Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 315: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 315: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Thiện Hiện! Trong sắc rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là sắc, trong thọ tưởng hành thức rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là thọ tưởng hành thức.

Thiện Hiện! Trong nhãn xứ rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là nhãn xứ, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Thiện Hiện! Trong sắc xứ rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là sắc xứ, trong thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là thanh hương vị xúc pháp xứ.

Thiện Hiện! Trong nhãn giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là nhãn giới; trong sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong nhĩ giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là nhĩ giới; trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong tỷ giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là tỷ giới; trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong thiệt giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là thiệt giới; trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong thân giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là thân giới; trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong ý giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là ý giới; trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Trong địa giới rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là địa giới, trong thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là thủy hỏa phong không thức giới.

Thiện Hiện! Trong vô minh rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là vô minh; trong hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Thiện Hiện! Trong bố thí Ba la mật đa rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là bố thí Ba la mật đa; trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Trong nội không rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là nội không; trong ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Trong chơn như rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là chơn như; trong pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là pháp giới, cho đến bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Trong khổ thánh đế rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là khổ thánh đế, trong tập diệt đạo thánh đế rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là tập diệt đạo thánh đế.

Thiện Hiện! Trong bốn tĩnh lự rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là bốn tĩnh lự; trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Thiện Hiện! Trong tám giải thoát rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là tám giải thoát; trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Thiện Hiện! Trong bốn niệm trụ rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là bốn niệm trụ; trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Thiện Hiện! Trong không giải thoát môn rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là không giải thoát môn; trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Thiện Hiện! Trong Bồ tát thập địa rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là Bồ tát thập địa. Thiện Hiện! Trong năm nhãn rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là năm nhãn; trong sáu thần thông rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là sáu thần thông.

Thiện Hiện! Trong Phật mười lực rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là Phật mười lực; trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Thiện Hiện! Trong pháp vô vong thất rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là pháp vô vong thất, trong tánh hằng trụ xả rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là tánh hằng trụ xả.

Thiện Hiện! Trong nhất thiết trí rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là nhất thiết trí; trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Thiện Hiện! Trong tất cả đà la ni môn rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là tất cả đà la ni môn, trong tất cả tam ma địa môn rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là tất cả tam ma địa môn.

Thiện Hiện! Trong quả Dự lưu rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là quả Dự lưu; trong quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán rốt ráo cũng không phân biệt như thế rằng đây là quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán.

Thiện Hiện! Trong Độc giác Bồ đề rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là Độc giác Bồ đề. Thiện Hiện! Trong tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát.

Thiện Hiện! Trong chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rốt ráo không phân biệt như thế rằng đây là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Đây là việc khó của Bồ tát Ma ha tát, dù rõ biết tướng tất cả pháp đều tịch diệt mà tâm chẳng chìm đắm. Khởi lời như vầy: Ta đối pháp đây đã hiện đẳng giác, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả pháp nhiệm mầu tịch diệt như thế!

Thiện Hiện! Đây là Bồ tát Ma ha tát muốn làm đạo rốt ráo cho thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm bãi cù lao, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phật nói: Thiện Hiện! Ví như biển cả trong sông lớn nhỏ, lồi cao cư trú được, chung quanh nước bao dứt, gọi đó là cù lao. Như vậy, Thiện Hiện! Sắc dứt mé trước sau, thọ tưởng hành thức dứt mé trước sau. Nhãn xứ dứt mé trước sau, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ dứt mé trước sau. Sắc xứ dứt ngằn trước sau, thanh hương vị xúc pháp xứ dứt ngằn trước sau.

Nhãn giới dứt ngằn trước sau; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau. Nhĩ giới dứt ngằn trước sau; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau. Tỷ giới dứt ngằn trước sau; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau. Thiệt giới dứt ngằn trước sau; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau. Thân giới dứt ngằn trước sau; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau. Ý giới dứt ngằn trước sau; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ dứt ngằn trước sau.

