Xem Mục Lục

 Phật Học Phổ Thông - H.T Thích Thiện Hoa

 13-Ba Món Phát Tâm

C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo (bài thứ nhứt)  
BA MÓN PHÁT TÂM  
I. Tín hoàn toàn mà phát tâm  
II. Hiểu biết và làm mà phát tâm  
III. Chứng nhập chơn như mà phát tâm.  
1. Nói về Tín hoàn toàn mà phát tâm  
a. Ba món tâm trong vị Thập tín:  
1. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3.Đại bi tâm  
b. Bốn món phương tiện:  
1. Phương tiện căn bản   
2. Phương tiện ngăn ngừa các tội ác.  
3. Phương tiện làm phát sanh các việc lành  
4. Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng.  
c. Tám tướng thành đạo:  
1. Giáng sanh 2. Nhập thai  
3. Ở trong thai 4. Sanh ra  
5. Xuất gia 6. Thành đạo  
7. Thuyết pháp 8. Nhập Niết bàn  
 

CHÁNH VĂN

Chữ "Đạo"nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ và cũng là cái chỗ của tất cả các vị Bồ Tát phát tâm tu hành để hướng về. 

Sự phát tâm, lược có 3 món: 1. Tín hoàn toàn (Tín thành tựu) mà phát tâm, 2. Hiểu và tu (giải, hạnh) mà phát tâm, 3. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 

LƯỢC GIẢI

Luận này có năm chương, trong chương thứ ba, có ba phần: phần đầu giải thích về pháp Đại thừa; phần thứ hai, Ngài Mã Minh đả thông những chấp sai lầm. Sau khi được rữa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về pháp Đại thừa. Vì thế nên tiếp đến phần thứ ba, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về đạo quả Đại thừa. 

Đạo quả Đại thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang hướng về đó. 

Sự phát tâm tu về đạo quả Đại thừa, lược chia có ba hạng, từ cạn đến sâu: 

1. Mãn địa vị Thập tín (Tín hoàn toàn) phát tâm; 

2. Địa vị Tam hiền (Giải: Hiểu, Hành: tu) phát tâm; 

3. Địa vị Thập thánh đã chứng nhập chơn như phát tâm. 

Chữ "Phát t&acir