Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 Phần Mở Đầu

Như vầy tôi nghe: Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng với chúng Đại Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc vô lậu Đại A La Hán, Phật tử trú trì, khéo vượt các cõi, ở các cõi nước, thành tựu uy nghi. Theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham lãnh di chúc của Phật. Giới luật tinh nghiêm, làm mô phạm cho ba cõi. ứng thân vô lượng để độ thoát chúng sanh tột đời vị lai khỏi các ràng buộc cõi trần.

Các vị là Đại trí Xá Lọi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Câu Hy La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà…làm thượng thủ. Lại có vô lượng các bậc Bích Chi vô học và hàng sơ phát tâm cùng đến chỗ Phật. Nhằm ngày các vị tỳ kheo mãn hạ tự tứ. Các Bồ tát trong mười phương đến, xin giải quyết tâm nghi, đồng kính phụng Đức Từ Nghiêm thỉnh cầu nghĩa thâm mật. 

Bấy giờ Như Lai trải toà ngồi an nhiên, vì trong hội chúng tuyên bày nghĩa thâm áo. Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Tiếng Phật như tiếng chim Ca lăng tần già khắp mười phương cõi. Hằng sa Bồ tát đến nhóm họp nơi đạo tràng. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ.

…………………………………

Mở đầu, kinh giới thiệu bậc đạo sư, thông điệp, thính chúng, quang cảnh và thời gian.

……………………………………..

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com