Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 314: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 314: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, với trong tất cả pháp tự tánh không mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mong chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện!Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Các Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, với trong tất cả pháp tự tánh không mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mong chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát dù biết tất cả pháp như huyễn, như mộng, như vang, như tượng, như bóng sáng, như ánh nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương tự tánh đều không, mà vì thế gian được nghĩa lời nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì khiến thế gian được yên vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn cứu vớt chúng sanh nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm nơi nương về nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn làm đạo rốt ráo cho thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm bãi cù lao nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm đèn đuốc nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm vị dẫn đường nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm kẻ tướng soái nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được nghĩa lợi nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành bố thí phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tịnh giới phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành an nhẫn phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tinh tiến phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tĩnh lự phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành bát nhã phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được nghĩa lợi nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì vớt năm thú hữu tình sợ hãi để nơi bờ Niết bàn vô úy kia, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được an vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình ưu khổ sầu não nên để nơi bờ Niết bàn an ổn kia, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được an vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát muốn cứu vớt các thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát vì vớt các khổ sanh tử hữu tình, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi được Bồ đề mới năng như thật thuyết pháp dứt khổ, hữu tình nghe rồi y giáo pháp Tam thừa lần hồi tu hành mà được giải thoát. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn cứu vớt thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ nương tựa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì khiến hữu tình pháp sanh, pháp lão, pháp bệnh, pháp tử, pháp sầu, pháp thán, pháp khổ, pháp ưu, pháp não, được giải thoát pháp sanh lão, bệnh, tử, sầu thán khổ ưu não, trụ cõi Vô dư y bát Niết bàn, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ nương về nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn hữu tình thuyết tất cả pháp đều chẳng hòa hợp, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả pháp đều chẳng hòa hợp?

