Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 326: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Tập 14
Quyển Thứ 326: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên nghiệp thân khẩu ý mềm nhuần khá mến khá ưa, đối các hữu tình tâm không quái ngại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát hằng thường trọn nên từ bi hỷ xả thảy, khởi nghiệp tương ưng thân khẩu ý. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát quyết định chẳng cùng chung ở với năm món che, nghĩa là tham dục, giận dữ, mờ nặng ngủ nghỉ, lay động ác tác, nghi che. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát tất cả thuỳ miên đều đã uốn dẹp, tất cả buộc gút trói tuỳ phiền não đều hẳn chẳng khởi, hiện chẳng thể được. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát qua lại tâm chẳng mê lầm, hằng thời an trụ chính niệm chính tri, tiến chỉ oai nghi, đi đứng ngồi nằm, cất chân lên xuống cũng lại như thế. Các chỗ dạo đi quyết xem nơi đất, thong thả buộc niệm thẳng xem mà đi, vận động nói năng từng không vội bạo. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát với các vật thọ dụng đồ nằm, áo mặc đều thường thơm sạch không các hôi hám, cũng không mồ hôi, các trùng rận chí, tâm ưa thanh hao, thân không tật bệnh. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thân tâm thanh tịnh, chẳng như trong thân người thường hằng bị tám muôn hộ trùng ăn xâm. Sở dĩ vì sao? Các Bồ tát này căn lành tăng lên vượt khỏi thế gian, lãnh thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh, nên không trùng loại ăn xâm thân thể. Căn lành như như dần dần tăng thêm, như vậy, như vậy thân tâm càng tịnh. Do nhân duyên này, các Bồ tát đây thân tâm kiên cố in như kim cương, chẳng bị nghịch duyên xâm hại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này vì sao mà được thân tâm thanh tịnh? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy, như vậy do sức căn lành trừ khiển nịnh cong nơi thân tâm, nên tột đời vị lai rốt ráo chẳng khởi, do đây mà được thân tâm thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy, như vậy do sức căn lành trị sạch nghiệp thân ngữ ý, nên xa lìa tất cả trược uế tà khúc, do đây mà được thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh nên vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, trụ ngôi Bồ tát vững vàng chẳng động. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát chẳng chuộng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự. Với các đồ ăn uống, áo mặc đồ nằm, phòng nhà của cải đều chẳng tham nhiễm. Tuy thọ mười hai công đức Đầu đà mà với trong ấy đều chẳng ỷ lại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thường tu bố thí Ba la mật đa, tâm xan tham rốt ráo chẳng khởi; thường tu tịnh giới Ba la mật đa, tâm phạm giới rốt ráo chẳng khởi; thường tu an nhẫn Ba la mật đa, tâm tức giận rốt ráo chẳng khởi; thường tu tinh tiến Ba la mật đa, tâm lười nhác rốt ráo chẳng khởi; thường tu tĩnh lự Ba la mật đa, tâm tán loạn rốt ráo chẳng khởi; thường tu Bát nhã Ba la mật đa; tâm ngu si rốt ráo chẳng khởi. Do đây tâm ganh ghét, nịnh dối, kiêu ngạo, buông lung, che đấu, não hại thảy cũng hẳn chẳng khởi. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát giác huệ kiên cố, năng sâu ngộ vào, lóng nghe chánh pháp cung kính tín thọ, tùy chỗ lóng nghe pháp thế, xuất thế đều năng phương tiện hội vào lý thú thẳm sâu Bát nhã Ba la mật đa . Chỗ tạo tác các sự nghiệp thế gian cũng đem Bát nhã Ba la mật đa hội vào pháp tánh, chẳng thấy một sự ngoài pháp tánh. Nếu có chẳng tương ưng cùng pháp tánh, cũng năng phương tiện hội vào lý thú Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Do đây chẳng thấy pháp ngoài pháp tánh. Thiên hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma hiện tiền hoá làm tám đại địa ngục. Lại ở trong mỗi một đại địa ngục hoá làm nhiều trăm Bồ tát, nhiều ngàn bồ tát , nhiều trăm ngàn Bồ tát, nhiều trăm ức Bồ tát, nhiều trăm trăm ức Bồ Tát, nhiều ngàn trăm ức Bồ tát, nhiều trăm ngàn trăm ức Bồ tát, nhiều trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ tát đều bị lửa dữ thiêu đốt thấu suốt, mỗi bồ tát đều chịu đại khổ cay chua độc hại. Làm biến hoá này rồi, bảo với các Bất thối chuyển Bồ tát rằng:"Các Bồ tát đây đều là nhận ký Bất thối chuyển của Như Lai ứng Chánh Đẳng Giác, nên mới sanh trong đại địa ngục như vầy, hằng chịu các thứ khổ dữ dội như đây. Bồ tát các ngươi đã nhận ký Bất thối chuyển của Như Lai ứng Chánh Đẳng Giác cũng sẽ đoạ trong đại địa ngục này chịu các khổ dữ dội. Phật trao ký các ngươi chịu cực khổ trong đại địa ngục, chớ chẳng phải trao ký chẳng quay lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, các ngươi nên mau nới bỏ tâm Đại bồ đề, may được thoát khỏi khooe đại địa ngục, sanh lên trên trời, hoặc sanh trong người hưởng các giàu vui". Thiện hiện! Bấy giờ, Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thấy nghe việc này, tâm kia chẳng động, cũng chẳng linh nghi, chỉ tác nghĩ rằng:" Nhận ký Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát , nếu đoạ trong địa ngục , bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc, quyết không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Vì ngôi Bất thối chuyển Bồ tát nhất định không có nghiệp bất thiện vậy, cũng không có thiện nghiệp mà rước lấy khổ quả vậy. Như lai chắc chắn không có lời dối gạt vậy. Các Đức Phật thuyết ra đều vì lợi vui tất cả hữu tình, vì do lòng đại từ bi tuôn chảy ra vậy. Điều vừa thấy nghe ấy nhất định là ác ma làm ra, thuyết ra đấy; Thiện Hiện!Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma làm tướng Sa môn đi đến chỗ kia xướng lời như vầy:" Ngươi trước đã nghe nên tu bố thí Ba la mật đa rốt ráo tròn đầy, nên tu tịnh giới, an nhẫn,tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo tròn đầy, sẽ chứng vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đã nghe như thế đều là tà thuyết, nên mau vất bỏ. Lại nữa, ngươi trước đã nghe nên đối tất cả Như Lai ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử quá khứ vị lai hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến pháp trụ, ở thời gian giữa có bao căn lành công đức đều sanh lòng tuỳ hỷ, nhóm họp tất cả cùng các hữu tình hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đã nghe như thế cũng là tà thuyết, nên mau vất bỏ. Nếu ngươi vất bỏ tà thuyết được nghe, ta sẽ dạy ngươi Phật pháp chân thật cho ngươi tu học, mau chứng Vô thượng Cháng đẳng Bồ đề. Ngươi trước đã nghe chẳng phải lời chơn Phật mà là kẻ văn tụng soạn tập hư dối, mà ta thuyết ra mới là lời chơn Phật".

