Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 316: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 4. Hội thứ nhất Phẩm Tới Trí thứ 46- 1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 316: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 4
 

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong không, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tướng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô tướng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô nguyện, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khởi vô tác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô khởi vô tác, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô sanh vô diệt, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô nhiễm vô tịnh, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô sở hữu, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mộng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong mộng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy huyễn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong huyễn, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vang làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vang, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tượng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tượng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng sáng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bóng sáng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ánh nắng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong ánh nắng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc biến hóa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong việc biến hóa, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thành tầm hương làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong thành tầm hương, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô lượng vô biên làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô lượng vô biên, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng cho chẳng lấy làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng cho chẳng lấy, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng cất lên chẳng đè xuống làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng cất chẳng đè, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khứ vô lai làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô khứ vô lai, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tăng vô giảm làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô tăng vô giảm, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng vào chẳng ra làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng vào chẳng ra, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng nhóm chẳng tan làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng nhóm chẳng tan, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng hợp chẳng lìa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng hợp chẳng lìa, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ngã hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hữu tình làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Hữu tình hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mạng giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Mạng giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sanh giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sanh giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy dưỡng giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Dưỡng giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sĩ phu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sĩ phu hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bổ đặc già la làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bổ đặc già la hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ý sanh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ý sanh hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nho đồng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nho đồng hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tác giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tác giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khiến tác giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khiến tác giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thọ giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thọ giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khiến thọ giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khiến thọ giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khởi giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khởi giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khiến khởi giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khiến khởi giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tri giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tri giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy kiến giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Kiến giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thường làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thường hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy lạc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Lạc hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ngã hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tịnh hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô thường làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô thường hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khổ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khổ hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô ngã hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bất tịnh hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tham sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tham sự hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sân sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sân sự hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy si sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Si sự hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thấy việc sở tác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thấy việc sở tác hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chơn như làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chơn như, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong pháp giới, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong pháp tánh, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh chẳng hư vọng, tới cùng chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng biến khác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh chẳng biến khác, tới cùng chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh đình đẳng, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh ly sanh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh ly sanh, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp định làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong pháp định, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong pháp trụ, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thật tế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong thật tế, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hư không giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong hư không giới, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất tư nghì giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bất tư nghì giới, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất động làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bất động, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong sắc hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thọ tưởng hành thức làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thọ tưởng hành thức hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sắc xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sắc giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn thức giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn xúc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xúc hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy địa giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Địa giới rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thủy hỏa phong không thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thủy hỏa phong không thức giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô minh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô minh hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bố thí Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bố thí Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh giới Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tịnh giới Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy an nhẫn Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? An nhẫn Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tinh tiến Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tinh tiến Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tĩnh lự Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tĩnh lự Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bát nhã Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bát nhã Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nội không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nội không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngoại không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ngoại không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nội ngoại không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nội ngoại không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy không không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Không không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đại không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thắng nghĩa không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thắng nghĩa không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hữu vi không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Hữu vi không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô vi không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô vi không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tế không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tế không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tán không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tán không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô biến dị không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô biến dị không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bổn tánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bổn tánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tự tướng không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tự tướng không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cộng tướng không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Cộng tướng không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhất thiết pháp không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất thiết pháp không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất khả đắc không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bất khả đắc không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tự tánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tự tánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tánh tự tánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tánh tự tánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn niệm trụ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn niệm trụ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn chánh đoạn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn chánh đoạn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn thần túc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn thần túc hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm căn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm căn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm lực làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm lực hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bảy đẳng giác chi làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bảy đẳng giác chi hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám thánh đạo chi làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tám thánh đạo chi hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khổ thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khổ thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tập thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tập thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy diệt thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Diệt thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đạo thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đạo thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn tĩnh lự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn tĩnh lự hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô lượng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô lượng hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô sắc định làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô sắc định hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám giả thoát làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tám giải thoát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám thắng xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tám thắng xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chín thứ đệ định làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Chín thứ đệ định hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười biến xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Mười biến xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy không giải thoát môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Không giải thoát môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tướng giải thoát môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tướng giải thoát môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nguyện giải thoát môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô nguyện giải thoát môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm nhãn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm nhãn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sáu thần thông làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sáu thần thông hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tam ma địa môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tam ma địa môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đà la ni môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đà la ni môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Phật mười lực làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Phật mười lực hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô sở úy làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô sở úy hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô ngại giải làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô ngại giải hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại từ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đại từ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại bi, đại hỷ, đại xả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đại bi, đại hỷ, đại xả hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười tám pháp Phật bất cộng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Mười tám pháp Phật bất cộng hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả Dự lưu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Quả Dự lưu hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Dự lưu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Dự lưu hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Độc giác Bồ đề làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Độc giác Bồ đề hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Độc giác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Độc giác hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả Bồ tát Ma ha tát làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cả Bồ tát Ma ha tát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhất thiết trí làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất thiết trí hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đạo tướng trí làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đạo tướng trí hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhất thiết tướng trí làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất thiết tướng trí hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.

