Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 194: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-13

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8

Quyển Thứ 194: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-13

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh , vô minh thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không , vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không , bất khả đắc không , vô tánh không , tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tinh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tinh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng,vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng vô tướng,vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm nhãn thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tinh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tinh không hai không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng độc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiên hiện! Tác giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức tát giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tinh vì cớ sao là thọ giả thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc là duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt. Thọ giả thanh tịnh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp giới thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức nội không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không , vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tinh;vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mươì lực thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Thọ giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh vì cớ sao là tri giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Tri giả thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh thương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức ý giới thanh tinh, ý giơí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tinh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Tri giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tinh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Tri giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức hành, thức, danh, sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tịnh giơí, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngoại không thanh tịnh cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức pháp giới , pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ , thật tế, hư không giới,bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần vi không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tinh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Tri giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tinh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tinh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn,bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tri giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tinh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tinh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Tri giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2022 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com