Hiện thiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe lời như thế, tâm động kinh nghi, phải biết chưa được các Phật vì thọ ký Bất thối chuyển, kia đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vẫn chưa quyết định. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe lời như thế tâm kia chẳng động, cũng chẳng kinh nghi, chỉ tùy pháp tánh vô tác, vô tướng, vô sanh mà trụ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này có các sở tác chẳng tin lời người, chẳng theo người dạy mà tu bố thí Ba la mật đa, chẳng theo người dạy mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Chẳng theo người dạy mà trụ nội không, chẳng theo người dạy mà trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng theo người dạy mà trụ chơn như; chẳng theo người dạy mà trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Chẳng theo người dạy mà tu bốn niệm trụ; chẳng theo người dạy mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng theo người dạy mà trụ khổ thánh đế, chẳng theo người dạy mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Chẳng theo người dạy mà tu bốn tĩnh lự, chẳng theo người dạy mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng theo người dạy mà tu tám giải thoát; Chẳng theo người dạy mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Chẳng theo người dạy mà tu không giải thoát môn; chẳng theo người dạy mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng theo người dạy mà tu Cực hỷ địa; chẳng theo người dạy mà tu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chẳng theo người dạy mà tu năm nhãn, chẳng theo người dạy mà tu sáu thần thông. Chẳng theo người dạy mà tu tam ma địa môn, chẳng theo người dạy mà tu đà la ni môn. Chẳng theo người dạy mà tu Phật mười lực; chẳng theo người dạy mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.