Như vậy, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Hội Thứ Nhất
Phẩm Tới Trí
Thứ 46 – 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ai đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng sanh tin hiểu được? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát lâu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phát ý cầu tới, tinh siêng tu hành, đã từng cúng dường trăm ngàn trăm ức muôn ức Đức Phật và ở chỗ các Đức Phật phát hoằng thệ nguyện. Căn lành thuần thục, được vô lượng hạnh lành nhiếp thọ, nên đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế phát năng sanh tin hiểu được.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế sanh tin hiểu ấy, tánh nào, tướng nào, trạng nào, mạo nào? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát điều phục tánh tham sân si thì đó là tánh, xa lìa tướng tham sân si là tướng, xa lìa trạng thái tham sân si đó là trạng, xa lìa mạo tham sân si là mạo.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát điều phục tánh tham vô tham, sân vô sân, si vô si là tánh; xa lìa tướng tham vô tham, sân vô sân, si vô si là tướng; xa lìa trạng tham vô tham, sân vô sân, si vô si là trạng; xa lìa mạo tham vô tham, sân vô sân, si vô si là mạo. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thành tựu được tánh, tướng, trạng, mạo như thế, mới đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng sanh tin hiểu được.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát tin hiểu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, sẽ về tới chỗ nào? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này sẽ về với Nhất thiết trí trí.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát về tới Nhất thiết trí trí ấy, năng cùng tất cả hữu tình làm chỗ về tới? Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát năng tin hiểu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thời năng hướng tới Nhất thiết trí trí, thời năng cùng nhất thiết hữu tình làm chỗ về tới.

Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vậy là Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, nghĩa là mặc áo mũ kiên cố như vậy. Ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình đều khiến chứng được rốt ráo Niết bàn. Tuy đối hữu tình làm việc như thế, nhưng đều chẳng thấy thi thiết hữu tình. Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Là Bồ tát Ma ha tát này năng làm việc khó, nghĩa là mặc áo mũ kiên cố như vậy. Ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình đều khiến chứng được rốt ráo Niết bàn, tuy đối hữu tình làm việc như thế, nhưng đều chẳng thấy thi thiết hữu tình.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc. Vì cớ sao? Sắc rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thọ tưởng hành thức. Vì cớ sao? Thọ tưởng hành thức rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thọ tưởng hành thức.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xứ. Vì cớ sao? Nhãn xứ rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn xứ . Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc xứ. Vì cớ sao? Sắc xứ rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc xứ. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn giới. Vì cớ sao? Nhãn giới rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc giới. Vì cớ sao? Sắc giới rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn thức giới. Vì cớ sao? Nhãn thức giới rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn thức giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xúc. Vì cớ sao? Nhãn xúc rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn xúc. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc địa giới. Vì cớ sao? Địa giới rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc địa giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới. Vì cớ sao? Thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc vô minh. Vì cớ sao? Vô minh rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc vô minh. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Vì cớ sao? Hành cho đến lão tử rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc hành cho đến lão tử.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc ngã. Vì cớ sao? Ngã rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc ngã. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Vì cớ sao? Hữu tình cho đến kiến giả rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc hữu tình cho đến kiến giả.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com