Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 4. CÁC HỘ PHÁP PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ RỘNG RÃI

Phật dạy lời ấy rồi, vô lượng trăm ngàn Kim Cương trong hội đồng thời ở trước Phật chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những người tu Giác ngộ như vậy.
Khi ấy Phạm vương và Đế Thích, bốn đại thiên vương cùng ở trước Phật đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Quả có người lành tu học như vậy, chúng con sẽ hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện.
Lại có vô lượng đại tướng Dược xoa, các vua La sát, vua Phú đơn na, vua Cưu bàn trà, vua Tỳ xá giá, các đại quỷ vương Tân na, Dạ ca và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chấp tay đảnh lễ: Chúng con cũng thệ nguyện hộ trì người ấy khiến tâm Giác ngộ mau được
viên mãn.

Lại có vô lượng Thiên tử Nhật Nguyệt, thần gió, thần mưa thần mây, thần sấm, các hàng thần điển, các quan tuần trong năm cùng các quyến thuộc….ở trong hội đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Chúng con cũng nguyện bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được vô sở úy.
Lại có vô lượng thần núi, thần biển, hết thảy các loài tinh kỳ đất đai muôn vật, dưới nước, trên đất, trên không và vua thần gió và chư thiên Vô sắc giới, ở trước Như Lai, đồng thời cúi đầu mà bạch Phật rằng: Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Giác ngộ, vĩnh viễn không có ma sự.

Bấy giờ, tám vạn bốn ngàn na do tha hằng hà sa câu chi Kim Cương Tạng Vương Bồ tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như bọn chúng con, công nghiệp tu hành đã thành giác ngộ từ lâu mà chẳng nhận lấy Niết bàn, thường theo chú này để cứu hộ người chân chánh tu hành tu Tam ma đề trong đời mạt thế.
Bạch Thế Tôn, những người tu tâm cầu chánh định như thế, nếu ở đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến tán tâm dạo chơi nơi hàng xóm, chúng con vẫn thường đi theo hộ vệ người ấy. Giả sử Ma vương Đại tự tại thiên muốn có phương tiện để quấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ cách xa người này ngoài mười do tuần, trừ phi họ phát tâm thích người tu thiền.

Bạch Thế Tôn, nhũng ác ma như thế hoặc các quyến thuộc của ma muốn đến xâm phạm quấy nhiễu người lành ấy, chúng con sẽ dùng bảo xử đập nát đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện.

…………………………………….

Tất cả vua trời, rồng, dạ xoa…các thần đều ở trước Đức Phật thệ nguyện bảo vệ và hộ trì cho người tu hành chú được vào bậc thánh không thối chuyển, không rơi trở lại vào sanh tử. Đặc biệt các Bồ tát Kim Cương Tạng Vương, tuy giải thoát từ lâu, vẫn vì tâm đại bi mà ở lại ba cõi để hộ vệ cho người chân chánh tu Tam ma địa.

Người chân chánh tu hành được các bậc giác ngộ, các Bồ tát các Hộ pháp theo sát “ dù lúc tán tâm dạo chơi xóm làng” thì không thể nào không có ngày “ tâm thông” với tánh Kim Cương ấy, vì tánh Kim cương ấy không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Chẳng phải chúng ta như những con cá sống trong nước mà luôn kêu gào khát nước đấy sao?

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com