Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 318: Hội thứ nhất Phẩm Tới Trí thứ 46- 3. Hội thứ nhất Phẩm Chơn Như thứ 47- 1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 318: Hội thứ nhất Phẩm Tới Trí thứ 46- 3
 

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như lời Phật vừa dạy. Nếu Bồ tát Ma ha tát nối luôn, tùy thuận, hướng tới đến vào không, vô tướng, vô nguyện, hư không, vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, vô tạo tác, huyễn, mộng, vang, tượng, bóng sáng, ánh nắng, việc biến hóa, thành tầm hương hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nối luôn, tùy thuận, hướng tới đến vào Nhất thiết trí trí hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu ấy.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành sắc chăng? Là hành thọ tưởng hành thức chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhãn xứ chăng? Là hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành sắc xứ chăng? Là hành thanh hương vị xúc pháp xứ chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhãn giới chăng? Là hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành sắc giới chăng? Là hành thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhãn thức giới chăng? Là hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhãn xúc chăng? Là hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chăng? Là hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành địa giới chăng? Là hành thủy hỏa phong không thức giới chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành vô minh chăng? Là hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành bố thí Ba la mật đa chăng? Là hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nội không chăng? Là hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành chơn như chăng? Là hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành bốn niệm trụ chăng? Là hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành khổ thánh đế chăng? Là hành tập diệt đạo thánh đế chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành bốn tĩnh lự chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành bốn vô lượng chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành bốn vô sắc định chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành tám thắng xứ chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành chín thứ đệ định chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành mười biến xứ chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành không giải thoát môn chăng? Là hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành năm nhãn chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành sáu thần thông chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành tam ma địa môn chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành đà la ni môn chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành Phật mười lực chăng? Là hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này là hành nhất thiết trí chăng? Là hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chăng?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành sắc, chẳng hành thọ tưởng hành thức. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành sắc xứ, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nhãn giới, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành sắc giới, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nhãn thức giới, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nhãn xúc, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành địa giới, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành vô minh; chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành bố thí Ba la mật đa; chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nội không; chẳng hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành chơn như; chẳng hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành bốn niệm trụ; chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành khổ thánh đế; chẳng hành tập diệt đạo thánh đế.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành bốn tĩnh lự; Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành bốn bốn vô lượng. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành bốn vô sắc định .

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành tám giải thoát. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành tám thắng xứ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành chín thứ đệ định. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành mười biến xứ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành không giải thoát môn; chẳng hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành năm nhãn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành sáu thần thông. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành tam ma địa môn, chẳng hành đà la ni môn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này chẳng hành nhất thiết trí; chẳng hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã tùy thuận hướng tới đến vào Nhất thiết trí trí, không năng tác, không năng hoại, không từ đâu đến, không đi đến đâu, cũng không chỗ trụ, không nơi không cõi, không số không lượng, không vãng không lai. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế đã không số lượng, vãng lai khá được, cũng không năng chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy sắc chứng, chẳng thể lấy thọ tưởng hành thức chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhãn xứ chứng, chẳng thể lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy sắc xứ chứng, chẳng thể lấy thanh hương vị xúc pháp xứ chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhãn giới chứng, chẳng thể lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhãn thức giới chứng, chẳng thể lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhãn xúc chứng, chẳng thể lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chứng, chẳng thể lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy địa giới chứng, chẳng thể lấy thủy hỏa phong không thức giới chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy vô minh chứng; chẳng thể lấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy bố thí Ba la mật đa chứng; chẳng thể lấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nội không chứng; chẳng thể lấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy chơn như chứng; chẳng thể lấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy bốn niệm trụ chứng; chẳng thể lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy khổ thánh đế chứng, chẳng thể lấy tập diệt đạo thánh đế chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy bốn tĩnh lự chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy bốn vô lượng chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy bốn vô sắc định chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy tám giải thoát chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy tám thắng xứ chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy chín thứ đệ định chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy mười biến xứ chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy không giải thoát môn chứng; chẳng thể lấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy năm nhãn chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy sáu thần thông chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy tam ma địa môn chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy đà la ni môn chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy Phật mười lực chứng; chẳng thể lấy bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chứng.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy quả Dự lưu chứng; chẳng thể lấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy Độc giác Bồ đề chứng. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí như thế chẳng thể lấy nhất thiết trí chứng; chẳng thể lấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chứng.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Sắc tức là Nhất thiết trí trí, thọ tưởng hành thức tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Nhãn xứ tức là Nhất thiết trí trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Sắc xứ tức là Nhất thiết trí trí, thanh hương vị xúc pháp xứ tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Nhãn giới tức là Nhất thiết trí trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Sắc giới tức là Nhất thiết trí trí, thanh hương vị xúc pháp giới tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Nhãn thức giới tức là Nhất thiết trí trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Nhãn xúc tức là Nhất thiết trí trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tức là Nhất thiết trí trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Địa giới tức là Nhất thiết trí trí, thủy hỏa phong không thức giới tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Vô minh tức là Nhất thiết trí trí; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa tức là Nhất thiết trí trí; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Nội không tức là Nhất thiết trí trí; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Chơn như tức là Nhất thiết trí trí; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ tức là Nhất thiết trí trí; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế tức là Nhất thiết trí trí; tập diệt đạo thánh đế tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự tức là Nhất thiết trí trí; Thiện Hiện! Bốn vô lượng tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Bốn vô sắc định tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Tám giải thoát tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Tám thắng xứ tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Chín thứ đệ định tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Mười biến xứ tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn tức là Nhất thiết trí trí; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Năm nhãn tức là Nhất thiết trí trí; Thiện Hiện! Sáu thần thông tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Tam ma địa môn tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đà la ni môn tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! Phật mười lực tức là Nhất thiết trí trí; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện! quả Dự lưu tức là Nhất thiết trí trí; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề tức là Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Nhất thiết trí tức là Nhất thiết trí trí; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tức là Nhất thiết trí trí.

Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Hoặc sắc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc thọ tưởng hành thức chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhãn xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc sắc xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhãn giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc sắc giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc thanh hương vị xúc pháp giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhãn thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhãn xúc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc địa giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc thủy hỏa phong không thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc vô minh chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc bố thí Ba la mật đa chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nội không chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc chơn như chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc khổ thánh đế chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc tập diệt đạo thánh đế chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc bốn niệm trụ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc bốn tĩnh lự chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc bốn vô lượng chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc bốn vô sắc định chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc tám giải thoát chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc tám thắng xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc chín thứ đệ định chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc mười biến xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc không giải thoát môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc bô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc năm nhãn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc sáu thần thông chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc tam ma địa môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc đà la ni môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc Phật mười lực chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc quả Dự lưu chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng; hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc Độc giác Bồ đề chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.

Thiện Hiện! Hoặc nhất thiết trí chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng. Thiện Hiện! Hoặc đạo tướng trí chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như không hai không riêng.
 
Hội Thứ Nhất

Phẩm Chơn Như

Thứ 47 - 1Bấy giờ, các thiên tử cõi Dục, cõi Sắc đều cầm hương trên trời: Hương đa yết la, hương đa ma la, hương bột chiên đàn. Lại cầm hoa trên trời: Hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ diệu âm, hoa đại mỹ diệu âm xa rưới trên Phật, đi đến chỗ Phật đầu lễ hai chân, lui đứng một bên mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu, khó thấy khó giác, chẳng thể tầm nghĩ, quá cảnh tầm nghĩ, nhiệm mầu sâu vắng, kẻ trí lanh sáng mới có thể năng biết, chứ chẳng phải các thế gian trọn hay tin thọ được. Tức Phật Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối trong kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây đều tác lên thuyết rằng: Sắc tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức sắc; thọ tưởng hành thức tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhãn xứ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Sắc xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức sắc xứ; thanh hương vị xúc pháp xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức thanh hương vị xúc pháp xứ.

Nhãn giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhãn giới; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Sắc giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức sắc giới; thanh hương vị xúc pháp giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức thanh hương vị xúc pháp giới. Nhãn thức giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhãn thức giới; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nhãn xúc tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhãn xúc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Địa giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức địa giới; thủy hỏa phong không thức giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức thủy hỏa phong không thức giới. Vô minh tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức hành cho đến lão tử.

Bố thí Ba la mật đa tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bố thí Ba la mật đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Nội không tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức nội không; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Chơn như tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức chơn như; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Bốn niệm trụ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Khổ thánh đế tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức khổ thánh đế; tập diệt đạo thánh đế tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức tập diệt đạo thánh đế.

Bốn tĩnh lự tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bốn tĩnh lự; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Tám giải thoát tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức tám giải thoát; tám thắng xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức tám thắng xứ; chín thứ đệ định tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức chính thứ đệ định; mười biến xứ tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức mười biến xứ.

Không giải thoát môn tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức không giải thoát môn; vô tướng vô nguyện giải thoát môn tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn.

Năm nhãn tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức năm nhãn; sáu thần thông tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức sáu thần thông. Tam ma địa môn tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức tam ma địa môn; đà la ni môn tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức đà la ni môn.

Phật mười lực tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức Phật mười lực; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Quả Dự lưu tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức Quả Dự lưu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Độc giác Bồ đề tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức Độc giác Bồ đề.

Nhất thiết trí tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí nhất thiết trí; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tức Nhất thiết trí trí, Nhất thiết trí trí tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Sở dĩ vì sao? Hoặc sắc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc thọ tưởng hành thức chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhãn xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc sắc xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhãn giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc sắc giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc thanh hương vị xúc pháp giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhãn thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhãn xúc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc địa giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc thủy hỏa phong không thức giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc vô minh chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc bố thí Ba la mật đa chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nội không chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc chơn như chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc bốn niệm trụ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc khổ thánh đế chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc tập diệt đạo thánh đế chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc bốn tĩnh lự chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc bốn vô lượng chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc bốn vô sắc định chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc tám giải thoát chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc tám thắng xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc chín thứ đệ định chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc mười biến xứ chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc không giải thoát môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc năm nhãn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc sáu thần thông chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc tam ma địa môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc đà la ni môn chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc Phật mười lực chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc quả Dự lưu chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc Độc giác Bồ đề chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc nhất thiết trí chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận. Hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như, hoặc Nhất thiết trí trí chơn như, hoặc tất cả pháp chơn như, đều một chơn như, không hai không riêng cũng không cùng tận.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com