Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 Phóng quang nêu ra tánh thấy tròn sáng

Bấy giờ từ trên mặt Thế Tôn phóng ra các thứ ánh sáng rực rỡ như trăm ngàn mặt trời. Khắp các thế giới chư Phật, sáu thứ chấn động. Các cõi nước mười phương nhiều như số vi trần đồng thời hiện ra. Oai thần của Phật khiến các thế giới ấy hợp thành một cõi. Trong các thế giới ấy, tất cả chư Đại Bồ tát ở nơi cõi nước của mình đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy.

………………………

Sự phóng quang này từ Chân Tâm Phật tánh lưu xuất và hiển bày Chân Tâm Phật tánh mà mỗi chúng sanh đều có. Ánh sáng ấy khiến các thế giới hợp thành một cõi: trong Chân Tâm Phật tánh tất cả là một, một pháp giới Nhất Chân, một Tịnh độ vô biên. Ánh sáng ấy làm cho các thế giới chấn động. Thế giới thanh tịnh thì chấn động vì hoan hỷ ; thế giới dơ nặng thì chấn động vì ánh sáng nghịch lại với bản chất bất tịnh của thế giới mình.

Với người đã chuẩn bị đầy đủ thì ngay đây có thể ngộ được Phật tánh: Phật tánh là ánh sáng hợp nhất tất cả, tất cả tướng đều là tánh, trong Phật tánh thì tất cả đồng thời, nghĩa là không có thời gian…

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com