Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 327: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 327: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

 

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bố thí Ba la mật đa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nội không thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởnggoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng chơn như thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bốn niệm trụ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng khổ thánh đế thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng tập diệt đạo thánh đế thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bốn tĩnh lự thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng tám giải thoát thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng không giải thoát môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Cực hỷ địa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng năm nhãn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng sáu thần thông thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng tam ma địa môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng đà la ni môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Phật mười lực thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng pháp vô vong thất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng tánh hằng trụ xả thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng quả Dự lưu thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Độc giác Bồ đề thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhất thiết trí thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Dị sanh thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng Thanh văn, tưởng Độc giác, tưởng Bồ tát, tưởng Như Lai thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đem tư tưởng không quán tất cả pháp, đã vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh cho đến chẳng thấy chút pháp khá được, vì chẳng khá được vậy ; không lự tạo tác, vì không tạo tác vậy, vì rốt ráo chẳng sanh vậy, nên gọi Vô sanh pháp nhẫn. Do được Vô sanh pháp nhẫn như thế, nên gọi Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma đi đến chỗ Bồ tát, vì muốn chọc tức và phá hoại nên bảo Bồ tát rằng: " Vô thượng Bồ đề ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, đều vô sở hữu. Tự tánh tự tướng các pháp cũng vậy, ngang đồng hư không. Trong tự tánh tự tướng rốt ráo không, không có một pháp khá gọi năng chứng, không có một pháp khá gọi sở chứng, chỗ chứng, khi chứng và do đây mà chứng cũng chẳng khá được. Tất cả pháp tánh tướng đã đều không, ngang đồng hư không, các ngươi vì sao luống chịu khổ nhọc cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Ngươi trước đã nghe các chúng Bồ tát nên chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đều là ma thuyết, chẳng phải lời chơn Phật. Các ngươi nên bỏ Đại bồ đề, chớ ở đêm dài luống vì lợi vui tất cả hữu tình mà tự chịu khổ nhọc, tuy là hành bao nhiêu khổ hạnh khó hành, muốn cầu Bồ đề trọn chẳng được gì hết ".

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi nghe lời kia, năng xem xét kỹ việc ác ma này muốn lui hoặc tấn đã phát Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề của ta. Nay ta chẳng nên tin chịu thuyết kia. Dù là tất cả pháp ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, mà các hữu tình đêm dài sanh tử chẳng biết chẳng thấy, chẳng hiểu chẳng hay, điên đảo buông lung, chịu các khổ dữ dội, nên ta phải mặc dùng áo giáp Đại công đức tánh tướng đều không như thái hư không, mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì các hữu tình như pháp nên thuyết khiến nó giải thoát đại khổ sanh tử, được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bất hoàn, được quả A la hán, hoặc được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này từ sơ phát tâm đã nghe pháp này, nơi tâm vững vàng chẳng động chẳng chuyển. Nương tâm vững vàng chẳng động chuyển đây, hằng chánh tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Do sáu môn này, tùy từng phần trọn nên, đã vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Lại càng chính tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Do đây mới được vào ngôi Bất thối chuyển. Vậy nên, dù cho ác ma thiết lấy các thứ dối gạt khéo léo, mà chẳng thể lui tâm Bồ tát đã phát Đại bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển hay thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển ư ?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, cũng vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này bởi sao vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Bởi sao cũng vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển?

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, chẳng lui đoạ lại trong hai bậc kia, do đấy nên nói vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Bồ tát Ma ha tát này xa lìa bậc Thanh văn và Độc giác, đối hai bậc kia quyết định lui bỏ, do đấy nên nói vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát muốn vào sơ tĩnh lự tức tuỳ ý năng vào; muốn vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự cũng tuỳ ý năng vào. Muốn vào từ vô lượng tức tuỳ ý năng vào, muốn vào bi hỷ xả vô lượng cũng tuỳ ý năng vào. Muốn vào định không vô biên xứ tức tuỳ ý năng vào; muốn vào định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng tuỳ ý năng vào. Muốn khởi bốn niệm trụ tức tuỳ ý năng khởi; muốn khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi sơ giải thoát. Muốn khởi sơ giải thoát tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi sơ thắng xứ tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ cũng tùy ý năng khởi. Muốn vào định sơ tĩnh lự tức tùy ý năng vào, muốn vào định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng cũng tùy ý năng vào. Muốn khởi sơ biến xứ tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi không giải thoát môn tức tùy ý năng khởi; muốn khởi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng tùy ý năng khởi. Muốn dẫn phát năm thần thông tức tùy ý năng dẫn phát.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy vào sơ tĩnh lự mà chẳng thọ quả sơ tĩnh lự; tuy vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự mà chẳng thọ quả đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự. Tuy vào từ vô lượng mà chẳng thọ quả từ vô lượng, tuy vào bi hỷ xả vô lượng mà chẳng thọ quả bi hỷ xả vô lượng. Tuy vào định không vô biên xứ mà chẳng thọ quả định không vô biên xứ; tuy vào định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ mà chẳng thọ quả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy khởi bốn niệm trụ mà chẳng thọ quả bốn niệm trụ, tuy khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà chẳng thọ quả bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Tuy khởi sơ giải thoát mà chẳng thọ quả sơ giải thoát, tuy khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát mà chẳng thọ quả đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát. Tuy khởi sơ thắng xứ mà chẳng thọ quả sơ thắng xứ, tuy khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ. Tuy vào định sơ tĩnh lự mà chẳng thọ quả định sơ tĩnh lự, tuy vào định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng mà chẳng thọ quả định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng. Tuy khởi sơ biến xứ mà chẳng thọ quả sơ biến xứ, tuy khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ. Tuy khởi không giải thoát môn mà chẳng thọ quả không giải thoát môn; tuy khởi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà chẳng thọ quả vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tuy dẫn phát năm thần thông mà chẳng thọ quả năm thần thông.

Thiện Hiện! Do nhân duyên đây, Bồ tát Ma ha tát này chẳng tùy vô lượng tĩnh lự thảy và đến thế lực các công đức khác mà thọ sanh, cũng chẳng chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì muốn lợi vui các hữu tình, nên tùy muốn nhiếp thọ chỗ ứng thọ thân tức tùy sở nguyện đều năng nhiếp thọ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề, chẳng quý trọng sắc, chẳng quý trọng thọ tưởng hành thức. Chẳng quý trọng nhãn xứ, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng quý trọng sắc xứ, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp xứ.

Chẳng quý trọng nhãn giới, chẳng quí trọng nhĩ tử thiệt thân ý giới. Chẳng quý trọng sắc giới, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng quý trọng nhãn thức giới, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng quý trọng nhãn xúc, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng quý trọng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chẳng quý trọng địa giới, chẳng quý trọng thuỷ hoả phong không thức giới. Chẳng quý trọng duyên tánh, duyên khởi. Chẳng quý trọng các tướng tùy hảo. Chẳng quý trọng pháp hữu sắc, vô sắc; chẳng quý trọng pháp hữu kiến, vô kiến; chẳng quý trọng pháp hữu đối, vô đối; chẳng quý trọng pháp hữu lậu, vô lậu; chẳng quý trọng pháp hữu vi, vô vi; chẳng quý trọng pháp thế gian, xuất thế gian. Chẳng quý trọng ngã; chẳng quý trọng hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Chẳng quý trọng đồ chúng, chẳng quý trọng quyến thuộc.

Chẳng quý trọng bố thí Ba la mật đa; chẳng quý trọng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng quý trọng mười thiện nghiệp đạo. Chẳng quý trọng bốn tĩnh lự; chẳng quý trọng bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng quý trọng năm thần thông. Chẳng quý trọng niệm trụ; chẳng quý trọng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng quý trọng tám giải thoát; chẳng quý trọng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng quý trọng không giải thoát môn; chẳng quý trọng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Chẳng quý trọng khổ thánh đế, chẳng quý trọng tập diệt đạo thánh đế. Chẳng quý trọng nội không; chẳng quý trọng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng quý trọng chơn như; chẳng quý trọng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Chẳng quý trọng Cực hỷ địa; chẳng quý trọng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chẳng quý trọng năm nhãn, chẳng quý trọng sáu thần thông. Chẳng quý trọng Phật mười lực; chẳng quý trọng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng quý trọng pháp vô vong thất, chẳng quý trọng tánh hằng trụ xả.

