Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 285: Hội thứ nhất Phẩm Khen Thanh Tịnh thứ 35-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 285: Hội thứ nhất Phẩm Khen Thanh Tịnh thứ 35-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

 

Bấy giờ, cụ thọ Xá lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như thế rất là thẳm sâu? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu? Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy rất là thẳm sâu.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy cực là minh liễu? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá Lợi Tủ nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu? Phật nói: Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; tĩnh tự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy cực là minh liễu.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy chẳng chuyển chẳng nối? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá Lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy chẳng chuyển chẳng nối.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy vốn không tạp nhiễm? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm? Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vốn không tạp nhiễm.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy bản tánh sáng sạch? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch? Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánhsáng sạch. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy bản tánh sáng sạch.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy vô đắc vô quán? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán? Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy vô sanh vô hiển? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.

Xá lợi Tử nói: Pháp nào tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển? Phật nói: Xá Lợi Tử! Sắc tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; thọ tưởng hành thức tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Sắc xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Nhãn giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá lợi Tử! Nhĩ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Tỷ giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Thiệt giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Thân giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Ý giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Xá Lợi Tử! Ðịa giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; thủy hỏa phong không thức giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Vô minh tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com