Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 287: Hội thứ nhất Phẩm Khen Thanh Tịnh thứ 35-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 287: Hội thứ nhất Phẩm Khen Thanh Tịnh thứ 35-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên năm nhãn vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sáu thần thông vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Phât mười lực thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên Phật mười lực vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên pháp vô vong thất vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tánh hằng trụ xả vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhất thiết trí vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tất cả đà la ni môn vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tất cả tam ma địa môn vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên quả Dự Lưu thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã tự tướng không nên quả Dự lưu tự tướng không là tịnh rốt ráo.Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã tự tướng không nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tự tướng không là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã tự tướng không nên Ðộc giác Bồ đề tự tướng không là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã tự tướng không nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tự tướng không là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã tự tướng không nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tự tướng không là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri nên Nhất thiết trí trí vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Vô nhị thanh tịnh, vô đắc vô quán? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói vô nhị thanh tịnh, vô đắc vô quán là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không có nhiễm tịnh là tịnh rốt ráo.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên sắc vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên sắc vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thọ tưởng hành thức vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thọ tưởng hành thức vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nhãn xứ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nhãn xứ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên sắc xứ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên sắc xứ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé la tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thanh thương vị xúc pháp xứ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thanh hương vị xúc pháp xứ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nhãn giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nhãn giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nhĩ giới vô biên? phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nhĩ giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tỷ giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tỷ giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên hương giới cho đén tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thiệt giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thiệt giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thân giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thân giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo? Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên ý giới vô biên? Phật nói: Nhu vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên ý giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiên! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên địa giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên địa giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên thủy hỏa phong không thức giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên thủy hoả phong không thức giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên vô minh vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên vô minh vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bố thí Ba la mât đa vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bố thí Ba la mật đa vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nội không vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nội không vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên chơn như vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên chơn như vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên khổ thánh đế vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên khổ thánh đế vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tập diệt đạo thánh đế vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tập diệt đạo thánh đế vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bốn tĩnh lự vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bốn tĩnh lự vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bốn vô lượng, bốn sắc định vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tám giải thoát vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tám giải thoát vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bốn niệm trụ vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bốn niệm trụ vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô biên? Phật nói: Như vậy,vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên không giải thoát môn vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên không giải thoát môn vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên Bồ tát thập địa vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên Bồ tát thập địa vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nam nhãn vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên năm nhãn vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên sáu thần thông vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên sáu thần thông vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên Phật mười lực vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên Phật mười lực vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên pháp vô vong thất vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên pháp vô vong thất vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tánh hằng trụ xả vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tánh hằng trụ xả vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên nhất thiết trí vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên nhất thiết trí vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên đạo tướng tri, nhất thiết tướng trí vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tất cả đà la ni môn vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tất cả đà la ni môn vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tất cả tam ma địa môn vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tất cả tam ma địa môn vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên quả Dự lưu vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên quả Dự lưu vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên Ðộc giác Bồ đề vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên Ðộc giác Bồ đề vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô biên? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã vô biên nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô biên là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé là tịnh rốt ráo.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng giác biết được như vậy là Bồ tát Ma ha tát này Bát nhã Ba la mật đa? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói nếu Bồ tát Ma ha tát năng giác biết được như vậy là Bồ tát Ma ha tát này Bát nhã Ba la mật đa tức là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé nên thành đạo tướng trí.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trụ bờ đây, chẳng trụ bờ kia, chẳng trụ giữa giòng là Bồ tát Ma ha tát này Bát nhã Ba la mật đa? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trụ bờ đây, chẳng trụ bờ kia, chẳng trụ giữa giòng là Bồ tát Ma ha tát này Bát nhã Ba la mật đa tức là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Vì không rốt ráo, không không có ngằn mé nên thành đạo tướng trí.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com