Chẳng quý trọng Thanh văn, chẳng quý trọng Độc giác. Chẳng quý trọng Bồ tát, chẳng quý trọng Như Lai. Chẳng quý trọng quả Dự lưu, chẳng quý trọng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng quý trọng Độc giác Bồ đề. Chẳng quý trọng nhất thiết trí; chẳng quý trọng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng quý trọng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng quý trọng nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng thành thục hữu tình. Chẳng quý trọng thấy nhiều Phật, chẳng quý trọng các căn lành.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đạt tất cả pháp ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, đều vô sở hữu, chẳng thấy có pháp đáng sanh quý trọng. Năng sanh sở sanh, khi sanh, chỗ sanh, do đấy nên sanh đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tất cả pháp này ngang đồng hư không, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề. Thân bốn oai nghi đi đến vào ra, cất chân lên xuống tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm, oai nghi tiến chỉ, ra làm sự nghiệp đều trụ chánh niệm.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên hiện cư tại gia phương tiện khéo léo. Tuy hiện nhiếp thọ năm món dục lạc mà với trong ấy chẳng sanh nhiễm đắm, đều vì giúp cấp các hữu tình vậy, nghĩa là các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần thuốc men cho thuốc men, cần nhà ở cho nhà ở, cần của cải cho của cải, tùy sở cầu các hữu tình đều cấp cho, khiến nó thảy đều đầy đủ ý nguyện.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mình hành bố thí Ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành bố thí Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành bố thí Ba la mật đa. Mình hành tịnh giới Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tịnh giới Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tịnh giới Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tịnh giới Ba la mật đa. Mình hành an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên người hành an nhẫn Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành an nhẫn Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành an nhẫn Ba la mật đa. Mình hành tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tinh tiến Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tinh tiến Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tinh tiến Ba la mật đa. Mình hành tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tĩnh lự Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tĩnh lự Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tĩnh lự Ba la mật đa. Mình hành bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên người hành bát nhã Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành bát nhã Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này hiện cư tại gia, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy châu Thiệm bộ, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy bốn đại châu, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy cõi Tiểu thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy cõi Trung thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy rẫy cõi thế giới Tam thiên đại thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này dù là hiện cư tại gia mà thường tu phạm hạnh, trọn chẳng thọ dụng các cảnh diệu dục. Dù là nhiếp thọ nhiều thứ của báu mà với trong đó chẳng khởi nhiễm đắm, lại với khi nhiếp thọ đồ dục lạc và của báu, trọn chẳng bức bách các loài hữu tình khiến sanh buồn khổ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát có thần vương, dược xoa cầm chày kim cương thường theo tả hữu mật vì thủ hộ, thường khởi nghĩ này: " Bồ tát Ma ha tát đây chẳng lâu sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ta nguyện hằng theo mật vì thủ hộ". Cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, năm chúng thần dược xoa cầm chày kim cương cũng theo thủ hộ không khi chút nới, khiến người, phi người thảy đều chẳng thể tổn hại được; các thiên, ma, phạm và các thế gian cũng không có năng đem phép lạ phá hoại tâm đã phát Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do nhân duyên đây, các Bồ tát này cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thân ý thư thái hằng không rối loạn.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thế gian năm căn thường không khuyết thiếu, chỗ gọi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Xuất thế gian năm căn cũng không khuyết thiếu, chỗ gọi tín căn, tinh tiến căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thân thể tròn đầy, tướng hảo trang nghiêm, tâm các công đức niệm niệm thêm tiến cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bồ tát Ma ha tát đây hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ ? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tất cả phiền não chẳng hiện tiền lại, sát na sát na công đức tiến thêm, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ở tất cả thời tâm không tán loạn. Nên ta nói Bồ tát Ma ha tát đây hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề. Vì tịnh mạng nên chẳng hành chú thuật, y dược, xem bói, các việc tà mạng. Chẳng vì danh lợi chú các quỷ thần khiến nam nữ mê nhau, hỏi kia hung cát; cũng chẳng chú cấm nam nữ, đại tiểu bàng sanh quỷ thảy hiện việc hiếm có; cũng chẳng xem tướng thọ lượng ngắn dài, tài vị, nam nữ, các việc thiện ác; cũng chẳng huyền ký lạnh nóng, được mùa, mất mùa, cát hung tốt xấu hoặc loạn hữu tình; cũng chẳng chú cấm hoà hợp thang dược tả đạo trị bệnh, kết hảo quý nhân, hay chẳng nhiễm tâm xem ngắm nam nữ, vui cười trao lời, huống có việc khác.Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này biết tất cả pháp tự tướng đều không, trong tự tướng không chẳng thấy có tướng. Vì chẳng thấy tướng nên xa lìa các thứ tà mạng, chú thuật, y dược, xem tướng; duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, rốt ráo lợi vui các loại hữu tình.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát đối các văn chương, kỹ nghệ thế gian, dù được giỏi khéo mà chẳng yêu đắm. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đạt tất cả pháp đều rốt ráo không. Trong rốt ráo không, những bao văn chương, kỹ nghệ thế gian đều chẳng khá được. Lại các văn chương, kỹ nghệ thế gian đều nhiếp thuộc lời tạp uế, tà mạng, vậy nên Bồ tát biết mà chẳng làm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối các thơ luận thế tục, ngoại đạo, dù cũng biết giỏi mà chẳng vui đắm. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này rõ thấu tất cả pháp tánh tướng đều không. Trong không đây, tất cả thơ luận đều chẳng khá được. Lại các thơ luận thế tục, ngoại đạo thuyết ra lý sự có nhiều thêm bớt, với đạo Bồ tát chẳng vì tùy thuận, đều là hý luận, nhiếp thuộc trong lời uế tạp, vậy nên Bồ tát biết mà chẳng ưa.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Các vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát lại còn có bao nhiêu các hành trạng tướng khác nữa, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải nói, ngươi nên nghe chắc, rất khéo suy nghĩ. Thiện Hiện thỉnh xin: Dạ, dạ, xin nói. Chúng tôi nay chuyên ý ưa nghe!

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thông đạt các pháp đều vô sở hữu, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề, chẳng ưa xem xét luận nói sắc uẩn, chẳng ưa xem xét luận nói thọ tưởng hành thức uẩn. Chẳng ưa xem xét luận nói nhãn xứ, chẳng ưa xem xét luận nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng ưa xem xét luận nói sắc xứ, chẳng ưa xem xét luận nói thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng ưa xem xét luận nói nhãn giới, chẳng ưa xem xét luận nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng ưa xem xét luận nói sắc giới, chẳng ưa xem xét luận nói thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng ưa xem xét luận nói nhãn thức giới, chẳng ưa xem xét luận nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng ưa xem xét luận nói nhãn xúc, chẳng ưa xem xét luận nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng ưa xem xét luận nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng ưa xem xét luận nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng ưa xem xét luận nói địa giới, chẳng ưa xem xét luận nói thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng ưa xem xét luận nói vô minh; chẳng ưa xem xét luận nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này với lý uẩn xứ giới, duyên tánh duyên khởi rốt ráo không, vì đã khéo suy nghĩ, khéo thông đạt vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói việc vua. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khéo trụ pháp không, chẳng thấy tướng chút pháp có hơn có thua sang hèn vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói việc giặc. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ tự tướng không, chẳng thấy tướng chút pháp có đắc có thất giết tha vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói việc quân. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ bản tánh không, chẳng thấy tướng các pháp có nhiều có ít nhóm tan vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói việc đấu tranh. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khéo trụ chơn như, chẳng thấy tướng chút pháp có mạnh có yếu ưa giận vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói nam nữ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ các pháp không, chẳng thấy tướng chút pháp có tốt có xấu yêu ghét vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói xóm làng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ pháp thật tánh, chẳng thấy tướng chút pháp có thêm có bớt nhóm tan vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét thành ấp. