Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 304: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 304: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đối sáu Ba la mật đa không phương tiện khéo léo, kẻ năng nghe pháp đối sáu Ba la mật đa không phương tiện khéo léo. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đối sáu Ba la mật đa có phương tiện khéo léo, kẻ năng nói pháp đối sáu Ba la mật đa không có phương tiện khéo léo. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đã được đà la ni, kẻ năng nghe pháp chưa được đà la ni. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đã được đà la ni, kẻ năng nói pháp chưa được đà la ni. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn khiến cung kính biên chép, thọ trì , đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Kẻ năng nghe pháp chẳng muốn cung kính biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp muốn được cung kính, biên chép thọ trì , đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Kẻ năng nói pháp chẳng muốn cung kính biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đã lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Kẻ năng nghe pháp chưa lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đã lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Kẻ năng nói pháp chưa lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, hoặc có người đến nói các việc khổ ba ác thú, nhân lại bảo rằng: "Ngươi với thân này nên siêng tinh tấn, mau hết ngằn khổ mà và Niết bàn. Nhân chi lưu lại biển cả sanh tử, chịu trăm ngàn các việc khổ khó nhẫn, nên cầu đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Kia do lời đây với việc đang biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, hoặc có người đến khen nói các việc thù thắng nơi thú người; khen nói các việcthắng diệu trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Khen nói các việc thắng diệu trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm. Khen nói các việc thắng diệu trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh; khen nói các việc thắng diệu trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh. Khen nói các việc thắng diệu trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. Khen nói các việc thắng diệu trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. Khen nói các việc thắng diệu Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhân lại bảo rằng: "Tuy ở cõi Dục hưởng vui các dục, ở trong cõi Sắc hưởng vui vắng lo, ở trong cõi Vô sắc hưởng vui tịnh định, mà kia đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hư; là pháp hết, pháp tàn, pháp lìa, pháp dứt. Ngươi với thân này sao chẳng tinh tiến lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề mà vào Niết bàn an vui rốt ráo? Ở trong sanh tử luân hồi làm chi, vô sự vì người mà chịu các khổ não, nên cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?". Kia do lời ấy với việc đang biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp độc thân vô lụy, vô ngại tự tại. Kẻ năng nghe pháp đem nhiều chúng ràng rịt rắc rối. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp độc thân vô ngại, vô lụy tự tại. Kẻ năng nói pháp đem nhiều chúng ràng rịt rắc rối. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp chẳng ưa chúng tạp, kẻ năng nghe pháp ưa ở chúng tạp. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp chẳng ưa chúng tạp, kẻ năng nói pháp ưa ở chúng tạp. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn khiến kẻ nghe đối các việc ta làm thảy đều cùng giúp. Kẻ năng nghe pháp chẳng tùy kia muốn. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp muốn khiến kẻ nói đối các việc ta làm thảy đều tùy giúp. Kẻ năng nói pháp chẳng tùy kia muốn. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp vì của lợi nên muốn vì kia nói Bát nhã Ba la mật đa, lại muốn khiến kia biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Kẻ năng nghe pháp biết sở vì của kia, chẳng muốn nghe thọ. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp vì của lợi nên muốn mời kia nói Bát nhã Ba la mật đa, lại muốn phương tiện biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Kẻ năng nói pháp biết sở vì của kia, nên chẳng thỏa lời mời. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác, chỗ nguy thân mạng. Kẻ năng nghe pháp sợ mất thân mạng, chẳng muốn theo qua. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp muốn qua phương khác, chỗ nguy thân mạng. Kẻ năng nói pháp sợ mất thân mạng, chẳng muốn cùng qua. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác, chỗ tiết kiệm cơm nước. Kẻ năng nghe pháp lo kia gian khổ, chẳng muốn theo qua. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp muốn qua phương khác, chỗ tiết kiệm cơm nước. Kẻ năng nói pháp lo kia gian khổ, nên chẳng muốn cùng qua. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác là chỗ giàu vui, kẻ năng nghe pháp muốn cùng theo đi. Khi ấy, kẻ năng nói pháp phương tiện răn lời: "Ngươi tuy vì lợi muốn đi theo ta, nhưng ngươi đến kia vị tất vừa lòng, nên khéo nghĩ kỹ, sau khỏi ăn năn!" Khi ấy, kẻ nghe pháp nghe rồi nghĩ rằng: "Thế là kia chẳng muốn cho ta đi theo, nếu có cùng đi chắc chi được nghe pháp". Do nhân duyên này nên chẳng đi theo. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn qua phương khác, đi qua đường sá đồng nội hiểm nạn, có nhiều giặc giã, hàng thịt, thợ săn, ác thú, rắn độc thảy khủng bố. Kẻ năng nghe pháp muốn theo kia đi. Khi ấy, kẻ nói pháp phương tiện răn nói: "Vì sao ngươi nay vô sự theo ta, muốn qua các chỗ hiểm nạn như thế? Nên khéo nghĩ kỹ, sau khỏi ăn năn". Khi ấy, kẻ nghe pháp nghe rồi nghĩ rằng: "Ấy kia chẳng muốn cho ta theo qua, nếu có đi theo đâu chắc chi được nghe pháp". Do nhân duyên đây chẳng theo kia đi. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp có nhiều thí chủ, hằng đem theo nhau. Kẻ năng nghe pháp đến mời thuyết Bát nhã Ba la mật đa. Kẻ nói pháp vì duyên trở ngại không rảnh thuyết liền, kẻ mời khởi hiềm: "Sau thuyết chẳng thọ". Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm Bí sô đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói chẳng được.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao ác ma giả làm hình Bí sô đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói chẳng được? Phật nói: Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm hình Bí sô đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến kia hủy nhàm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bảo lên lời này: "Người tập tụng kinh điển vô tướng chẳng phải chơn Bát nhã Ba la mật đa, mà tập tụng kinh điển hữu tướng tức chơn Bát nhã Ba la mật đa". Khi tác lời ấy, có các Bồ tát chưa được thọ ký liền đối Bát nhã Ba la mật đa sanh nghi lầm. Do nghi lầm nên đối Bát nhã Ba la mật đa mà sanh hủy nhàm. Do hủy nhàm nên thiếu biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm hình Bí sô đến chỗ Bồ tát, bảo Bồ tát rằng: "Nếu các Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật đa đây, chỉ chứng thật tế được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, trọn chẳng năng được Vô thượng Phật quả. Cớ chi đối đấy luống uổng nhọc nhằn?" Bồ tát đã nghe bèn chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói nghe thảy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nhiều các ma sự làm lưu nạn,Bồ tát nên giác sát phải xa lìa ngay.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là lưu nạn, Bồ tát phải giác sát xa lìa? Phật nói: Thiện Hiện! Khi nói nghe thảy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, có nhiều tương tự bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa ma sự làm lưu nạn. Bồ tát nên giác sát mà xa lìa đi.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nghe nói thảy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, có nhiều tương tự nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không ma sự làm lưu nạn. Bồ tát nên giác sát phải xa lìa đi.

