Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 302: Hội thứ nhất Phẩm Công Đức Khó Nghe thứ 39-6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 302: Hội thứ nhất Phẩm Công Đức Khó Nghe thứ 39-6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm


Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế là nhóm thanh tịnh?

Phật nói: Như vậy. Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh

Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Ý giới  thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới, và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Địa giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Khổ thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Không giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Năm nhãn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Phật mười lực thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Pháp vô vong thất thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Nhất thiết trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa tên là nhóm thanh tịnh.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Rất lạ, Thế Tôn! Hiếm có, Thiện Thệ! Bát nhã Ba la mật đa như thế vì lắm thẳm sâu, nhiều các lưu nạn, mà nay rộng thuyết lưu nạn chẳng sanh?

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nhiều các lưu nạn, nhờ Phật thần lực nên nay Ta rộng thuyết lưu nạn chẳng sanh. Vậy nên, các Đại thừa thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy đối Bát nhã Ba la mật đa đây, nếu muốn biên chép nên biên chép mau, nếu muốn đọc tụng nên đọc tụng mau, nếu muốn thọ trì nên thọ trì mau, nếu muốn tu tập nên tu tập mau, nếu muốn suy nghĩ nên suy nghĩ mau, nếu muốn tuyên nói nên tuyên nói mau. Vì cớ sao? Thiện nam tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nhiều các lưu nạn, chớ cho khởi việc lưu nạn khiến kẻ biên chép, đọc tụng, trọ trì, tu tập, suy nghĩ, vì người tuyên nói chẳng được rốt ráo vậy.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nếu muốn một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy cho đến một năm biên chép Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng được rốt ráo ấy; nên siêng tinh tấn buộc niệm lo biên chép, trải qua thời gian ấy khiến được rốt ráo thành xong. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nếu muốn một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy cho đến một năm, đối Bát nhã Ba la mật đa đây thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người tuyên nói năng được rốt ráo; nên siêng tinh tấn buộc niệm thọ trì cho đến tuyên nói trải thời gian ấy, khiến được rốt ráo thành xong. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là ngọc báu vô giá nên nhiều lưu nạn vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Rất lạ, Thế Tôn! Hiếm có,Thiện Thệ! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu ngọc báu vô giá, nhiều các lưu nạn, mà có kẻ biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói. Ác ma đối kia muốn làm lưu nạn chẳng cho biên chép cho đến diễn nói?

Phật nói: Thiện Hiện! Ác ma đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đâu, dù muốn lưu nạn chẳng cho biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói; nhưng vì nó vô lực làm lưu nạn biên chép, thọ trì, đọc tụng Bát nhã của Bồ tát Ma ha tát các việc này được.

Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Là thần lực nào khiến ác ma kia chẳng làm lưu nạn được các Bồ tát Ma ha tát biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ rộng thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Là thần lực Phật khiến ác ma kia chẳng thể làm lưu nạn các Bồ tát Ma ha tát biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Lại nữa, Xá Lợi Tử! Cũng là thần lực của chư Phật mười phương tất cả thế giới, khiến ác ma kia chẳng năng lưu nạn được các Bồ tát Ma ha tát biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Chư Phật Thế Tôn đều chung hộ niệm các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa, nên chẳng cho ác ma làm lưu nạn được tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát khiến chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng vì người nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Chư Phật Thế Tôn đều chung hộ niệm các chúng Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, ra làm nghiệp lành khiến ác ma kia chẳng năng làm lưu nạn được.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết, lẽ phải đáng được hộ niệm của mười phương thế giới Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô lượng vô số vô biên hiện đang thuyết pháp. Nên được nhờ chư Phật hộ niệm là lẽ vậy, ác ma chẳng năng làm lưu nạn được. Xá Lợi Tử! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết, nên tác nghĩ rằng: Nay ta biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng vì người mà nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đều là nhờ thần lực hộ niệm của mười phương chư Phật, vô lượng vô số vô biên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp vậy.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết cho tất cả, đều là thần lực của chư Phật Như Lai mười phương thế giới hộ niệm, khiến kia ra làm thiện nghiệp thù thắng, tất cả ác ma chẳng năng làm lưu nạn?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết đều là thần lực của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hộ niệm.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp pháp mười phương thế giới vô lượng vô số vô biên đều chung hiểu biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Do nhân duyên đây vui mừng hộ niệm.

-Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết, là các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hằng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới đem Phật nhãn xem thấy. Do nhân duyên đây từ bi hộ niệm.

Phật nói: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, là các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hằng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới đem Phật nhãn xem thấy hiểu biết hộ niệm, khiến các ác ma chẳng năng nhiễu não, chỗ tu nghiệp lành mau được thành xong.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy trụ Bồ tát thừa, nếu đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, các ác ma oán chẳng năng làm lưu nạn được.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy trụ Bồ tát thừa, nếu năng biên chép Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, dùng các món trang nghiêm, thọ trì, đọc tụng. Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối Bát nhã Ba la mật đa đây đã sâu sanh tin hiểu. Nếu lại đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này, đem các hoa hương, bảo tràng, phan lọng, áo mặc, anh lạc, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đem Phật nhãn xem thấy hiểu biết hộ niệm. Do nhân duyên này quyết định sẽ được đại tài, đại thắng lợi, đại quả, đại dị thục.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này vì năng biên chép, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, do căn lành đấy cho nên được bậc Bất thối chuyển. Ở trong thời gian giữa thường chẳng rời Phật, hằng nghe chánh pháp, chẳng đọa ác thú.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa bố thí Ba la mật đa; thường chẳng xa lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa nội không; thường chẳng xa lìa ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa chơn như; thường chẳng xa lìa pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa khổ thánh đế, thường chẳng xa lìa tập diệt đạo thánh đế.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa bốn tĩnh lự; thường chẳng xa lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tám giải thoát; thường chẳng xa lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ; thường chẳng xa lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa không giải thoát môn; thường chẳng xa lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tu năm nhãn, thường chẳng xa lìa tu sáu thần thông. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tu Phật mười lực; thường chẳng xa lìa tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tu pháp vô vong thất, thường chẳng xa lìa tu tánh hằng trụ xả. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tu nhất thiết trí; thường chẳng xa lìa tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tu tất cả đà la ni môn, thường chẳng xa lìa tu tất cả tam ma địa môn.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa phương tiện khéo léo, dạy các hữu tình được quả Dự lưu mà chẳng tự chứng; thường chẳng xa lìa phương tiện khéo léo, dạy các hữu tình được quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán mà chẳng tự chứng. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa phương tiện khéo léo, dạy các hữu tình được Độc giác Bồ đề mà chẳng tự chứng. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa du hý Bồ tát tự tại thần thông, từ một nước Phật đến một nước Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn và các chúng Bồ tát Ma ha tát. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa thần thông tự tại, dạo các cõi Phật, khuyến thỉnh chư Phật quay xe chánh pháp, độ vô lượng chúng sanh. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Do nhân duyên đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối Bát nhã Ba la mật đa đây nên siêng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người rộng nói.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Phật diệt độ rồi phương nào hưng thịnh?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, ta diệt độ rồi đến phương Đông nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế đem lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kia do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đây lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi từ phương Đông nam chuyển đến phương Nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kìa do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi lại từ phương Nam đến phương Tây nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kia do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi lại từ phương Tây nam đến phương Tây bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kìa do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi lại từ phương Tây bắc chuyển đến phương Bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kìa do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi lại từ phương Bắc đến phương Đông bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia sẽ có Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ tát thừa, năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kìa do căn lành thù thắng như thế, nên rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, thường sanh trong trời người hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà đến ra khỏi.

