Xem Mục Lục

 Con Đường Kim Cang Thừa Về Sự Tịnh Hoá, Lama Yeshe - Dịch Việt : Kiến Không, NXB Thiện Tri Thức 1999

 Bìa

CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA
LAMA THUBTEN YESHE.
Bản dịch Việt : Cố Dịch giả Kiến Không (Mất 20/8 AL Canh Dần - 2010)
Thiện Tri Thức 1999. TTT -07-2543/11-99

 

 

 

The Tantric Path of Purification: The Yoga Method of Heruka Vajrasattva [Illustrated] [Paperback]

 Nguyên tác của NXB Wisdom 1995

  

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com