Lại nữa Thiện Hiện! Khi nói nghe thảy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu có nhiều tương tự chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới ma sự làm lưu nạn. Bồ tát nên giác sát phải xa lìa đi.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói nghe thảy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, có các ác ma giả làm hình Bí sô đến chỗ Bồ tát tuyên nói pháp tương ưng Nhị thừa là bốn thánh đế, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, ba giải thoát, sáu thần thông thảy. Nói pháp này rồi, bảo Bồ tát rằng: "Đại sĩ phải biết, cứ y pháp này siêng năng tu học lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử; dùng chi thứ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Đấy là Bát nhã ma sự lưu nạn, Bồ tát nên giác sát phải xa lìa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm hình Bí sô oai nghi thong thả, dáng mạo đoan nghiêm. Bồ tát được thấy rất sanh yêu mến. Do đấy tổn giảm Nhất thiết trí trí, chẳng đặng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm tượng Phật thân thuần sắc vàng, thường quang một tầm, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm. Bồ tát được thấy rất sanh yêu mến. Do đấy tổn giảm Nhất thiết trí trí, chẳng đẳng đặng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm tượng Phật, Bí sô đi quanh tuyên nói pháp yếu. Bồ tát được thấy rất sanh yêu mến, bèn khởi nghĩ này: "Nguyện ta đời sau cũng sẽ như thế". Do đấy tổn giảm Nhất thiết trí trí, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm hình Bồ tát Ma ha tát hoặc tram, hoặc ngàn cho đến vô lượng; hoặc tu bố thí Ba la mật đa, hoặc hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát được thấy rất sanh yêu mến. Do đấy tổn giảm Nhất thiết trí trí, chẳng đặng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Vì cớ sao?

