Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 2. Diệu lực vô tác thành tựu ba mươi hai hóa thân

Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Như Lai Quán Âm, nhờ ngài truyền thọ cho Tam muội Kim Cương Như Huyễn, huân tu tánh nghe được cùng chư Phật Như Lai đồng một sức Từ, khiến thân con thành ba mươi hai ứng thân, vào các cõi nước.

…………………………….

Văn huân văn tu là huân tu tánh nghe, đạt đến tam muội Kim Cương Như Huyễn, trọn vẹn trở về tánh nghe hay tánh giác mà đồng với chư Phật một pháp thân, một từ lực, khiến có thể thành tựu ba mươi hai ứng hóa thân.

Tại sao gọi là Tam muội Kim cương Như huyễn? Bởi vì ở trong tánh nghe bất hoại như kim cương thì tất cả mọi trần tướng của sanh tử trở thành như huyễn.

Tam muội này chính là tánh giác, Kim Cương là tánh Chỉ, hay tánh Định của tánh giác, và Như Huyễn là tánh Quán hay tánh Chiếu của tánh giác. Sức từ này cũng lưu xuất từ tánh giác hay Phật tánh, do đó có nhiều thân ứng hiện trong cõi sanh tử để độ chúng sanh. Vì thường trụ trong đó, nên như kim cương, ba cõi không thể làm nhiễm ô và có năng lực bất hoại làm việc trong ba cõi. Như huyễn nên làm mà gốc thì không làm, làm mà vẫn giải thoát. Sức từ trùm khắp ba cõi nên gần gũi chúng sanh, sẵn sàng ứng hiện khi chúng sanh có nhu cầu chính đáng.

Nếu không thường trụ trong tánh gỉác, chúng sanh chúng ta cũng “ứng hiện ra”, mà ứng hiện ra những vọng tưởng, những ứng hóa thân của sanh tử luân hồi.

Còn thường trụ trong tánh nghe thì các tập khí, các lậu tiêu sạch, do đó mà có thể ứng hóa ra các thân như huyễn để cứu độ chúng sanh.

………………………………….

Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ tát vào tam ma địa, tiến tu vô lậu, hiểu biết siêu việt đã hiện tròn vẹn, con hiện thân Phật vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.

………………………………………

Các Bồ tát vào tam ma địa, tiến tu vô lậu, đây là hàng Bồ tát Mười địa, Ngài Quán Thế Âm đã tròn vẹn trí huệ từ bi, tương ưng với quả Phật, nên có thể hiện thân Phật mà giảng nói cho hàng Bồ tát trong Mười địa.

……………………………………

Nếu các hàng Hữu học tu tánh diệu minh vắng lặng, thắng diệu hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Độc Giác vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát

Nếu các hàng Hữu học, đoạn Mười hai nhân duyên, duyên đoạn thì Thắng Tánh thắng diệu hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Độc Giác vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học, đắc Bốn đế Không, tu Đạo đế, nhập Diệt đế, Thắng Tánh hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Thanh Văn vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.

…………………………………

Hàng Hữu học là Tu Đà Hoàn đến A Na Hàm, tùy theo cách tu mà Bồ tát hiện thân Độc Giác hay Thanh Văn để phù hợp với người học.

Các vị tu theo Thanh Văn, Độc Giác đều tu tánh Không. Độc Giác thì tu tánh Không vắng lặng hay tu Mười hai nhân duyên Không. Bậc Thanh Văn thì tu Bốn đế Không. Như Kinh Đại Bát Nhã nói, hành giả muốn thành Thanh Văn, Độc Giác, hay Bồ tát đều phải tu tánh Không, tức là Trí huệ Bát Nhã thấu suốt tánh Không.

………………………………..

Nếu các chúng sanh muốn tâm tỏ ngộ, chẳng phạm trần dục, muốn thân thanh tịnh, con ở trước người ấy hiện thân Phạm vương vì họ nói pháp, khiến cho giải thoát.

Nếu các chúng sanh muốn làm Thiên chủ Đế Thích thống lãnh chư thiên, con ở trước người ấy hiện thân Đế Thích vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại, đi khắp mười phương, con ở trước người ấy hiện thân Tự Tại Thiên vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại, bay đi trong hư không, con ở trước người ấy hiện thân Đại Tự Thiên vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

…………………………………..

Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập Địa, các Bồ tát đắc một phần pháp thân từ Sơ địa trở lên đều có trí huệ, phước đức và oai lực lớn. Cụ thể Sơ Hoan Hỷ địa “phần nhiều hiện làm vua ở Diêm Phù Đề”. Ly cấu địa “phần nhiều hiện thân làm Chuyển luân thánh vương, làm đại pháp chủ”. Phát Quang địa thứ ba “phần nhiều hiện thân làm Đao Lợi thiên vương, Thiên Đế Thích”. Diệm Huệ địa “phần nhiều làm Dạ Ma thiên vương”. Nan Thắng địa thứ năm “thường làm Đâu Suất thiên vương”. ..

Một vị đắc được bao nhiêu phần Pháp thân thì cũng được bấy nhiêu phần Báo thân và Hóa thân, tầm hoạt động của sự hiện thân càng lớn, càng cao. Từ đó có thể thấy Bồ tát Quán Thế Âm đã đi hết Thập địa thì sự hiện thân trùm khắp ba cõi.

………………………………….

Nếu các chúng sanh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu hộ cõi nước, con ở trước người ấy hiện thân Thiên Đại tướng quân vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, con ở trước người ấy hiện thân Tứ thiên vương vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn sanh nơi Thiên cung, sai khiến quỷ thần, con ở trước người ấy hiện thân thái tử của Tứ thiên vương vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

…………………………………….

