Xem Mục Lục

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
(Ấn hành năm 1999 - 24 Tập - 600 Quyển )

 Quyển Thứ 14: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 14: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-4

Hòa Thượng Thích Trí NghiêmLại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức vô minh là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác vô minh là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác hành cho đến lão tử là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong vô minh có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong hành cho đến lão tử có Bồ tát Ma ha tát chẳng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có vô minh chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có hành cho đến lão tử chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa vô minh có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa hành cho đến lão tử có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bố thí Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bố thí Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bố thí Ba la mật đa có Bồ tát ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bố thí Ba la mật đa chăng? Bạch thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lực, bát nhã Ba la mật đa chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bố thí Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nội không là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vộ tánh tự tánh không là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nội không là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nội không có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế tôn! Chẳng phải vậy. Trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không có Bồ tát Ma ha tát chăng. Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nội không chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nội không có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn. Chẳng phải vậy. Khác pháp giới cho đến bất tư nghì giới là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậ﹮ Trong chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế tôn! Chẳng phải vậy. Trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có pháp giới cho đến bất tư nghì giới chăng? Bạch Thế tôn! Chẳng phải vậy. Lìa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bốn niệm trụ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn niệm trụ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn niệm trụ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn niệm trụ chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn niệm trụ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức khổ thánh đế là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tập diệt đạo thánh đế là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác khổ thánh đế là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tập diệt đạo thánh đế là Bồ tat Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong khổ thánh đế có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tập diệt đạo thánh đế có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát ma ha tát có khổ thánh đế chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tập diệt đạo thánh đế chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa khổ thánh đế có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tập diệt đạo thánh đế có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bốn tĩnh lự là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn tĩnh lự là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn tĩnh lự có Bồ tát ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn vô luợng, bốn vô sắc định có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn tĩnh lự chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô lượng, bốn vô sắc định chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn tĩnh lự có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức tám giải thoát là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám giải thoát là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám giải thoát có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tám giải thoát có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức không giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác không giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong không giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có không giải thoát môn chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Torng Bồ tát Ma ha tát có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa không giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức đà la ni môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam ma địa môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đà la ni môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tam ma địa môn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đà la ni môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tam ma địa môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đà la ni môn chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tam ma địa môn chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đà la ni môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tam ma địa môn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Cực hỷ địa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Cực hỷ địa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Cực hỷ địa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Ly cấu địa, cho đến Pháp vân địa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có Cực hỷ địa chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa Cực hỷ địa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa cấu địa cho đến Pháp vân địa có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức ngũ nhãn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ngũ nhãn là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác lục thần thông là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong ngũ nhãn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong lục thần thông có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ngũ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có lục thần thông chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ngũ nhãn có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa lục thần thông có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Phật mười lực là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Phật mười lực là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Phật mười lực có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn vô sở úy, bôn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ Tát Ma ha tát có Phật mười lực chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa Phật mười lực có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức đại từ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đại bi, đaiỷ, đại xả là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đại từ là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đại bi, đại hỷ, đại xả là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đại từ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.Trong đại bi, đại hỷ, đại xả có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đại từ chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.Trong Bồ tát Ma ha tát có đại bi, đại hỷ đại xả chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đại từ có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đại bi, đại hỷ, đại xả có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức ba mươi hai đại sĩ tướng là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám mươi tùy hảo là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ba mươi hai đại sĩ tướng là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám mươi tùy hảo là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong ba mươi hai đại sĩ tướng có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám mươi tùy hảo có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ba mươi hai đại sĩ tướng chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám mươi tùy hảo chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ba mươi hai đại sĩ tướng có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tám mươi tùy hảo có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức pháp vô vong thất là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tánh hằng trụ xả là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác pháp vô vong thất là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tánh hằng trụ xả là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong pháp vô vong thất có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tánh hằng trụ xả có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có pháp vô vong thất chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tánh hằng trụ xả chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa pháp vô vong thất có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tánh hằng trụ xả có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhất thiết trí là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhất thiết trí là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhất thiết trí có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhất thiết trí có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thọ tưởng hành thức chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thọ tưởng hành thức chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thọ tưởng hành thức chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thọ tưởng hành thức. Lìa sắc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thọ tưởng hành thức chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc là Bồ tát Ma ha tát, tức thọ tưởng hành thức là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc là Bồ tát Ma ha tát, khác thọ tưởng hành thức là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc có Bồ tát Ma ha tát, trong thọ tưởng hành thức có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc, trong Bồ tát Ma ha tát có thọ tưởng hành thức. Lìa sắc có Bồ tát Ma ha tát, lìa thọ tưởng hành thức có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xứ, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Lìa nhãn xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được. Tức nhãn xứ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xứ là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xứ có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xứ, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Lìa nhãn xứ có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc xứ, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thanh hương vị xúc pháp xứ. Lìa sắc xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc xứ là Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp xứ là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc xứ có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc xứ, trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp xứ. Lìa sắc xứ có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn giới, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Lìa nhãn giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn giới là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn giới có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn giới, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Lìa nhãn giới có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc giới, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thanh hương vị xúc pháp giới. Lìa sắc giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc giới là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp giới là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc giới là Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp giới là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc giới có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc giới, trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp giới. Lìa sắc giới có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn thức giới, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Lìa nhãn thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn thức giới là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn thức giới là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn thức giới có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn thức giới, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Lìa nhãn thức giới có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xúc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xúc, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Lìa nhãn xúc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Lìa nhãn xúc có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức địa giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác địa giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong địa giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có địa giới, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thủy hỏa phong không thức giới. Lìa địa giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới là Bồ tát Ma ha tát. Khác địa giới là Bồ tát Ma ha tát, khác thủy hỏa phong không thức giới là Bồ tát Ma ha tát. Trong địa giới có Bồ tát Ma ha tát, trong thủy hỏa phong không thức giới có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có địa giới, trong Bồ tát Ma ha tát có thủy hỏa phong không thức giới. Lìa địa giới có Bồ tát Ma ha tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhân duyên chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhân duyên chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhân duyên chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhân duyên, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa nhân duyên chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhân duyên là Bồ tát Ma ha tát, khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhân duyên có Bồ tát Ma ha tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhân duyên, trong Bồ tát Ma ha tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa nhân duyên có Bồ tát Ma ha tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức duyên sanh ra pháp chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác duyên sanh ra pháp chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong duyên sanh ra pháp chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát . Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có duyên sanh ra pháp. Lìa duyên sanh ra pháp chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc duyên sanh ra pháp hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp là Bồ tát Ma ha tát. Khác duyên sanh ra pháp là Bồ tát Ma ha tát. Trong duyên sanh ra pháp là Bồ tát Ma ha tát. Trong duyên Bồ tát Ma ha tát có duyên sanh ra pháp. Lìa duyên sanh ra pháp có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức vô minh chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác vô minh chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác hành cho đến lão tử chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong vô minh chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong hành cho đến lão tử chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có vô minh, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có hành cho đến lão tử. Lìa vô minh chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa hành cho đến lão tử chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh là Bồ tát Ma ha tát , tức hành cho đến lão tử là Bồ tát Ma ha tát. Khác vô minh là Bồ tát Ma ha tát, khác hành cho đến lão tử là Bồ tát Ma ha tát . Trong vô minh có Bồ tát Ma ha tát , trong hành cho đến lão tử có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có vô minh, trong Bồ tát Ma ha tát có hành cho đến lão tử. Lìa vô minh có Bồ tát Ma ha tát , lìa hành cho đến lão tử có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bố thí Ba la mật đa chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bố thí Ba la mật đa chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bố thí Ba la mật đa chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bố thí Ba la mật đa, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Lìa bố thí Ba la mật đa chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc Bố thí Ba la mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát. Khác bố thí Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát, khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát. Trong bố thí Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát, trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bố thí Ba la mật đa, trong Bồ tát Ma ha tát có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Lìa bố thí Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát, lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nội không chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nội không chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nội không chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nội không, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Lìa nội không chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nội không, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không là Bồ tát Ma ha tát. Khác nội không là Bồ tát Ma ha tát, khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không là Bồ tát Ma ha tát. Trong nội không có Bồ tát Ma ha tát, trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nội không, trong Bồ tát Ma ha tát có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Lìa nội không có Bồ tát Ma ha tát, lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Lìa chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc chơn như, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới là Bồ tát Ma ha tát. Khác chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác pháp giới cho đến bất tư nghì giới là Bồ tát Ma ha tát. Trong chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Lìa chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bốn niệm trụ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn niệm trụ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn niệm trụ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn niệm trụ, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Lìa bốn niệm trụ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến thánh đạo chi chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi là Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn niệm trụ là Bồ tát Ma ha tát, khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi là Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn niệm trụ có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn niệm trụ, trong Bồ tát Ma ha tát có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Lìa bốn niệm trụ có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh dạo chi có Bồ tát Ma ha tát!

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com