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, sắc vô sở hữu, thọ tưởng hành thức vô sở hữu. Nếu với chỗ này sắc vô sở hữu, thọ tưởng hành thức vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Sở vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nhãn xứ vô sở hữu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu. Nếu với chỗ này nhãn xứ vô sở hữu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì các pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, sắc xứ vô sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu. Nếu với chỗ này sắc xứ vô sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nhãn giới vô sở hữu, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này nhãn giới vô sở hữu, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nhĩ giới vô sở hữu; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này nhĩ giới vô sở hữu, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tỷ giới vô sở hữu; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này tỷ giới vô sở hữu, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thiệt giới vô sở hữu; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này thiệt giới vô sở hữu, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thân giớivô sở hữu; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này thân giới vô sở hữu, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, ý giới vô sở hữu; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này ý giới vô sở hữu, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, địa giới vô sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu. Nếu ở chỗ này địa giới vô sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, vô minh vô sở hữu; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu. Nếu ở chỗ này vô minh vô sở hữu, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu. Nếu ở chỗ này bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nội không vô sở hữu; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu. Nếu ở chỗ này nội không vô sở hữu, ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu; thời chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chơn như vô sở hữu; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vô sở hữu. Nếu ở chỗ này chơn như vô sở hữu, pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, khổ thánh đế vô sở hữu, tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu. Nếu ở chỗ này khổ thánh đế vô sở hữu, tập diệt đạo thánh đế cũng vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bốn tĩnh lự vô sở hữu, bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu. Nếu ở chỗ này bốn tĩnh lự vô sở hữu, bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tám giải thoát vô sở hữu, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu. Nếu ở chỗ này tám giải thoát vô sở hữu, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bốn niệm trụ vô sở hữu, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu. Nếu ở chỗ này bốn niệm trụ vô sở hữu, bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, không giải thoát môn vô sở hữu; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu. Nếu ở chỗ này không giải thoát môn vô sở hữu, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Bồ tát thập địa vô sở hữu. Nếu ở chỗ này Bồ tát thập địa vô sở hữu, thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, năm nhãn vô sở hữu, sáu thần thông vô sở hữu. Nếu ở chỗ này năm nhãn vô sở hữu, sáu thần thông vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Phật mười lực vô sở hữu, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu. Nếu ở chỗ này Phật mười lực vô sở hữu, bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, pháp vô vong thất vô sở hữu, tánh hằng trụ xả vô sở hữu. Nếu ở chỗ này pháp vô vong thất vô sở hữu, tánh hằng trụ xả vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nhất thiết trí vô sở hữu, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu. Nếu ở chỗ này nhất thiết trí vô sở hữu, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tất cả đà la ni môn vô sở hữu, tất cả tam ma địa môn vô sở hữu. Nếu ở chỗ này tất cả đà la ni môn vô sở hữu, tất cả tam ma địa môn vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, quả Dự lưu vô sở hữu, quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sở hữu. Nếu ở chỗ này quả Dự lưu vô sở hữu, quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sở hữu; thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Độc giác Bồ đề vô sở hữu. Nếu ở chỗ này Độc giác Bồ đề vô sở hữu, thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu. Nếu ở chỗ này tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Với trong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sở hữu. Nếu ở chỗ này chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sở hữu, thời ở chỗ ấy Phật vô sở hữu, Bồ tát, Thanh văn và các Độc giác cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, co nhiều việc khởi làm lưu nạn trái hại, khiến kẻ ít phước chẳng nên xong việc. Như châu Thiệm bộ có có các trân bảo là ngọc phệ lưu ly, loa bối, ngọc biếc, san hô, thach tạng, ma ni, chơn châu, đế thanh, đại thanh, vàng, bạc thảy. Có nhiều giặc cướp hại lưu nạn, những người bạc phước cầu chẳng thể được. Viên ngọc bảo châu vô ngại của Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng lại như vậy, các người ít phước khi nghe hỏi thảy nhiều các ác ma cố làm lưu nạn.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như những phệ lưu ly thảy báu quý ở châu Thiệm bộ, có nhiều lưu nạn, kẻ bạc phước cầu chẳng thể được. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, vì ít phước đức nên khi nghe hỏi thảy, nhiều các lưu nạn, dù có vui muốn mà chẳng năng thành được. Sở dĩ vì sao? Vì có đứa ngu si bị ma sai khiến, đối các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sau như thế, cố làm lưu nạn. Bạch Thế Tôn! Đứa ngu si kia giác huệ kém yếu, tự chẳng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, lại ưa ngăn người nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người khác diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Bạch Thế Tôn! Đứa ngu si kia chẳng ưa đại đại pháp, tự đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng muốn nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói; đối kẻ khác khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm ngăn ngại.