Phật đáp: Thiện Hiện! Sắc chẳng hòa hợp tức sắc chẳng thuộc nhau, sắc chẳng thuộc nhau tức sắc vô sanh, sắc vô sanh tức sắc vô diệt, sắc vô diệt tức sắc chẳng hòa hợp. Thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp tức thọ tưởng hành thức chẳng thuộc nhau, thọ tưởng hành thức chẳng thuộc nhau tức thọ tưởng hành thức vô sanh, thọ tưởng hành thức vô sanh tức thọ tưởng hành thức vô diệt, thọ tưởng hành thức vô diệt tức thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng hòa hợp tức nhãn xứ chẳng thuộc nhau, nhãn xứ chẳng thuộc nhau tức nhãn xứ vô sanh, nhãn xứ vô sanh tức nhãn xứ vô diệt, nhãn xứ vô diệt tức nhãn xứ chẳng hòa hợp. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hòa hợp tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thuộc nhau, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thuộc nhau tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng hòa hợp tức sắc xứ chẳng thuộc nhau, sắc xứ chẳng thuộc nhau tức sắc xứ vô sanh, sắc xứ vô sanh tức sắc xứ vô diệt, sắc xứ vô diệt tức sắc xứ chẳng hòa hợp. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp tức thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thuộc nhau, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thuộc nhau tức thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh tức thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt, thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt tức thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng hòa hợp tức nhãn giới chẳng thuộc nhau, nhãn giới chẳng thuộc nhau tức nhãn giới vô sanh, nhãn giới vô sanh tức nhãn giới vô diệt, nhãn giới vô diệt tức nhãn giới chẳng hòa hợp. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng hòa hợp tức nhĩ giới chẳng thuộc nhau, nhĩ giới chẳng thuộc nhau tức nhĩ giới vô sanh, nhĩ giới vô sanh tức nhĩ giới vô diệt, nhĩ giới vô diệt tức nhĩ giới chẳng hòa hợp. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng hòa hợp tức tỷ giới chẳng thuộc nhau, tỷ giới chẳng thuộc nhau tức tỷ giới vô sanh, tỷ giới vô sanh tức tỷ giới vô diệt, tỷ giới vô diệt tức tỷ giới chẳng hòa hợp. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng hòa hợp tức thiệt giới chẳng thuộc nhau, thiệt giới chẳng thuộc nhau tức thiệt giới vô sanh, thiệt giới vô sanh tức thiệt giới vô diệt, thiệt giới vô diệt tức thiệt giới chẳng hòa hợp. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Thân giới chẳng hòa hợp tức thân giới chẳng thuộc nhau, thân giới chẳng thuộc nhau tức thân giới vô sanh, thân giới vô sanh tức thân giới vô diệt, thân giới vô diệt tức thân giới chẳng hòa hợp. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Ý giới chẳng hòa hợp tức ý giới chẳng thuộc nhau, ý giới chẳng thuộc nhau tức ý giới vô sanh, ý giới vô sanh tức ý giới vô diệt, ý giới vô diệt tức ý giới chẳng hòa hợp. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Địa giới chẳng hòa hợp tức địa giới chẳng thuộc nhau, địa giới chẳng thuộc nhau tức địa giới vô sanh, địa giới vô sanh tức địa giới vô diệt, địa giới vô diệt tức địa giới chẳng hòa hợp. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng hòa hợp tức thủy hỏa phong không thức giới chẳng thuộc nhau, thủy hỏa phong không thức giới chẳng thuộc nhau tức thủy hỏa phong không thức giới vô sanh, thủy hỏa phong không thức giới vô sanh tức thủy hỏa phong không thức giới vô diệt, thủy hỏa phong không thức giới vô diệt tức thủy hỏa phong không thức giới chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Vô minh chẳng hòa hợp tức vô minh chẳng thuộc nhau, vô minh chẳng thuộc nhau tức vô minh vô sanh, vô minh vô sanh tức vô minh vô diệt, vô minh vô diệt tức vô minh chẳng hòa hợp. