh nhất thiết trí không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, tự tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn, tự tánh tất cả đà la ni môn không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; tất cả tam ma địa môn, tự tánh tất cả tam ma địa môn không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Quả Dự lưu, tự tánh quả Dự lưu không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, tự tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề, tự tánh Độc giác Bồ đề không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát , tự tánh tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tự tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không, là tánh bình đẳng Bồ tát Ma ha tát. Các Bồ tát Ma ha tát đối trong ấy học, nên danh bình đẳng học. Do bình đẳng học, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thọ tưởng hành thức tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì săc xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì sắc giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh các thọ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì địa giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì thủy hỏa phong không thức giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì vô minh tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát bố thí Ba la mật đa vì ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bố thí Ba la mật đa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì nội không tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì chơn như tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì khổ thánh đế tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tập diệt đạo thánh đế tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì bốn tĩnh lự tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát tâﮠnên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tận nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ly nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sanh nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô diệt nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bản lai vắng lặng nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Nếu Bồ tát Ma ha tát vì tám giải thoát tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tự tánh Niết bàn nên học, là học Nhất thiết trí trí chăng?

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com