Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 189: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-8

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8

Quyển Thứ 189: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-8

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

` Kiến giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tứ kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức tất cả đà là ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả tham ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Dự lưu quả thanh tịnh, Dự lưu quả thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Dự lưu quả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh; Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tác thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tác thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh; chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh; chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh , chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, kiến giả thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com