Chẳng theo người dạy mà tu quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi. Chẳng theo người dạy mà tu biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo. Chẳng theo người dạy mà khởi trí chứng quả Dự lưu, chẳng theo người dạy mà khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng theo người dạy mà khởi trí chứng Độc giác Bồ đề. Chẳng theo người dạy mà khởi trí vào ngôi Bồ tát Chánh tánh ly sanh.

Chẳng theo người dạy mà nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng theo người dạy mà thành thục hữu tình. Chẳng theo người dạy mà khởi Bồ tát thần thông. Chẳng theo người dạy mà tu nhất thiết trí, chẳng theo người dạy mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng theo người dạy mà dứt tập khí tất cả phiền não nối nhau. Chẳng theo người dạy mà tu pháp vô vong thất, chẳng theo người dạy mà tu tánh hằng trụ xả. Chẳng theo người dạy mà tự nhiếp thọ tròn đủ lượng sống lâu. Chẳng theo người dạy mà quay xe pháp. Chẳng theo người dạy mà hộ trì chánh pháp. Chẳng theo người dạy mà tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Như lậu tận A la hán có các sở tác chẳng tin lời người khác, hiện chứng pháp tánh không lầm không nghi, tất cả các ma chẳng thể khuynh động được. Như vậy, Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, tất cả Thanh văn, Độc giác, ngoại đạo, các ác ma thảy chẳng thể phá hoại bẻ gãy tâm kia, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà sanh lòng trụt lui.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này quyết định đã trụ bậc Bất thối chuyển, có bao sự nghiệp đều tự suy nghĩ, chẳng phải tin người khác mà bèn khởi tác, cho đến những bao lời dạy của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hãy chẳng tín hành, huống là tin theo lời Thanh văn, Độc giác, ngoại đạo, ác ma thảy có sở tác! Các Bồ tát này có bao sở hành sở vi chỉ tin kẻ khác, quyết không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy có pháp ddangsddwowcj tín hành. Sở dĩ vì sao?