Xá Lợi Tử! Sau khi Ta diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu ở phương Đông bắc đại tác Phật sự. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Pháp được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tôn trọng tức là Bát nhã Ba la mật đa. Bát nhã Ba la mật đa như thế tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng hộ niệm. Xá Lợi Tử! Luật tạng Vô thượng Chánh đẳng là pháp mà Phật đã được, chẳng phải có tướng diệt mất. Các Phật đã được pháp Luật tạng Vô thượng Chánh pháp tức là Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương Đông bắc kia, nếu năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói, Ta thường hộ niệm các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khiến không não hại. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương Đông bắc kia, nếu năng biên chép Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, lại đem các món tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng súng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Ta nói quyết định các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, do căn lành đây rốt ráo chẳng đọa các hiểm ác thú, sanh trong trời người thường hưởng giàu sang vui mầu. Do thế lực đây tăng ích sáu pháp Ba la mật đa. Nhờ đấy lại năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn. Sau tùy chỗ sanh, nương pháp Tam thừa lần lữa tu tập mà vào Niết bàn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ta đem Phật nhãn xem thấy chứng biết, xưng ca khen ngợi các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác yên ổn trụ trì hiện đang thuyết pháp ở đông tây nam bắc, bốn góc, trên dưới vô lượng vô biên thế giới cũng đem Phật nhãn xem thấy chứng biết, xưng ca khen ngợi các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Phật diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc rộng lưu khắp ư?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Ta diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc sẽ được rộng lưu khắp. Xá Lợi Tử! Ta diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương Đông bắc kia, nếu được năng nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói. Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia đã lâu phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, đã tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, cúng dường nhiều các Phật, sự nhiều các bạn lành, chỗ trồng căn lành đều đã thành thục. Do phước lực này được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, rất sanh lòng tin hiểu, lại năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người rộng nói.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Phật diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc có bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế rất sanh lòng tin hiểu, lại năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người mà nói?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Ta diệt độ rồi phần sau của hậu thời năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc tuy có vô lượng các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, mà ít kẻ được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu rất sanh lòng tin hiểu, tâm kia chẳng kinh, chẳng khủng, chẳng bố, cũng không ưu hối. Lại năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người rộng nói.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, nghe Bát nhã Ba la mật đa đây, tâm chẳng kinh, chẳng khủng, chẳng bố, cũng không ưu hối, rất sanh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, rộng nói, rất là hiếm có. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã từng gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ tát Ma ha tát, xin hỏi nghĩa thú tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ bố thí Ba la mật đa; chẳng lâu định sẽ trọn đủ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ nội không; chẳng lâu định sẽ trọn đủ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ chơn như; chẳng lâu định sẽ trọn đủ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ khổ thánh đế, chẳng lâu định sẽ trọn đủ tập diệt đạo thánh đế.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ bốn tĩnh lự; chẳng lâu sẽ trọn đủ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ tám giải thoát; chẳng lâu định sẽ trọn đủ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ bốn niệm trụ; chẳng lâu sẽ trọn đủ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ không giải thoát môn; chẳng lâu sẽ trọn đủ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ Bồ tát thập địa. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ năm nhãn, chẳng lâu sẽ trọn đủ sáu thần thông.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ Phật mười lực; chẳng lâu định sẽ trọn đủ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu sẽ trọn đủ pháp vô vong thất, chẳng lâu sẽ trọn đủ tánh hằng trụ xả. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ nhất thiết trí; chẳng lâu định sẽ trọn đủ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ tất cả đà la ni môn, chẳng lâu định sẽ trọn đủ tất cả tam ma địa môn.