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Có người ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước huệ yếu ớt, chưa ở chỗ Phật phát thệ nguyện rộng, chưa được bạn lành nhiếp thọ, tự đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng năng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói, mà với khi các thiện nam tử, thiện nữ nhân mới học Đại thừa nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại cố làm lưu nạn.

Thiện Hiện! Ở thời tương lai có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giác huệ kém yếu, căn lành nạn nhỏ, đối công đức rộng lớn các Như Lai tâm chẳng vui mừng, tự đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng năng nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói, mà lại ưa ngăn người nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì kẻ khác diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế có nhiều ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế không các ma sự, lại năng viên mãn bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa.

Lại năng viên mãn nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại năng viên mãn chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại năng viên mãn khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế.

Lại năng viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lại năng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại năng viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại năng viên mãn không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại năng viên mãn Bồ tát thập địa. Lại năng viên mãn năm nhãn, sáu thần thông.

Lại năng viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại năng viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Lại năng viên mãn nhât thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại năng viên mãn tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Lại năng viên mãn tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Lại năng viên mãn chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Phải biết đều là sức oai thần của Phật gia hộ như thế, khiến các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chẳng khởi ma sự. Lại năng viên mãn bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa.

Lại khiến viên mãn nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại khiến viên mãn chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại khiến viên mãn khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế.

Lại khiến viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lại khiến viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại khiến viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại khiến viên mãn không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại khiến viên mãn Bồ tát thập địa. Lại khiến viên mãn năm nhãn, sáu thần thông.

Lại khiến viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại khiến viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Lại khiến viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại khiến viên mãn tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Lại khiến viên mãn tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Lại khiến viên mãn chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở mười phương thế giới vì các hữu tình hiện đang thuyết pháp, cũng đem thần lực gia hộ như thế, khiến các thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế không các ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát trụ ngôi Bất thối chuyển ở mười phương thế giới, cũng đem thần lực gia hộ như thế, khiến các thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế không các ma sự.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com