Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 BỐN LOÀI ATULA

Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy lại có bốn loài A Tu La:

Nếu từ loài quỷ, do sức bảo hộ chánh pháp được thần thông nhập vào hư không, hạng A Tu La này từ trứng mà sanh, thuộc về loài quỷ.

Nếu từ loài trời, do đức kém phải sa đọa thì chỗ ở gần mặt trời mặt trăng, hạng A Tu La này từ thai mà sanh, thuộc về loài người.

Có vua A Tu La nắm giữ thế giới, sức mạnh không phải sợ ai, hay tranh quyền với Phạm vương, Đế Thích, Tứ thiên vương, hạng A Tu La này do biến hóa mà có, thuộc về loài trời.

A Nan, lại có một số  A Tu La thấp kém, sanh trong loài biển cả, tối về ngủ dưới nước, hạng A Tu La này do thấp khí mà có, thuộc về loài súc sanh.

………………………………………

A Tu La là loài bán thiên, một nửa của loài trời. Ở đây nói theo sự sanh: từ trứng sanh, từ thai sanh, hóa sanh và ẩm thấp sanh, cho nên có khi thuộc về loài quỷ, có khi thuộc về loài người, loài trời, loài súc sanh. Nghiệp của A Tu La thì có đủ, tham, sân, si, mạn; sức mạnh thì hơn loài người, nhưng về chuyện tu hành Phật đạo thì hẳn là thua loài người.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com