Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 328: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 328: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

 

 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm quảng đại thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô lượng thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô biên thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô số bất khả tư nghì thắng công đức?

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm thắng công đức quảng đại vô lượng vô biên, chẳng thể đếm, khó nghĩ bàn. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã được trí quảng đại vô lượng vô biên, chẳng thể đếm, khó nghĩ bàn, chẳng chung Thanh văn và Độc giác. Bồ tát Ma ha tát này trụ trong trí đây, dẫn phát bốn vô ngại giải thù thắng. Do bốn vô ngại giải thù thắng đây, thế gian, trời, người, a tố lạc thảy không thể vấn nạn khiến trí huệ biện tài Bồ tát này đến cùng tận được.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Có thể lấy kiếp như cát Căng già thuyết các hành trạng tướng vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát. Do đã thuyết các hành trạng tướng đây, hiển vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên các thứ công đức thù thắng. Cuối xin Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác lại vì Bồ tát thuyết chỗ thẳm sâu, khiến các Bồ tát an trụ trong ấy năng tu bố thí Ba la mật đa khiến mau viên mãn; năng tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khiến mau viên mãn.

Năng trụ nội không khiến mau viên mãn; năng trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không khiến mau viên mãn. Năng trụ chơn như khiến mau viên mãn; năng trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới khiến mau viên mãn.

Năng tu bốn niệm trụ khiến mau viên mãn; năng tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi khiến mau viên mãn. Năng trụ khổ thánh đế khiến mau viên mãn, năng trụ tập diệt đạo thánh đế khiến mau viên mãn.

Năng tu bốn tĩnh lự khiến mau viên mãn; năng tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định khiến mau viên mãn. Năng tu tám giải thoát khiến mau viên mãn ; năng tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khiến mau viên mãn. Năng tu không giải thoát môn khiến mau viên mãn; năng tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khiến mau viên mãn.

Năng tu Cực hỷ địa khiến mau viên mãn; năng tu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa khiến mau viên mãn. Năng tu năm nhãn khiến mau viên mãn, năng tu sáu thần thông khiến mau viên mãn. Năng tu tam ma địa môn khiến mau viên mãn, năng tu đà la ni môn khiến mau viên mãn. Năng tu Phật mười lực khiến mau viên mãn; năng tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng khiến mau viên mãn. Năng tu pháp vô vong thất khiến mau viên mãn, năng tu tánh hằng trụ xả khiến mau viên mãn. Năng tu nhất thiết trí khiến mau viên mãn; năng tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khiến mau viên mãn.

Phật nói: Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Ngươi nay mới năng vì các Bồ tát hỏi chỗ thẳm sâu, khiến các Bồ tát an trụ trong ấy tu hành công đức khiến mau viên mãn. Thiện Hiện! Chỗ thẳm sâu ấy nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, tịch tĩnh, Niết bàn, chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, các pháp như thế tên chỗ thẳm sâu. Thiện Hiện! Như vậy thuyết ra tên chỗ thẳm sâu đều hiển Niết bàn là chỗ thẳm sâu.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì chỉ Niết bàn tên chỗ thẳm sâu, hay là các pháp khác cũng tên thẳm sâu?

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả pháp khác cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Sắc cũng tên thẳm sâu, thọ tưởng hành thức cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xứ cũng tên thẳm sâu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Sắc xứ cũng tên thẳm sâu, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn giới cũng tên thẳm sâu, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Sắc giới cũng tên thẳm sâu, thanh hương vị xúc pháp giới cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xúc giới cũng tên thẳm sâu, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xúc cũng tên thẳm sâu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng tên thẳm sâu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện!Địa giới cũng tên thẳm sâu, thủy hỏa phong không thức giới cũng tên thẳm sâu.Thiện Hiện! Vô minh cũng tên thẳm sâu; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa cũng tên thẳm sâu; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nội không cũng tên thẳm sâu; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Chơn như cũng tên thẳm sâu; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ cũng tên thẳm sâu; bốn chánh đoạn, bốn thần túc,năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Khổ thánh đế cũng tên thẳm sâu, tập diệt đạo thánh đế cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự cũng tên thẳm sâu; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Tám giải thoát cũng tên thẳm sâu; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Không giải thoát môn cũng tên thẳm sâu; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Cực hỷ địa cũng tên thẳm sâu; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nam thắng địa, Hiền tiền địa,Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Năm nhãn cũng tên thẳm sâu, sáu thần thông cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Tam ma địa môn cũng tên thẳm sâu, đà la ni môn cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Phật mười lực cũng tên thẳm sâu; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Pháp vô vong thất cũng tên thẳm sâu, tánh hằng trụ xả cũng tên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu cũng tên thẳm sâu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề cũng tên thẳm sâu, Thiện Hiện! Nhất thiết trí cũng tên thẳm sâu; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng tên thẳm sâu. Thiện Hiện! Chư Phật Vô Thượng Chánh đẳng Bồ đe cũng tên thẳm sâu.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc cũng tên thẳm sâu? Vì sao thọ tưởng hành thức cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ cũng tên thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ cũng tên thẳm sâu? Vì sao thanh hương vị xúc pháp xứ cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới cũng tên thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc giới cũng tên thẳm sâu? Vì sao thanh hương vị xúc pháp giới cũng  tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn thức giới cũng tên thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xúc cũng tên thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng tên thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới cũng tên thẳm sâu? Vì sao thủy hỏa phong không thức giới cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh cũng tên thẳm sâu? Vì sao hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng tên thẳm sâu ?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa cũng tên thẳm sâu ? Vì sao tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến,tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng tên thẳm sâu ?

Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không cũng tên thẳm sâu ? Vì sao ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như cũng tên thẳm sâu ? Vì sao pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định , pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ cũng tên thẳm sâu? Vì sao bốn chánh đoạn, bốn thần túc,năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế cũng tên thẳm sâu? Vì sao tập diệt đạo thánh đế cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự cũng tên thẳm sâu? Vì sao bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát cũng tên thẳm sâu? Vì sao tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn cũng tên thẳm sâu? Vì sao vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao Cực hỷ địa cũng tên thẳm sâu? Vì sao Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn cũng tên thẳm sâu? Vì sao sáu thần thông cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao tam ma địa môn cũng tên thẳm sâu? Vì sao đà la ni môn cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực cũng tên thẳm sâu? Vì sao bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất cũng tên thẳm sâu? Vì sao tám hằng trụ xả cũng tên thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao Quả Dự lưu cũng tên thẳm sâu? Vì sao quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí cũng tên thẳm sâu? Vì sao đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng tên thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng tên thẳm sâu?

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc chơn như thẳm sâu nên sắc cũng thẳm sâu. Thọ tưởng hành thức chơn như thẳm sâu nên thọ tưởng hành thức cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xứ chơn như thẳm sâu nên nhãn xứ cũng thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như thẳm sâu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Sắc xứ chơn như thẳm sâu nên sắc xứ cũng thẳm sâu. Thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như thẳm sâu nên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn giới chơn như thẳm sâu nên nhãn giới cũng thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như thẳm sâu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Sắc giới chơn như thẳm sâu nên sắc giới cũng thẳm sâu. Thanh hương vị xúc pháp giới chơn như thẳm sâu nên thanh hương vị xúc pháp giới cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn thức giới chơn như thẳm sâu nên nhãn thức giới cũng thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như thẳm sâu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Nhãn xúc chơn như thẳm sâu nên nhãn xúc cũng thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như thẳm sâu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng thẳm sâu.Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như thẳm sâu nên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọchơn như thẳm sâu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Địa giới chơn như thẳm sâu nên địa giới cũng thẳm sâu. Thủy hoả phong không thức giới chơn như thẳm sâu nên thủy hỏa phong không thức giới cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Vô minh chơn như thẳm sâu nên vô minh cũng thẳm sâu. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như thẳm sâu nên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chơn như thẳm sâu nên bố thí Ba la mật đa cũng thẳm sâu. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như thẳm sâu nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nội khônh chơn như thẳm sâu nên nội không cũng thẳm sâu. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như thẳm sâu nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Chơn như chơn như thẳm sâu nên chơn như cũng thẳm sâu. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ,thật tế,hư không giới, bất tư nghì giới chơn như thẳm sâu nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chơn như thẳm sâu nên bốn niệm trụ cũng thẳm sâu. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như thẳm sâu nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế chơn như thẳm sâu nên khổ thánh đế cũng thẳm sâu. Tập diệt đạo thánh đế chơn như thẳm sâu nên tập diệt đạo thánh đế cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chơn như thẳm sâu nên bốn tĩnh lự cũng thẳm sâu. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như thẳm sâu nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Tám giải thoát chơn như thẳm sâu nên tám giải thoát cũng thẳm sâu. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như thẳm sâu nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn chơn như thẳm sâu nên không giải thoát môn cũng thẳm sâu. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như thẳm sâu nên vô tướng,vô nguyện giải thoát môn cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Cực hỷ địa chơn như thẳm sâu nên Cực hỷ địa cũng thẳm sâu. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chơn như thẳm sâu nên Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Năm nhãn chơn như thẳm sâu nên năm nhãn cũng thẳm sâu. Sáu thần thông chơn như thẳm sâu nên sáu thần thông cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Tam ma địa môn chơn như thẳm sâu nên tam ma địa môn cũng thẳm sâu. Đà la ni môn chơn như thẳm sâu nên đà la ni môn cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Phật mười lực chơn như thẳm sâu nên Phật mười lực cũng thẳm sâu. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi,đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như thẳm sâu nên bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chơn như thẳm sâu nên pháp vô vong thất cũng thẳm sâu. Tánh hằng trụ xả chơn như thẳm sâu nên tánh hằng trụ xả cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu chơn như thẳm sâu nên quả Dự lưu cũng thẳm sâu. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như thẳm sâu nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chơn như thẳm sâu nên Độc giác Bồ đề cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí chơn như thẳm sâu nên nhất thiết trí cũng thẳm sâu. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như thẳm sâu nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng thẳm sâu.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chơn như thẳm sâu nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng thẳm sâu. Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như thẳm sâu nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng thẳm sâu.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc chơn như thẳm sâu? Vì sao thọ tưởng hành thức chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ chơn như thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ chơn như thẳm sâu? Vì sao thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới chơn như thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc giới chơn như thẳm sâu? Vì sao thanh hương vị xúc pháp giới chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn thức giới chơn như thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xúc chơn như thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như thẳm sâu? Vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới chơn như thẳm sâu? Vì sao thủy hỏa phong không thức giới chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh chơn như thẳm sâu? Vì sao hành, thức, danh sắc, lục xứ,xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa chơn như thẳm sâu? Vì sao tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không chơn như thẳm sâu? Vì sao ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơnn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như chơn như thẳm sâu? Vì sao pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ chơn như thẳm sâu? Vì sao bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế chơn như thẳm sâu? Vì sao tập diệt đạo thánh đế chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự chơn như thẳm sâu? Vì sao bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như thẳm sâu?Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát chơn như thẳm sâu? Vì sao tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn chơn như thẳm sâu? Vì sao vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn chơn như thẳm sâu? Vì sao sáu thần thông chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao tam ma địa môn chơn như thẳm sâu? Vì sao đà la ni môn chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực chơn như thẳm sâu? Vì sao bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất chơn như thẳm sâu? Vì sao tánh hằng trụ xả chơn như thẳm sâu?

Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu chơn như thẳm sâu? Vì sao quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí chơn như thẳm sâu? Vì sao đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chơn như thẳm sâu? Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như thẳm sâu?

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc chơn như chẳng tức sắc, chẳng lìa sắc, vậy nên thẳm sâu. Thọ tưởng hành thức chơn như chẳng tức thọ tưởng hành thức, chẳng lìa thọ tưởng hành thức, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn xứ chơn như chẳng tức nhãn xứ, chẳng xa lìa nhãn xứ, vậy nên thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chẳng tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, vật nên thảm sâu.

Thiện Hiện! Sắc xứ chơn như chẳng tức sắc xứ, chẳng lìa sắc xứ, vậy nên thẳm sâu. Thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chẳng tức thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn giới chơn như chẳng tức nhãn giới, chẳng lìa nhãn giới, vậy nên thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chẳng tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Sắc giới chơn như chẳng tức sắc giới, chẳng lìa sắc giới, vậy nên thẳm sâu. Thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chẳng tức thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn thức giới chơn như chẳng tức nhãn thức giới, chẳng lìa nhãn thức giới, vậy nên thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chẳng tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn xúc chơn như chẳng tức nhãn xúc, chẳng lìa nhãn xúc, vậy nên thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chẳng tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, vậy nên thẳm sâu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Địa giới chơn như chẳng tức địa giới, chẳng lìa địa giới, vậy nên thẳm sâu. Thủy hỏa phong không thức giới chơn như chẳng tức thủy hỏa phong không thức giới, chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Vô minh chơn như chẳng tức vô minh, chẳng lìa vô minh, vậy nên thẳm sâu. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chơn như chẳng tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, chẳng lìa hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chơn như chẳng tức bố thí Ba la mật đa, chẳng lìa bố thí Ba la mật đa, vậy nên thẳm sâu. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chẳng tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, chẳng lìa tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nội không chơn như chẳng tức nội không, chẳng lìa nội không, vậy nên thẳm sâu. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như chẳng tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Chơn như chơn như chẳng tức chơn như, chẳng lìa chơn như, vậy nên thẳm sâu. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chơn như chẳng tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới, chẳng lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chơn như chẳng tức bốn niệm trụ, chẳng lìa bốn niệm trụ, vậy nên thẳm sâu. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như chẳng tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế chơn như chẳng tức khổ thánh đế, chẳng lìa khổ thánh đế, vậy nên thẳm sâu. Tập diệt đạo thánh đế chơn như chẳng tức tập diệt đạo thánh đế, chẳng lìa tập diệt đạo thánh đế, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chơn như chẳng tức bốn tĩnh lự, chẳng lìa bốn tĩnh lự, vậy nên thẳm sâu. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chẳng tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định, chẳng lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Tám giải thoát chơn như chẳng tức tám giải thoát, chẳng lìa tám giải thoát, vậy nên thẳm sâu. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chẳng tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, chẳng lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn chơn như chẳng tức không giải thoát môn, chẳng lìa không giải thoát môn, vậy nên thẳm sâu. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chẳng tức vô tướng , vô nguyện giải thoát môn, chẳng lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Cực hỷ địa chơn như chẳng tức Cực hỷ địa, chẳng lìa Cực hỷ địa, vậy nên thẳm sâu. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chơn như chẳng tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, chẳng lìa Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Năm nhãn chơn như chẳng tức năm nhãn, chẳng lìa năm nhãn, vậy nên thẳm sâu. Sáu thần thông chơn như chẳng tức sáu thần thông, chẳng lìa sáu thần thông, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Tam ma địa môn chơn như chẳng tức tam ma địa môn, chẳng lìa tam ma địa môn, vậy nên thẳm sâu. Đà la ni môn chơn như chẳng tức đà la ni môn, chẳng lìa đà la ni môn, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Phật mười lực chơn như chẳng tức Phật mười lực, chẳng lìa Phật mười lực, vậy nên thẳm sâu. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như chẳng tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng lìa bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chơn như chẳng tức pháp vô vong thất, chẳng lìa pháp vô vong thất, vậy nên thẳm sâu. Tánh hằng trụ xả chơn như chẳng tức tánh hằng trụ xả, chẳng lìa tánh hằng trụ xả, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu chơn như chẳng tức quả Dự lưu, chẳng lìa quả Dự lưu, vậy nên thẳm sâu. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như chẳng tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, chẳng lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chơn như chẳng tức Độc giác Bồ đề, chẳng lìa Độc giác Bồ đề, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí chơn như chẳng tức nhất thiết trí, chẳng lìa nhất thiết trí, vậy nên thẳm sâu. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như chẳng tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chẳng lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chẳng lìa tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, vậy nên thẳm sâu.

Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như chẳng tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lìa chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vậy nên thẳm sâu.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển các sắc chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thọ tưởng hành thức chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xứ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển sắc xứ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển sắc giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thanh hương vị xúc pháp giới chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn thức giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xúc chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển địa giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thủy hỏa phong không thức giới chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển vô minh chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bố thí Ba la mật đa chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nội không chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển chơn như chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bốn niệm trụ chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển khổ thánh đế chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển tập diệt đạo thánh đế chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bốn tĩnh lự chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tám giải thoát chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển không giải thoát môn chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Cực hỷ địa chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển năm nhãn chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển sáu thần thông chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tam ma địa môn chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển đà la ni môn chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Phật mười lực chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển pháp vô vong thất chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển tánh hằng trụ xả chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển quả Dự lưu chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Độc giác Bồ đề chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhất thiết trí chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ rõ Niết bàn.

Bạch Thế Tôn! Phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tất cả pháp hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi chỉ rõ Niết bàn.

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển các sắc chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thọ tưởng hành thức chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xứ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển sắc xứ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển sắc giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thanh hương vị xúc pháp giới chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn thức giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xúc chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển địa giới chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển thủy hỏa phong không thức giới chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển vô minh chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bố thí Ba la mật đa chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nội không chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển chơn như chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bốn niệm trụ chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển khổ thánh đế chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển tập diệt đạo thánh đế chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển bốn tĩnh lự chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tám giải thoát chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển không giải thoát môn chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Cực hỷ địa chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển năm nhãn chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển sáu thần thông chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tam ma địa môn chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển đà la ni môn chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Phật mười lực chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển pháp vô vong thất chỉ rõ Niết bàn, ngăn khiển tánh hằng trụ xả chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển quả Dự lưu chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển Độc giác Bồ đề chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển nhất thiết trí chỉ rõ Niết bàn; ngăn khiển đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chỉ rõ Niết bàn. Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ rõ Niết bàn.

Phật dùng phương tiện rất nhiệm mầu lạ, vì Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát ngăn khiển tất cả pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc chung, hoặc chẳng chung, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi chỉ rõ Niết bàn.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com