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng hòa hợp tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng thuộc nhau; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng thuộc nhau tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô diệt; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô diệt tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chẳng hòa hợp tức bố thí Ba la mật đa chẳng thuộc nhau, bố thí Ba la mật đa chẳng thuộc nhau tức bố thí Ba la mật đa vô sanh, bố thí Ba la mật đa vô sanh tức bố thí Ba la mật đa vô diệt, bố thí Ba la mật đa vô diệt tức bố thí Ba la mật đa chẳng hòa hợp. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng hòa hợp tức tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng thuộc nhau; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng thuộc nhau tức tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô sanh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô sanh tức tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô diệt, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô diệt tức tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nội không chẳng hòa hợp tức nội không chẳng thuộc nhau, nội không chẳng thuộc nhau tức nội không vô sanh, nội không vô sanh tức nội không vô diệt, nội không vô diệt tức nội không chẳng hòa hợp.Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng hòa hợp tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng thuộc nhau; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng thuộc nhau tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sanh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sanh tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô diệt; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô diệt tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Chơn như chẳng hòa hợp tức chơn như chẳng thuộc nhau, chơn như chẳng thuộc nhau tức chơn như vô sanh; chơn như vô sanh tức chơn như vô diệt, chơn như vô diệt tức chơn như chẳng hòa hợp. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng hòa hợp tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng thuộc nhau; pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng thuộc nhau tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sanh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sanh tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô diệt; pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô diệt tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng hòa hợp tức khổ thánh đế chẳng thuộc nhau, khổ thánh đế chẳng thuộc nhau tức khổ thánh đế vô sanh, khổ thánh đế vô sanh tức khổ thánh đế vô diệt, khổ thánh đế vô diệt tức khổ thánh đế chẳng hòa hợp. Tập diệt đạo thánh đế chẳng hòa hợp tức tập diệt đạo thánh đế chẳng thuộc nhau; tập diệt đạo thánh đế chẳng thuộc nhau tức tập diệt đạo thánh đế vô sanh; tập diệt đạo thánh đế vô sanh tức tập diệt đạo thánh đế vô diệt; tập diệt đạo thánh đế vô diệt tức tập diệt đạo thánh đế chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng hòa hợp tức bốn tĩnh lự chẳng thuộc nhau, bốn tĩnh lự chẳng thuộc nhau tức bốn tĩnh lự vô sanh, bốn tĩnh lự vô sanh tức bốn tĩnh lự vô diệt, bốn tĩnh lự vô diệt tức bốn tĩnh lự chẳng hòa hợp. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng hòa hợp tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng thuộc nhau; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng thuộc nhau tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô diệt; bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô diệt tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng hòa hợp tức tám giải thoát chẳng thuộc nhau, tám giải thoát chẳng thuộc nhau tức tám giải thoát vô sanh, tám giải thoát vô sanh tức tám giải thoát vô diệt, tám giải thoát vô diệt tức tám giải thoát chẳng hòa hợp. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ

chẳng hòa hợp tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng thuộc nhau; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng thuộc nhau tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ

vô sanh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sanh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô diệt; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô diệt tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng hòa hợp tức bốn niệm trụ chẳng thuộc nhau, bốn niệm trụ chẳng thuộc nhau tức bốn niệm trụ vô sanh, bốn niệm trụ vô sanh tức bốn niệm trụ vô diệt, bốn niệm trụ vô diệt tức bốn niệm trụ chẳng hòa hợp. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng hòa hợp tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng thuộc nhau; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng thuộc nhau tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sanh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sanh tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô diệt; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô diệt tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng hòa hợp tức không giải thoát môn chẳng thuộc nhau, không giải thoát môn chẳng thuộc nhau tức không giải thoát môn vô sanh, không giải thoát môn vô sanh tức không giải thoát môn vô diệt, không giải thoát môn vô diệt tức không giải thoát môn chẳng hòa hợp. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng hòa hợp tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng thuộc nhau; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng thuộc nhau tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô diệt; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô diệt tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Bồ tát thập địa chẳng hòa hợp tức Bồ tát thập địa chẳng thuộc nhau, Bồ tát thập địa chẳng thuộc nhau tức Bồ tát thập địa vô sanh, Bồ tát thập địa vô sanh tức Bồ tát thập địa vô diệt, Bồ tát thập địa vô diệt tức Bồ tát thập địa chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Năm nhãn chẳng hòa hợp tức năm nhãn chẳng thuộc nhau, năm nhãn chẳng thuộc nhau tức năm nhãn vô sanh, năm nhãn vô sanh tức năm nhãn vô diệt, năm nhãn vô diệt tức năm nhãn chẳng hòa hợp. Sáu thần thông chẳng hòa hợp tức sáu thần thông chẳng thuộc nhau, sáu thần thông chẳng thuộc nhau tức sáu thần thông vô sanh, sáu thần thông vô sanh tức sáu thần thông vô diệt, sáu thần thông vô diệt tức sáu thần thông chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Phật mười lực chẳng hòa hợp tức Phật mười lực chẳng thuộc nhau, Phật mười lực chẳng thuộc nhau tức Phật mười lực vô sanh, Phật mười lực vô sanh tức Phật mười lực vô diệt, Phật mười lực vô diệt tức Phật mười lực chẳng hòa hợp. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng hòa hợp tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thuộc nhau; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thuộc nhau tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô diệt; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô diệt tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chẳng hòa hợp tức pháp vô vong thất chẳng thuộc nhau, pháp vô vong thất chẳng thuộc nhau tức pháp vô vong thất vô sanh, pháp vô vong thất vô sanh tức pháp vô vong thất vô diệt, pháp vô vong thất vô diệt tức pháp vô vong thất chẳng hòa hợp. Tánh hằng trụ xả chẳng hòa hợp tức tánh hằng trụ xả chẳng thuộc nhau, tánh hằng trụ xả chẳng thuộc nhau tức tánh hằng trụ xả vô sanh, tánh hằng trụ xả vô sanh tức tánh hằng trụ xả vô diệt, tánh hằng trụ xả vô diệt tức tánh hằng trụ xả chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí chẳng hòa hợp tức nhất thiết trí chẳng thuộc nhau, nhất thiết trí chẳng thuộc nhau tức nhất thiết trí vô sanh, nhất thiết trí vô sanh tức nhất thiết trí vô diệt, nhất thiết trí vô diệt tức nhất thiết trí chẳng hòa hợp. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng hòa hợp tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng thuộc nhau; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng thuộc nhau tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô diệt; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô diệt tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn chẳng hòa hợp tức tất cả đà la ni môn chẳng thuộc nhau, tất cả đà la ni môn chẳng thuộc nhau tức tất cả đà la ni môn vô sanh, tất cả đà la ni môn vô sanh tức tất cả đà la ni môn vô diệt, tất cả đà la ni môn vô diệt tức tất cả đà la ni môn chẳng hòa hợp. Tất cả tam ma địa môn chẳng hòa hợp tức tất cả tam ma địa môn chẳng thuộc nhau, tất cả tam ma địa môn chẳng thuộc nhau tức tất cả tam ma địa môn vô sanh, tất cả tam ma địa môn vô sanh tức tất cả tam ma địa môn vô diệt, tất cả tam ma địa môn vô diệt tức tất cả tam ma địa môn chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu chẳng hòa hợp tức quả Dự lưu chẳng thuộc nhau, quả Dự lưu chẳng thuộc nhau tức quả Dự lưu vô sanh, quả Dự lưu vô sanh tức quả Dự lưu vô diệt, quả Dự lưu vô diệt tức quả Dự lưu chẳng hòa hợp. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng hòa hợp tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng thuộc nhau; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng thuộc nhau tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô diệt; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô diệt tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chẳng hòa hợp tức Độc giác Bồ đề chẳng thuộc nhau, Độc giác Bồ đề chẳng thuộc nhau tức Độc giác Bồ đề vô sanh, Độc giác Bồ đề vô sanh tức Độc giác Bồ đề vô diệt, Độc giác Bồ đề vô diệt tức Độc giác Bồ đề chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng hòa hợp tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng thuộc nhau, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng thuộc nhau tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sanh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sanh tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô diệt, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô diệt tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng hòa hợp tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng thuộc nhau, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng thuộc nhau tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô diệt, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô diệt tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn hữu tình thuyết tất cả pháp đều có tướng chẳng hòa hợp như thế, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát muốn làm đạo rốt ráo cho thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Phật nói: Thiện Hiện!Bồ tát Ma ha tát phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề muốn vì hữu tình thuyết pháp như vầy: Sắc rốt ráo tức chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức rốt ráo tức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ rốt ráo tức chẳng phải nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo tức chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Sắc xứ rốt ráo tức chẳng phải sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo tức chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ.

