Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 NGŨ TỊNH CƯ THIÊN

A Nan, trong đây lại có năm Bất hoàn thiên, các vị này đã diệt hết tập khí chín phẩm ở cõi dưới, khổ vui đều mất, bên dưới không còn chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm xả.

A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, tâm tranh đấu chẳng còn dính líu. Một hạng như thế gọi là Vô phiền thiên.

Thênh thang độc hành, chỗ dính líu không còn. Một hạng như vậy gọi là Vô nhiệt thiên.

 Khéo thấy mười phương thế giới thảy đều lặng trong, không còn mọi cấu nhiễm nặng nề của trần cảnh. Một hạng như vậy gọi là Thiện kiến thiên.

Cái thấy trong suốt hiện tiền, rèn luyện không ngăn ngại. Một hạng như vậy gọi là Thiện hiện thiên.

Quán thấy rốt ráo các cực vi, cùng tột tánh của sắc pháp, nhập vào cái vô biên. Một loài như vậy gọi là Sắc cứu cánh thiên.

A Nan, những bậc Bất hoàn thiên ấy, bốn vị Thiên vương Tứ thiền chỉ được kính nghe, nhưng không thể thấy biết. Như hiện nay ở thế gian có đạo tràng của các thánh nơi rừng sâu đồng rộng là chỗ trụ trì của các vị A La Hán nhưng những người thô thiển của thế gian chẳng thể thấy biết.

A Nan, mười tám cõi trời đó, độc hành không giao thiệp, nhưng chưa hết cái lụy của hình sắc. Từ đây trở lại gọi là Sắc giới.

…………………………………….

Dục giới có tham, sân, mạn, vô minh, chia thành chín phẩm. Sắc giới có tham, mạn, vô minh, ở mỗi thiền trong tứ thiền đều có chín phẩm. Vô sắc giới có tham, mạn, vô minh; bốn thiền của vô sắc giới mỗi thiền có chín phẩm. Đoạn hết tập khí ở 81 phẩm này thì đắc quả A La Hán.

Bất hoàn thiên là đã đoạn hết tập khí của Dục giới, xả niệm thanh tịnh, “bên dưới không còn chổ ở”. Các vị Bất hoàn thiên không chỉ tu định trong tứ thiền, mà còn quán để nhổ sạch tập khí cho nên đắc quả thứ ba A Na Hàm trong bốn quả Thanh Văn. A Na Hàm dịch là Bất lai, không trở lại dục giới.

Cả năm Bất hoàn thiên đều lấy sự đoạn trừ tập khí làm chính và do đó đắc thấy biết tánh Không, được giải thoát ở quả thứ ba A Na Hàm. Như kinh Đại Bát Nhã nói, muốn đắc bốn quả Thanh Văn và Độc Giác thì phải tu trí huệ tánh Không, muốn đắc các địa Bồ tát cho đến quả Phật thì phải tu trí huệ tánh Không.

Cái định của tứ thiền là tốt nhất, với sự quán chiếu của trí huệ ở trong định ấy có thể giải quyết mọi sự trong Phật giáo.

Những cõi trời ở trên luôn luôn có ở thế gian này, vì đó là một trạng thái của tâm thức, dầu cảnh trước mắt có như thế nào. Tâm ấy “chỗ dính líu không còn, khéo thấy mười phương thế giới thảy đều lặng trong, nhập vào cái vô biên”.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com