Địa giới dứt ngằn trước sau, thủy hỏa phong không thức giới dứt ngằn trước sau. Vô minh dứt ngằn trước sau; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não dứt ngằn trước sau. Bố thí Ba la mật đa dứt ngằn trước sau; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa dứt ngằn trước sau.

Nội không dứt ngằn trước sau; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không dứt ngằn trước sau. Chơn như dứt ngằn trước sau; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới dứt ngằn trước sau. Khổ thánh đế dứt ngằn trước sau, tập diệt đạo thánh đế dứt ngằn trước sau.

Bốn tĩnh lự dứt ngằn trước sau; bốn vô lượng, bốn vô sắc định dứt ngằn trước sau. Tám giải thoát dứt ngằn trước sau; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ dứt ngằn trước sau. Bốn niệm trụ dứt ngằn trước sau; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi dứt ngằn trước sau. Không giải thoát môn dứt ngằn trước sau; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn dứt ngằn trước sau. Bồ tát thập địa dứt ngằn trước sau. Năm nhãn dứt ngằn trước sau, sáu thần thông dứt ngằn trước sau.

Phật mười lực dứt ngằn trước sau; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng dứt ngằn trước sau. Pháp vô vong thất dứt ngằn trước sau, tánh hằng trụ xả dứt ngằn trước sau. Nhất thiết trí dứt ngằn trước sau; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí dứt ngằn trước sau. Tất cả đà la ni môn dứt ngằn trước sau, tất cả tam ma địa môn dứt ngằn trước sau. Quả Dự lưu dứt ngằn trước sau; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán dứt ngằn trước sau. Độc giác Bồ đề dứt ngằn mé trước sau. Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát dứt ngằn mé trước sau. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề dứt ngằn mé trước sau.

Thiện Hiện! Do dứt ngằn trước, ngằn sau đây nên dứt tất cả pháp. Thiện Hiện! Dứt ngằn trước sau tất cả pháp đây tức là tịch diệt, tức là vi diệu, tức là như thật. Ngĩa là không, vô sở đắc, dứt đạo hết ái, vô dư, lìa nhiễm, vĩnh diệt, Niết bàn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ pháp tịch diệt vi diệu như thế. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm bãi cù lao nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm ánh sáng, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì phá đêm dài vô minh, như vỏ trứng che khuất hữu tình nhiều lớp đen tối vậy. Vì trị lành bệnh mù mắt vô trí hữu tình, khiến sáng láng vậy. Vì cùng tất cả hữu tình ngu tối làm soi sáng vậy, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm ánh sáng, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm đèn đuốc, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát muốn vì hữu tình tuyên nói sáu pháp Ba la mật đa, vì kinh điển tương ưng bốn nhiếp pháp sự, chơn thật nghĩa thú, phương tiện dạy dẫn, khuyên khiển tu học, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm đèn đuốc, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm vị dẫn đường, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn hữu tình hướng tới tà đạo lìa hạnh bốn thứ, chẳng nên hành xứ, vì thuyết nhất đạo khiến quy chánh vậy. Vì kẻ tạp nhiễm được thanh tịnh vậy, vì kẻ sầu não được mừng khoái vậy, vì kẻ buồn khổ được vui mừng vậy, vì hữu tình phi ký chứng pháp như lý vậy, vì hữu tình trôi lăn được vào Niết bàn vậy, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm vị dẫn đường, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm tướng súy, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; thọ tưởng hành thức vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhĩ giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tỷ giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ thiệt giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ thân giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ ý giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ địa giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; thủy hỏa phong không thức giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ vô minh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bố thí Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tịnh giới Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ an nhẫn Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tinh tiến Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tĩnh lự Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bát nhã Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ phương tiện khéo léo Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nguyện Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ lực Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ trí Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nội không vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ chơn như vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ khổ thánh đế vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; tập diệt đạo thánh đế vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn tĩnh lự vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tám giải thoát vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn niệm trụ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ không giải thoát môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; vô tướng vô nguyện giải thoát môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Bồ tát thập địa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ năm nhãn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; sáu thần thông vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Phật mười lực vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ pháp vô vong thất vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; tánh hằng trụ xả vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhất thiết trí vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả đà la ni môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; tất cả tam ma địa môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ quả Dự lưu vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Độc giác Bồ đề vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh.

Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm tướng súy nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn xứ lấy hư không làm chỗ về tới, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc xứ lấy hư không làm chỗ về tới, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn giới lấy hư không làm chỗ về tới; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhĩ giới lấy hư không làm chỗ về tới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tỷ giới lấy hư không làm chỗ về tới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ thiệt giới lấy hư không làm chỗ về tới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ thân giới lấy hư không làm chỗ về tới; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ ý giới lấy hư không làm chỗ về tới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ địa giới lấy hư không làm chỗ về tới; thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ vô minh lấy hư không làm chỗ về tới; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bố thí Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tịnh giới Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ an nhẫn Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tinh tiến Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tĩnh lự Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Bát nhã Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ phương tiện khéo léo Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nguyện Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ lực Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ trí Ba la mật đa lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nội không lấy hư không làm chỗ về tới; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng

lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ chơn như lấy hư không làm chỗ về tới; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ khổ thánh đế lấy hư không làm chỗ về tới; tập diệt đạo thánh đế cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn tĩnh lự lấy hư không làm chỗ về tới; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tám giải thoát lấy hư không làm chỗ về tới; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn niệm trụ lấy hư không làm chỗ về tới; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ không giải thoát môn lấy hư không làm chỗ về tới; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Bồ tát thập địa lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ năm nhãn lấy hư không làm chỗ về tới, sáu thần thông cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Phật mười lực lấy hư không làm chỗ về tới; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ pháp vô vong thất lấy hư không làm chỗ về tới, tánh hằng trụ xả cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ nhất thiết trí lấy hư không làm chỗ về tới; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả đà la ni môn lấy hư không làm chỗ về tới, tất cả tam ma địa môn cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ quả Dự lưu lấy hư không làm chỗ về tới; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ Độc giác Bồ đề lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lấy hư không làm chỗ về tới. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai chỉ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng lấy hư không làm chỗ về tới.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì sắc tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn xứ chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ sắc xứ chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì sắc xứ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nhãn giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nhãn giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nhĩ giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tỷ giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tỷ giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ thiệt giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thiệt giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ thân giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thân giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ ý giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì ý giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ địa giới chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì địa giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ vô minh chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì vô minh tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ bố thí Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tịnh giới Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tịnh giới Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ an nhẫn Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì an nhẫn Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tinh tiến Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tinh tiến Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tĩnh lự Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tĩnh lự Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ bát nhã Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bát nhã Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ phương tiện khéo léo Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì phương tiện khéo léo Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nguyện Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nguyện Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ lực Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì lực Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ trí Ba la mật đa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì trí Ba la mật đa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nội không chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nội không tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ chơn như chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì chơn như tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ khổ thánh đế chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì khổ thánh đế tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tập diệt đạo thánh đế tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn tĩnh lự chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tám giải thoát chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ bốn niệm trụ chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ không giải thoát môn chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ Bồ tát thập địa chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì Bồ tát thập địa tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ năm nhãn chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì năm nhãn tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Sáu thần thông cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ Phật mười lực chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ pháp vô vong thất chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Tánh hằng trụ xả cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tánh hằng trụ xả tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ nhất thiết trí chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả đà la ni môn chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tất cả tam ma địa môn tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ quả Dự lưu chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì quả Dự lưu tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ Độc giác Bồ đề chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì Độc giác Bồ đề tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy. Vì các hữu tình tuyên nói khai chỉ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng tới, chẳng phải chẳng tới. Vì cớ sao? Vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tánh không. Trong không, không có tới, không chẳng tới vậy.

Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com