Nhãn giới rốt ráo tức chẳng phải nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Nhĩ giới rốt ráo tức chẳng phải nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Tỷ giới rốt ráo tức chẳng phải tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Thiệt giới rốt ráo tức chẳng phải thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Thân giới rốt ráo tức chẳng phải thân giới; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Ý giới rốt ráo tức chẳng phải ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tức chẳng phải pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Địa giới rốt ráo tức chẳng phải địa giới; thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo tức chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới. Vô minh rốt ráo tức chẳng phải vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo tức chẳng phải hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Bố thí Ba la mật đa rốt ráo tức chẳng phải bố thí Ba la mật đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo tức chẳng phải tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Nội không rốt ráo tức chẳng phải nội không; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo tức chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Chơn như rốt ráo tức chẳng phải chơn như; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo tức chẳng phải pháp giớicho đến bất tư nghì giới. Khổ thánh đế rốt ráo tức chẳng phải khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế rốt ráo tức chẳng phải tập diệt đạo thánh đế.

Bốn tĩnh lự rốt ráo tức chẳng phải bốn tĩnh lự; bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo tức chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tám giải thoát rốt ráo tức chẳng phải tám giải thoát; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo tức chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bốn niệm trụ rốt ráo tức chẳng phải bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo tức chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Không giải thoát môn rốt ráo tức chẳng phải không giải thoát môn; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo tức chẳng phải vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bồ tát thập địa rốt ráo tức chẳng phải Bồ tát thập địa. Năm nhãn rốt ráo tức chẳng phải năm nhãn; sáu thần thông rốt ráo tức chẳng phải sáu thần thông.

Phật mười lực rốt ráo tức chẳng phải Phật mười lực; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo tức chẳng phải bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất rốt ráo tức chẳng phải pháp vô vong thất; tánh hằng trụ xả rốt ráo tức chẳng phải tánh hằng trụ xả. Nhất thiết trí rốt ráo tức chẳng phải nhất thiết trí; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo tức chẳng phải đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tất cả đà la ni môn rốt ráo tức chẳng phải tất cả đà la ni môn; tất cả tam ma địa môn rốt ráo tức chẳng phải tất cả tam ma địa môn.

Quả Dự lưu rốt ráo tức chẳng phải quả Dự lưu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán rốt ráo tức chẳng phải quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán.Độc giác Bồ đề rốt ráo tức chẳng phải Độc giác Bồ đề. Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát rốt ráo tức chẳng phải tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rốt ráo tức chẳng phải Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề .

Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng rốt ráo của tất cả pháp như đây, tướng tất cả pháp cũng như vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu tướng tất cả pháp như tướng rốt ráo ấy, làm sao Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp ứng hiện đẳng giác? Sở dĩ vì sao? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong sắc rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là sắc; cũng chẳng phải trong thọ tưởng hành thức rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thọ tưởng hành thức.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong nhãn xứ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nhãn xứ; cũng chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong sắc xứ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là sắc xứ; cũng chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thanh hương vị xúc pháp xứ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong nhãn giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nhãn giới; cũng chẳng phải trong sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong nhĩ giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nhĩ giới; cũng chẳng phải trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tỷ giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tỷ giới; cũng chẳng phải trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong thiệt giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thiệt giới; cũng chẳng phải trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong thân giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thân giới; cũng chẳng phải trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong ý giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là ý giới; cũng chẳng phải trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong địa giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là địa giới; cũng chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là thủy hỏa phong không thức giới.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong vô minh rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là vô minh; cũng chẳng phải trong hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não

rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong bố thí Ba la mật đa rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bố thí Ba la mật đa; cũng chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong nội không rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nội không; cũng chẳng phải trong ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong chơn như rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là chơn như; cũng chẳng phải trong pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong khổ thánh đế rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là khổ thánh đế; cũng chẳng phải trong tập diệt đạo thánh đế rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tập diệt đạo thánh đế.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong bốn tĩnh lự rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bốn tĩnh lự; cũng chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tám giải thoát rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tám giải thoát; cũng chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong bốn niệm trụ rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bốn niệm trụ; cũng chẳng phải trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong không giải thoát môn rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là không giải thoát môn; cũng chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong Bồ tát thập địa rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là Bồ tát thập địa. Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong năm nhãn rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là năm nhãn; cũng chẳng phải trong sáu thần thông rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là sáu thần thông.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong Phật mười lực rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là Phật mười lực; cũng chẳng phải trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là bốn vô sở úycho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong pháp vô vong thất rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là pháp vô vong thất; cũng chẳng phải trong tánh hằng trụ xả rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tánh hằng trụ xả.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong nhất thiết trí rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là nhất thiết trí; cũng chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tất cả đà la ni môn; cũng chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tất cả tam ma địa môn.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong quả Dự lưu rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là quả Dự lưu; cũng chẳng phải trong quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong Độc giác Bồ đề rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là Độc giác Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rốt ráo có phân biệt như thế rằng đây là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com