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ cõi hư không, chẳng thấy tướng các pháp có hơn có kém tốt xấu vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói cõi nước. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này an trụ thật tế, chẳng thấy tướng các pháp có thuộc chẳng thuộc đây kia vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói các tướng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này an trụ vô tướng, chẳng thấy tướng các pháp có thêm có bớt sai khác vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói là ngã, hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trụ rốt ráo không, đều chẳng thấy tướng ngã cho đến kiến giả hoặc có hoặc không sai khác vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng ưa xem xét luận nói những việc thế gian như thế, mà chỉ ưa xem xét luận nói Bát nhã Ba la mật đa.Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xa lìa các tướng, năng chứng Vô thượng Đại Bồ đề vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, tu hành bố thí Ba la mật đa lìa việc xan tham. Tu hành tịnh giới Ba la mật đa lìa việc phá giới. Tu hành an nhẫn Ba la mật đa lìa việc giận giành. Tu hành tinh tiến Ba la mật đa lìa việc biếng nhác. Tu hành tĩnh lự Ba la mật đa lìa việc tán loạn. Tu hành bát nhã Ba la mật đa lìa việc ngu si.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy trụ tất cả pháp không, mà ưa mến chánh pháp chẳng thích phi pháp. Tuy trụ bất khả đắc không, mà thường xưng khen pháp tánh chẳng hoại nhiêu ích hữu tình. Tuy trụ chơn như, pháp giới mà yêu bạn lành, chẳng ưa bạn ác. Nói bạn lành là các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ tát Ma ha tát, hoặc Thanh văn, Độc giác thừa thảy năng khéo giáo hóa, an lập hữu tình, khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng gọi bạn lành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì nghe pháp nên thường ưa thấy Phật. Nếu nghe có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở các thế giới hiện thuyết chánh pháp, tức do nguyện lực vãng sanh thế giới kia, cung kính cúng dường, nghe thọ chánh pháp. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này hoặc ngày hoặc đêm, thường chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, thường chẳng xa lìa tác ý nghe pháp. Do nhân duyên đây túy các quốc độ có các NỨng hư Lai Chánh Đẳng Giác hiện thuyết chánh pháp, tức thừa nguyện lực qua kia thọ sanh, hoặc thừa thần thông mà qua nghe pháp. Do nhân duyên này, chỗ các Bồ tát đây sanh đời đời thường chẳng rời Phật, hằng nghe chánh pháp không gián không đoạn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường vì lợi vui các hữu tình, nên dù năng hiện khởi tĩnh lự, vô sắc, các định sâu thẳm, mà khéo phương tiện khởi tâm cõi Dục, dạy các hữu tình mười thiện nghiệp đạo. Cũng tùy nguyện lực hiện sanh cõi Dục quốc độ có Phật.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thường tu bố thí Ba la mật đa; thường tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường trụ nội không; thường trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường trụ chơn như; thường trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu bốn niệm trụ; thường tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường trụ khổ thánh đế, thường trụ tập diệt đạo thánh đế.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu bốn tĩnh lự; thường tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu tám giải thoát; thường tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu không giải thoát môn; thường tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu năm nhãn, thường tu sáu thần thông. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu tam ma địa môn, thường tu đà la ni môn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu Phật mười lực; thường tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường tu nhất thiết trí; thường tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường ở địa vị mình chẳng khởi nghi lầm, chanwgr tác nghĩ này: Ta là Bất thối chuyển; ta chẳng phải Bất thối chuyển. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy chút pháp khá đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nói có thối chuyển, cũng chẳng thấy chút pháp khá đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nói không thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này ở pháp tự địa không lầm không nghi. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này ở pháp tự địa đã khéo rõ biết, khéo thông suốt vậy. Thiện Hiện! Thí như kẻ Dự lưu trụ quả Dự lưu, đối pháp tự quả không lầm không nghi. Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác đều trụ tự quả, đối pháp tự quả cũng không lầm không nghi. Bồ tát Ma ha tát này cũng lại như thế, đối bậc mình sở trụ chẳng quay lui, sở nhiếp các pháp hiện biết hiện thấy không lầm không nghi.