Thiên đại tướng quân là tướng của trời Đế Thích. Tứ thiên vương là thần của Đế Thích bảo hộ cho bốn đại châu. Đây là những vị trời thần bảo hộ, cứu hộ những cõi nước, những thế giới, giữ gìn sự an toàn và sự tu hành của chúng sanh.

Đức Quan Âm, dùng Phật lực từ Phật tánh mà nói pháp, làm cho công việc của những vị ấy thành tựu như là Bồ tát hạnh.

……………………………………

Nếu các chúng sanh muốn làm Vua trong cõi người, con ở trước người ấy hiện thân Vua, vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, người đời kính nhường, con ở trước mặt người ấy hiện thân Trưởng giả vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh thích đàm luận những danh ngôn, giữ mình trong sạch, con ở trước mặt người ấy hiện thân Cư sĩ, vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh muốn trị cõi nước, chia các bang ấp, con ở trước người ấy hiện thân Tể quan vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh thích các số thuật, nhiếp giữ thân tâm, con ở trước người ấy hiện thân Bà la môn vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

…………………………………..

Những chúng sanh muốn làm việc xã hội, chính trị kinh tế, ích lợi cho đời, muốn làm người chủ gia đình cao quý, làm người ham học tập để tu thân, Bồ tát đều hiện ra trước người ấy giúp cho họ thành tựu nguyện vọng cao đẹp của họ.

Đức Quán Thế Âm đã thành tựu đại trí và đại từ bi, một trong những Hóa thân là cầm ngọc Như Ý, khiến cho nguyện vọng của chúng sanh thành tựu.

………………………………….

Nếu có người nam muốn học xuất gia, giữ các giới luật, con ở trước người ấy hiện thân Tỳ kheo vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu có người nữ muốn học xuất gia, giữ các giới cấm, con ở trước người ấy hiện thân Tỳ kheo ni vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu có người nam thích giữ năm giới, con ở trước người ấy hiện thân Cư sĩ nam vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu có người nữ tự giữ năm giới, con ở trước người ấy hiện thân Cư sĩ nữ, vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

……………………………………..

Bồ tát Quán Thế Âm hiện thân người xuất gia với người nam và người nữ muốn xuất gia khiến được như ý nguyện. Với người nam, nữ muốn trở thành cư sĩ nam, nữ, ngài hiện thân cư sĩ nam nữ hướng dẫn họ vào con đường Phật đạo.

………………………………………

Nếu có người nữ lập thân trong nội chính để sửa sang nước nhà con ở trước người ấy hiện thân Nữ chúa hay thân Quốc phu nhân vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu có chúng sanh không phá nam căn, con ở trước người ấy hiện thân đồng nam vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

Nếu có thiếu nữ thích thân trong trắng, không muốn sự xâm bạo, con ở trước người ấy hiện thân đồng nữ vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

…………………………………….

Hiện thân đồng nam đồng nữ với người không muốn kết hôn, không muốn vào ái dục, là cái nhân gần nhất cho cái quả lưu lạc trong luân hồi sanh tử. Thuyết pháp cho họ để thành tựu được ước nguyện.

………………………………..

Nếu có các Thiên muốn ra khỏi loài trời, con hiện thân Trời vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có các Rồng muốn ra khỏi loài rồng, con hiện thân Rồng vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có Dược xoa muốn ra khỏi loài Dược xoa, con hiện thân Dược xoa vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có Càn thát bà muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thăn Càn thát bà vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có A tu la muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân A tu la vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có Khẩn na la muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân Khẩn na la vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có Ma hô la già muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân Ma hô la già vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu các chúng sanh thích loài người, tu để được thân người, con hiện thân người vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.

Nếu có các phi nhân, hoặc có hình hoặc không có hình, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng, muốn thoát loài mình, con ở trước họ, đều hiện thân họ, vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.

…………………………………..

Bồ tát Quán Thế Âm hiện thân trong các loài của ba cõi để độ chúng sanh. Sở dĩ có thể hiện bao nhiêu ứng hóa thân như thế, vừa các loại khác nhau, vừa một lúc nhiều thân là do đã đạt trọn vẹn Pháp thân Bản giác diệu tâm, hợp nhất với chư Phật mười phương, về phía chúng sanh, ngài cũng hợp nhất với tất cả chúng sanh mười phương trong sáu nẻo, đồng thể đại bi, để tức thời ứng hiện theo nhu cầu chánh đáng của chúng sanh.

Thần chú Sáu Chữ Đại Minh Om mani padme hum của ngài, mỗi chữ là để cứu độ một loài trong sáu loài của ba cõi.

……………………………….

Đó gọi là ba mươi hai ứng thân diệu mầu thanh tịnh vào các cõi nước, đều do diệu lực vô tác của Tam muội huân tu tánh nghe mà tự tại thành tựu.

……………………………….

Địa thứ Tám Vô công dụng địa chứng đắc trọn vẹn Không, Vô tướng, Vô tác. Nhưng với con đường Bồ tát thì tánh Không luôn luôn hợp nhất với đại từ đại bi. Từ đó trở lên thì Vô tác diệu lực, tức là năng lực của tánh Không từ bi, khai phát càng mạnh để có thể làm việc khắp ba cõi.

Vô tác diệu lực là diệu lực của tánh Không hợp nhất với từ bi. Thế nên tánh Không không chỉ là mặt vô sanh tịch diệt, mà còn là hoạt động phi thường của giác ngộ. Hoạt động ấy nằm trong mặt Diệu Hữu của tánh Không, mà Đại thừa thường nói Chân Không Diệu Hữu.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com