Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 197: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-16

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8

Quyển Thứ 197: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-16

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không , hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc Bồ Tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc nhất trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sanh giả thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tinh. Vì cớ sao? Hoặc sanh giả thanh tịnh, hoặc