Xem Mục Lục

 Viên Ngọc Như Ý - Việt Dịch: Liên Hoa, Thiện Tri Thức 2004

 Bìa

Bản Dịch Từ Tiếng Tây Tạng Sang Anh Ngữ Của Konchog Tenzin
- Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa -

TTT -38-2547/04-2004

Bản Hiệu đính 5/2006 có thêm [Lời Cảm Tạ]

VIÊN NGỌC NHƯ Ý
SỰ THỰC HÀNH GURU YOGA THEO TRUYỀN THỐNG LONGCHEN NYINGTHIG
Dilgo Khyentse Rinpoche - Shambhala Publishers, 1988

  DILGO KHYENTSE
Shambhala Publishers - (Theo Amazon)

 Nguyên Tác:
THE WISH-FULFILLING JEWEL
THE PRACTICE OF GURU YOGA ACCORDING TO
THE LONGCHEN NYINGTHIG TRADITION
DILGO KHYENTSE
Shambhala Publishers, 1988

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com