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lâu định sẽ trọn đủ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia vì được tất cả Như Lai hộ niệm, vì được nhiều bạn lành nhiếp hộ, vì được căn lành thù thắng giữ gìn, vì muốn lợi ích nhiều chúng sanh nên cầu đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ta thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia nói pháp tương ưng Nhất thiết trí trí. Các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ cũng thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia nói pháp tương ưng Nhất thiết trí trí. Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, đời sau lại năng cầu đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng năng vì người tương ưng mà nói pháp khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia thân tâm an định, các ác ma vương cùng quyến thuộc kia hãy chẳng năng hoại tâm cầu đến Vô thượng Chánh đẳng giác. Huống là bao nhiêu kẻ ưa làm ác, hủy báng Bát nhã Ba la mật đa, năng trở ngại tâm kia chẳng chi cầu đến Vô thượng Chánh giác.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân Đại thừa như thế, nghe Ta nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, tâm vui mừng được diệu pháp rộng lớn, cũng năng an lập vô lượng chúng sanh nơi thắng thiện pháp khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nay ở trước ta phát hoằng thệ nguyện rằng:"Ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được thọ ký Bất thối chuyển". Xá Lợi Tử! Ta đối nguyện kia rất sanh lòng tùy hỷ. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! ta xem các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, đá phát hoằng nguyện lòng lời hợp nhau. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia ở đời đương lai năng định an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được thọ ký Bất thối chuyển.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này cũng ở trước vô lượng Phật quá khứ phát hoằng thệ nguyện rằng: "Ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được thọ ký Bất thối chuyển". Xá Lợi Tử! Các Phật quá khứ cũng đối nguyện kia rất sanh lòng tùy hỷ. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các Phật quá khứ cũng xem các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, đã phát hoằng nguyện lòng lời hợp nhau. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở đời đương lai năng định an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức các loại hữu hình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được thọ ký Bất thối chuyển.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tin hiểu rộng lớn, hay nương sắc thanh hương vị xúc nhiệm mầu tu bố thí rộng lớn. Tu bố thí đây rồi, lại hay vun trồng căn lành rộng lớn, nhờ căn lành này lại hay nhiếp thọ quả báo rộng lớn. Nhiếp thọ quả báo rộng lớn như thế, chuyên làm lợi vui cho tất cả hữu tình. Đối các hữu tình năng xả tất cả sở hữu trong ngoài. Kìa hồi hướng căn lành đã trồng như thế, nguyện sanh cõi nước các Đức Phật phương khác, hiện có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đang tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế là chỗ pháp vô thượng. Kia nghe Bát nhã Ba la mật đa pháp thẳm sâu vô thượng rồi, lại năng an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức các loại hữu tình trong cõi Phật kia, khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Phật đối các pháp vô sở hữu quá khứ vị lai hiện tại, không pháp nào chẳng chứng biết. Đối tất cả pháp chơn như, pháp giới và pháp tánh thảy, không pháp nào không chứng biết. Đối các pháp giáo hóa, không pháp nào chẳng chứng biết. Đối tâm hành sai khác của các hữu tình khác, không tâm nào chẳng chứng biết. Đối quá khứ Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy, không chẳng chứng biết. Đối vị lai Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy, không chẳng chứng biết. Đối hiện tại Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy, không chẳng chứng biết. Đối mười phương cõi tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã thuyết pháp, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy, không chẳng chứng biết.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối sáu Ba la mật đa, mạnh mẽ tinh tiến hằng cầu chẳng dứt, Kia đối sáu Ba la Mật đa đây là có thời được, thời chẳng được chăng? Phật nói: Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia hằng đối sáu Ba la mật đa đây mạnh mẽ tinh tiến hớn hở cầu chẳng dứt, tất cả thời được, không thời nào chẳng được. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia hằng đối sáu Ba la mật đa đây, mạnh mẽ tinh tiến mừng cầu chẳng dứt, vì được chư Phật, Bồ tát thường hộ niệm vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, nếu khi chẳng được sáu Ba la mật đa tương ưng với kinh, thì làm sao khá thuyết được sáu Ba la mật đa đây? Phật nói: Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, hằng đối sáu Ba la mật đa mạnh mẽ tin cầu chẳng đoái thân mạng, mà có khi chẳng được tương ưng với kinh đây, là không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thị hiện khuyến dẫn khen gắng vui mừng các loại hữu tình, khiến đối sáu Ba la mật đa đây tương ưng kinh điển, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu học. Do căn lành đây, tùy chỗ xứ sanh thường được sáu Ba la mật đa đây tương ưng khế kinh, thọ trì đọc tụng, dũng mãnh tinh tiến, như giáo tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com