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy sắc chơn như, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hành thức chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhãn xứ chơn như, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy sắc xứ chơn như, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn giới, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhãn giới chơn như, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc giới, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy sắc giới chơn như, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn thức giới, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhãn thức giới chơn như, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn xúc, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhãn xúc chơn như, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này nhãn chẳng thấy xúc làm duyên sanh ra các các thọ, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhãn xúc làm duyên sanh ra các các thọ chơn như, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thuỷ hỏa phong không thức giới đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy địa giới chơn như, chẳng thấy thuỷ hỏa phong không thức giới chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy vô minh; chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy vô minh chơn như; chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy bố thí Ba la mật đa; chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy bố thí Ba la mật đa chơn như; chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nội không; chẳng thấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nội không chơn như; chẳng thấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy chơn như; chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy chơn như chơn như; chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy bốn niệm trụ; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy bốn niệm trụ chơn như; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy khổ thánh đế, chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy khổ thánh đế chơn như, chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy bốn tĩnh lự, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy bốn tĩnh lự chơn như; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy tám giải thoát; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đáng được tín hành. Cũng như thấy tám giải thoát chơn như; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy không giải thoát môn; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy không giải thoát môn chơn như; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy năm nhãn, chẳng thấy sáu thần thông đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy năm nhãn chơn như, chẳng thấy sáu thần thông chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy tam ma địa môn, chẳng thấy đà la ni môn đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy tam ma địa môn chơn như, chẳng thấy đà la ni môn chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát náy chẳng thấy Phật mười lực; chẳng thấy vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại tứ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy Phật mười lực chơn như; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy quả Dự lưu; chẳng thấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy quả Dự lưu chơn như; chẳng thấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như đáng được tín hành. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy Độc giác Bồ đề đáng được tín hành, cũng chẳng thấy Độc giác Bồ đề chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy nhất thiết trí; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy nhất thiết trí chơn như; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy bậc Dị sanh; chẳng thấy bậc Thanh văn, bậc Độc giác, bậc Bồ tát, bậc Như Lai đáng được tín hành. Cũng chẳng thấy bậc Dị sanh chơn như, chẳng thấy bậc Thanh văn, bậc Độc giác, bậc Bồ tát, bậc Như Lai chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đáng được tín hành, chẳng thấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như đáng được tín hành.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma làm tượng Bí sô, đi đến chỗ kia nói lời như vầy: "Sở hành các người là pháp sanh tử, chớ chẳng phải do đấy mà được Nhất thiết trí trí. Nay các ngươi nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, chứng Bát niết bàn". Khi ấy, ác ma liền vì Bồ tát thuyết đạo pháp tương tợ đọa sanh tử , chỗ gọi tưởng xương trắng, hoặc tưởng xanh bầm, hoặc tưởng mủ bẫy, hoặc tưởng sình chướng, hoặc tưởng trùng ăn, hoặc tưởng khác đỏ; hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỷ, hoặc xả; hoặc sơ tĩnh lự, hoặc cho đến đệ tứ tĩnh lự; hoặc không vô biên xứ hoặc cho đến phi phi tưởng xứ, rồi cười bảo Bồ tát rằng: "Đấy là chơn đạo, chơn hạnh. Ngươi dùng đạo này, hạnh này sẽ được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề. Ngươi nhờ đạo này, nhờ hạnh này nên mau hết tất cả sanh lão bệnh tử. Dùng lâu chịu sanh tử khổ làm chi khổ thân hiện tại, hãy nên nhàm bỏ, huống lại cầu chịu khổ thân đời sau! Nên tự nghĩ kỹ lại mà bỏ đã tin trước kia". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi nghe lời kia tâm mình chẳng động cũng chẳng kinh nghi, chỉ tác nghĩ này: "Nay Bí sô đây ích ta chẳng ít, năng vì ta nói đạo pháp tương tợ, khiến ta nhận biết đạo này chẳng thể chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, huống sẽ chứng được chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!". Bồ tát Ma ha tát này tác nghĩ đây rồi, rất sanh vui mừng, lại tác nghĩ nữa: "Nay Bí sô rất ích cho ta, phương tiện vì ta nói pháp trở ngại, khiến ta rõ biết trệ ngại rồi đối đạo Tam thừa tự tại tu học".

Thiện Hiện! Bấy giờ ác ma biết Bồ tát này tâm rất vui mừng, lại tác lời này:"Thiện nam tử! Ngươi muốn thấy các Bồ tát Ma ha tát đã lâu thời siêng hành hạnh vô ích chăng? Nghĩa là các chúng Bồ tát Ma ha tát trải qua đại kiếp số như cát sông Căng già, đem vô lượng đồ thượng diệu áo mặc, ăn uống, đồ nằm, thuốc men, của cải, hoa hương các vật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Căng già thảy.

Lại ở chỗ Phật như cát Căng già thảy thảy tu hành bố thí Ba la mật đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy học trụ nội không, học trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy học trụ chơn như; học trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu bốn niệm trụ; tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy học trụ khổ thánh đế, học trụ tập diệt đạo thánh đế. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu bốn tĩnh lự; tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu tám giải thoát; tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu không giải thoát môn; tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu Cực hỷ địa, tu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu năm nhãn, tu sáu thần thông. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu tam ma địa môn, tu đà la ni môn.

Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu Phật mười lực; tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu pháp vô vong thất, tu tánh hằng trụ xả. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi.

Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu thần thông thù thắng các Bồ tát. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu lượng sống lâu tròn đủ. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy học quay xe pháp, hộ trì chánh pháp. Cũng ở chỗ Phật cát Căng già thảy tu nhất thiết trí; tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Các chúng Bồ tát Ma ha tát này cũng gần gũi phụng sự các Đức Phật nhiều như số cát sông Căng già, ở chỗ các Đức Phật ấy thỉnh hỏi đạo Bồ tát Ma ha tát và tác lên lời hỏi này:" Bồ tát Ma ha tát làm sao an trụ Đại thừa? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu hành bố thí Ba la mật đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa?

Bồ tát Ma ha tát làm sao học trụ nội không; học trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không?

Bồ tát Ma ha tát làm sao học trụ chơn như; học trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới?

Bồ tát Ma ha tát làm sao tu bốn niệm trụ; tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi? Bồ tát Ma ha tát làm sao học trụ khổ thánh đế, học trụ tập diệt đạo thánh đế?

Bồ tát Ma ha tát làm sao tu bốn tĩnh lự; tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu tám giải thoát; tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu không giải thoát môn; tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn?

Bồ tát Ma ha tát làm sao tu Cực hỷ địa; tu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu năm nhãn, tu sáu thần thông? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu tam ma địa môn, tu đà la ni môn?

Bồ tát Ma ha tát làm sao tu Phật mười lực; tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu pháp vô vong thất, tu tánh hằng trụ xả?

Bồ tát Ma ha tát làm sao tu quán thuận nghịch mười hai nhân duyên. Bồ tát Ma ha tát làm sao nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu thần thông thù thắng các Bồ tát? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu lượng sống lâu tròn đủ? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu quay xe đại pháp? Bồ tát Ma ha tát làm sao hộ trì chánh pháp khiến được trụ lâu? Bồ tát Ma ha tát làm sao tu nhất thiết trí; tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí?"

Các Đức Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Căng già thảy, như lời thỉnh hỏi thứ lớp vì thuyết đấy. Các chúng Bồ tát Ma ha tát này như lời Phật dạy dỗ, an trụ tu học trải vô lượng kiếp mạnh mẽ tinh tiến, hãy chăng năng được Nhất thiết trí trí, huống là sở tu sở học các ngươi ngày nay năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!"

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này dù nghe lời nói kia mà tâm không khác, chẳng kinh chẳng sợ, không nghi không lầm, càng vui mừng bội hơn, tác lên nghĩ này rằng:" Nay Bí sô đây lắm ích cho ta, phương tiện vì ta thuyết pháp chướng đạo, khiến ta biết thuyết chướng đạo này quyết định chẳng năng chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, huống năng chứng được Nhất thiết trí trí".

Thiện Hiện! Khi ấy ác ma kia biết tâm Bồ tát này chẳng trụt lui, không sợ không nghi, tức ở chỗ này hoá làm vô lượng hình tượng Bí sô, bảo Bồ tát rằng: "Các Bí sô này đều ở quá khứ mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trải vô lượng kiếp tu hành các thứ khổ hạnh khó tu mà chẳng được gì hết, nay đều lui trụ quả A la hán các lậu đã hết, đến ngằn mé khổ, các ngươi làm sao chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?"

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy nghe ấy rồi, liền tác nghĩ rằng: "Nhất định ác ma hoá làm hình tượng Bí sô như thế để rối loạn tâm ta, nhân duyên đạo pháp tương tợ trệ ngại. Quyết không có chúng Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa đến địa vị viên mãn, mà chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lui đọa Thanh văn hoặc bậc Độc giác!"

Bấy giờ, Bồ tát lại tác nghĩ rằng: "Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành bố thí Ba la mật đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát học trụ nội không; học trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát học trụ chơn như; học trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu bốn niệm trụ; tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát học trụ khổ thánh đế, học trụ tập diệt đạo thánh đế đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu bốn tĩnh lự; tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu tám giải thoát; tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu không giải thoát môn; tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu Cực hỷ địa; tu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu năm nhãn, tu sáu thần thông đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu Phật mười lực; tu bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu pháp vô vong thất, tu tánh hằng trụ xả đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu thần thông thù thắng các Bồ tát đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tu lượng sống lâu tròn đủ đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát học quay xe pháp, hộ trì chánh pháp đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu nhất thiết trí; tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đến địa vị viên mãn chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không lẽ ấy".