Thiện Hiện! Bậc Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này, trụ trong bậc đây nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các công đức. Có ma sự khởi tức năng giác biết, chẳng theo thế lực ma sự mà chuyển, lại khéo năng đè diệt các thứ ma sự, khiến chẳng chướng ngại chỗ tu công đức. Thiện Hiện! Thí như kẻ gần tác nghiệp vô gián, tâm vô gián kia hằng thường theo dõi, cho đến mạng chung cũng chẳng bỏ được. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Kia năng khởi luôn vô gián nghiệp buộc thế lực tăng lên, hằng thường chuyển theo, cho đến mạng tận cũng chẳng năng trừ dẹp được, nếu có tâm nào khác chẳng ngăn ngại được. Thiện Hiện! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này cũng lại như thế, an trụ tự địa tâm kia chẳng động, không phân biệt gì, thế gian trời, người, a tố lạc thảy đều chẳng chuyển được. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này nơi bền vững vượt khỏi các thế gian trời, người, ma, phạm, a tố lạc thảy, đã vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh trụ bậc Bất thối; đã được Bồ tát thần thông thù thắng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn, lóng nghe chánh pháp, ở chỗ các Phật trồng các căn lành, thỉnh hỏi pháp nghĩa mà Bồ tát cần học.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát an trụ tự địa, có ma sự khởi tức năng giác biết, trọn chẳng tùy thuận ma sự mà chuyển. Lại dùng sức khéo léo nhóm các ma sự để trong thật tế, phương tiện trừ diệt, đối pháp tự địa không lầm không nghi. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng biết tất cả pháp đều vào thật tế, thông đạt thật tế chẳng một chẳng nhiều, ở trong thật tế không gì phân biệt vì đối thật tế không lầm không nghi, đối pháp tự địa cũng không do dự. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này nếu chuyển thọ sanh, cũng đối thật tế không còn lui chuyển, hướng tới Thanh văn hoặc bậc Độc giác. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này biết tất cả pháp tự tướng đều không, ở trong không đây chẳng thấy có pháp hoặc sanh hoặc diệt, hoặc nhiễm hoặc tịnh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này cho đến chuyển thân cũng chẳng nghi ta sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hay chẳng sẽ được. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thông đạt các pháp đều tự tướng không tức là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này an trụ tự địa chớ chẳng theo duyên khác, đối pháp tự địa không ai phá hoại được. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã thành tựu trí vô động vô thối chuyển, nên tất cả ác duyên chẳng năng khinh động được.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma làm hình tượng Phật, đến chỗ Bồ tát tác lời như vầy: " Ngươi nay nên cầu quả A la hán, hết hẳn các lậu chứng vào Niết bàn. Ngươi chưa kham nhận ký Đại bồ đề, cũng chưa chứng được Vô sanh pháp nhẫn. Ngươi nay chưa có các hành trạng tướng bậc Bất thối chuyển, Như Lai chẳng ưng trao ký Vô thượng Đại bồ đề cho ngươi. Cần có đầy đủ các hành trạng tướng bậc Bất thối chuyển, Bồ tát Ma ha tát này mới có thể nhờ Phật trao cho ký Vô thượng Đại bồ đề". Thiện Hiện! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này nghe lời kia rồi, tâm không biến khác, chẳng kinh chẳng sợ, chẳng lui chẳng chìm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này nên tự chứng biết ta ở chỗ các Đức Như Lai quá khứ chắc đã nhận được ký Đại bồ đề. Sở dĩ vì sao ? Bồ tát trọn nên thắng pháp như thế, nhất định nhờ chư Phật trao ký Đại bồ đề. Ta đã trọn nên thắng pháp như thế, làm sao các Đức Phật chẳng trao ký cho ta? Nên ta ở chỗ các Đức Phật quá khứ chắc đã nhận được ký Đại bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này, giả sử có ác ma hoặc ma sứ giả, làm hình tượng Phật đến trao ký bậc Bồ tát Thanh văn, hoặc trao ký bậc Bồ tát Độc giác, bảo Bồ tát rằng: " Khốn thay, nam tử! Dùng làm chi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà lâu đời chịu đại khổ sanh tử luân hồi. Phải tự mau chứng Vô dư Niết bàn, lìa hẳn sanh tử, an vui rốt ráo". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này nghe lời kia rồi, tác nghĩ như vầy: " Đây nhất định ác ma hoặc ma sứ giả dối trá hiện tượng Phật để rối loạn tâm ta, trao ta ký bậc Thanh văn, Độc giác, khiến lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Nhất định không có các Đức Phật nào dạy các Bồ tát hướng về bậc Thanh văn và Độc giác, nới bỏ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này, giả sử có ác ma hoặc ma sứ giả dối trá làm tượng Phật, bảo Bồ tát rằng: "Ngươi đã thọ trì kinh điển Đại thừa chẳng phải lời Phật thuyết, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai thuyết ra, mà là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt ngươi mới tác thuyết như thế, ngươi nay chẳng nên thọ trì đọc tụng". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này nghe lời kia rồi, liền tác nghĩ này: "Đấy nhất định ác ma hoặc quyến thuộc ma, muốn khiến ta nhàm bỏ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên nói kinh điển Đại thừa thẳm sâu chẳng phải Phật thuyết, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai thuyết ra. Sở dĩ vì sao? Lìa kinh điển này năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không có lẽ ấy". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát phải biết đã trụ bậc Bất thối chuyển, được quá khứ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trao ký Đại bồ đề đã lâu rồi. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đầy đủ trọn nên các hành trạng tướng bậc Bất thối chuyển. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đã nhận ký Đại bồ đề rồi, quyết đã an trụ bậc Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, thường tác nghĩ này:" Thà ta vất bỏ của báu, giòng họ và tự thân mạng, quyết chẳng nới bỏ chánh pháp chư Phật. Sở dĩ vì sao? Của báu, giòng họ và tự thân mạng đời đời hằng có, rất là dễ được. Chánh pháp chư Phật trăm ngàn trăm ức vạn ức kiếp mới gặp được một lần, gặp rồi đêm dài được vui đại lợi". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi hộ trì chánh pháp, tác lên nghĩ như vầy: "Ta chẳng vì hộ một Phật, hai Phật cho đến trăm ngàn chánh pháp chư Phật, mà khắp vì hộ trì mười phương ba đời chánh pháp chư Phật khiến chẳng kém tổn".

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là chánh pháp chư Phật? Bồ tát Ma ha tát này vì sao hộ trì chẳng tiếc thân mạng?

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì các Bồ tát thuyết ra pháp không, như thế gọi là chánh pháp chư Phật. Có loại ngu si bài báng, chê bai, nói đây phi pháp phi luật, chẳng phải vị Thiên Nhân Sư thuyết ra thánh giáo. Tu hành pháp đây chẳng được Bồ đề, chẳng chứng Niết bàn vắng lặng an vui. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này hộ trì pháp đây chẳng tiếc thân mạng, hằng tác nghĩ này: "Như Lai thuyết ra tất cả pháp không, là chỗ nương về của các hữu tình. Bồ tát tu học mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt sanh già bệnh chết buồn rầu khổ cho các hữu tình, khiến được Niết bàn an vui rốt ráo, vậy nên hộ trì chẳng tiếc thân mạng". Lại tác nghĩ này nữa: "Ta cũng rơi vào số Phật vị lai, vì Phật đã trao ta ký Đại bồ đề. Do nhân duyên đây, chánh pháp chư Phật tức là pháp ta, ta nên hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Đời vị lai, khi ta được làm Phật, cũng sẽ thuyết các pháp không đây vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy nghĩa lợi đây, nên hộ trì chánh pháp mà Như Lai đã thuyết chẳng tiếc thân mạng.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát nghe chánh pháp các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã thuyết ra, không lầm không nghi. Nghe rồi thọ trì, trọn chẳng quên mất cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát này đã khéo chứng được đà la ni vậy.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này đã được những đà la ni môn nào, nên nghe các NỨng hư Lai Chánh Đẳng Giác thuyết ra khế kinh đều chẳng quên mất, không lầm không nghi?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã được Tự tạng đà la ni, Hải ấn đà la ni, Liên hoa chúng tạng đà la ni thảy, nên nghe các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thuyết ra khế kinh đều chẳng quên mất, không lầm không nghi.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này chỉ nghe Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thuyết ra chánh pháp, không lầm không nghi, nghe rồi thọ trì chẳng quên mất được, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; hay là nghe Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, trời, rồng, dược xoa, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy thuyết ra chánh pháp cũng năng đối kia không lầm không nghi, nghe rồi thọ trì trọn chẳng quên mất cho đến chứng được Đại bồ đề ư ?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khắp nghe tất cả loài hữu tình có bao những lời, những tiếng, những văn tự, nghĩa lý thảy đều được hiểu rõ, không lầm không nghi, cùng đời vị lai không có quên mất. Sở dĩ vì sao? Vì đã được Tự tạng đà la ni thảy giữ gìn, đã nghe thuyết khiến chẳng quên vậy.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com