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thường hành Bát nhã Ba la mật đa , hằng tác nghĩ này:"Nếu Bồ tát Ma ha tát như lời các Phật dạy, tinh siêng tu học, thường chẳng xa lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa nhiếp lấy diệu hạnh. Thường chẳng xa lìa bố thí,tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tác ý tương ưng. Thường chẳng xa lìa Nhất thiết trí tác ý tương ưng; thường đem phương tiện khuyến các hữu tình tinh siêng tu học bố thí,tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát này quyết định chẳng lui bố thí Ba la mật đa; quyết định chẳng lui tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa .

Quyết định chẳng lui nội không; quyết định chẳng lui ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Quyết định chẳng lui chơn như; quyết định chẳng lui pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới .

Quyết định chẳng lui bốn niệm trụ; quyết định chẳng lui bốn chánh đoạn, bốn thần túc,năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Quyết định chẳng lui khổ thánh đế, quyết định chẳng lui tập diệt đạo thánh đế. Quyết định chẳng lui bốn tĩnh lự; quyết định chẳng lui bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Quyết định chẳng lui tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Quyết định chẳng lui không giải thoát môn; quyết định chẳng lui vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Quyết định chẳng lui Cực hỷ địa; quyết định chẳng lui Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Quyết định chẳng lui năm nhãn, quyết định chẳng lui sáu thần thông. Quyết định chẳng lui tam ma địa môn, quyết định chẳng lui đà la ni môn.

Quyết định chẳng lui Phật mười lực; quyết định chẳng lui bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Quyết định chẳng lui pháp vô vong thất, quyết định chẳng lui tánh hằng trụ xả. Quyết định chẳng lui nhất thiết trí; quyết định chẳng lui đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Quyết định chẳng lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề".

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thường hành Bát nhã Ba la mật đa, hằng tác nghĩ này: " Nếu Bồ tát Ma ha tát biết ma sự, chẳng theo ma sự; giác biết bạn ác, chẳng theo lời bạn ác; giác biết cảnh giới, chẳng theo cảnh giới chuyển. Bồ tát Ma ha tát này quyết định chẳng lui bố thí Ba la mật đa; quyết định chẳng lui tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Quyết định chẳng lui nội không; quyết định chẳng lui ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Quyết định chẳng lui chơn như; quyết định chẳng lui pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Quyết định chẳng lui niệm trụ; quyết định chẳng lui bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Quyết định chẳng lui khổ thánh đế, quyết định chẳng lui tập diệt đạo thánh đế. Quyết định chẳng lui bốn tĩnh lự; quyết định chẳng lui bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Quyết định chẳng lui tám giải thoát, quyết định chẳng lui tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Quyết định chẳng lui không giải thoát môn; quyết định chẳng lui vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Quyết định chẳng lui Cực hỷ địa; quyết định chẳng lui Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Quyết định chẳng lui năm nhãn, quyết định chẳng lui sáu thần thông. Quyết định chẳng lui tam ma địa môn, quyết định chẳng lui đà la ni môn.

Quyết định chẳng lui Phật mười lực; quyết định chẳng lui bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Quyết định chẳng lui pháp vô vong thất, quyết định chẳng lui tánh hằng trụ xả. Quyết định chẳng lui nhất thiết trí; quyết định chẳng lui đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Quyết định chẳng lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát nghe các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thuyết cho pháp yếu, lòng rất vui mừng, cung kính tín thọ, khéo hiểu nghĩa thú; nơi tâm kiên cố in như kim cương chẳng thể động chuyển, chẳng thể dẫn cướp; thường siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên hữu tình tinh siêng tu học bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, đối pháp nào thối chuyển cũng nên gọi Bất thối chuyển ư?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng sắc thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng thọ tưởng hành thức thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhãn xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng sắc xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhãn giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng sắc giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng thanh hương vị xúc pháp giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhãn thức giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhãn xúc thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng địa giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng thủy hỏa phong không thức giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng vô minh thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng tham thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng sân, tưởng si, tưởng các ác kiến thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com