Xem Mục Lục

 KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT 2016

 1. PHÚ LÂU NA TRÌNH BÀY CHỔ NGHI

Bấy giờ, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử ở trọng đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo phải, quỳ gối bên phải chấm đất, chấp tay cung kính bạch Phật:
Thế Tôn oai đức lớn, khéo vì chúng sanh diễn bày Như Lai Đệ nhất nghĩa đế. Đức Thế Tôn thường nói rằng trong những người thuyết pháp, con là thứ nhất. Nay nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, cũng như người điếc cách ngoài trăm bước mà nghe tiếng muỗi mòng, đã không thể thấy huống gì được nghe. Phật tuy chỉ dạy rõ ràng muốn con trừ mê lầm, nhưng con còn chưa rõ chỗ rốt ráo không nghi lầm của nghĩa ấy.

Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy được khai ngộ nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ hết, còn chúng con ở trong hội đã lên hàng vô lậu, nhưng nay nghe pháp âm Như Lai vừa dạy vẫn còn những điều nghi hối.
Bạch Thế Tôn, nếu như tất cả căn, trần, xứ, giới,…của thế gian đều là Như Lai tạng, thanh tịnh bản nhiên, sao lại bỗng nhiên sanh ra có núi sông, đất đai, các tướng hữu vi lần lượt dời đổi, cuối cùng rồi trở lại chỗ bắt đầu?

Lại nữa, Như Lai nói đất, nước, gió, lửa bản tánh viên dung, toàn khắp pháp giới, lặng trong thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tánh của đất là khắp cả thì làm sao dung được nước? Tánh nước là toàn khắp thì lửa chắc chẳng sanh, làm sao mà rõ hai tánh nước và lửa đều khắp cả hư không, không xâm lấn tiêu diệt lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, tánh đất là chướng ngại, tánh hư không là rỗng suốt, làm sao cả hai đại ấy toàn khắp pháp giới?
Nay con không biết nghĩa ấy thế nào, cúi mong Như Lai ban bố đại từ, vén mở mây mê mờ cho con và tất cả đại chúng.
Nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai

……………………………………

Nhóm ngài A Nan tuy đã khai ngộ nhưng chưa trừ hết tập khí hữu lậu thì hẳn là còn nghi. Nhưng ngài Phú Lâu Na và các ngài đã ở trong hàng vô lậu cũng vẫn còn những cái nghi rất vi tế. Đây là điều các vị Đại thừa nói rằng bậc Thanh Văn vẫn còn chấp pháp, dù là vi tế.

Tất cả đều là Như Lai tạng, thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng nhiên sanh ra có núi sông, đất đai, thế giới, chúng sanh ?

Các đại, đại nào cũng toàn khắp pháp giới, tại sao dung được nhau, không xâm lấn tiêu diệt nhau?

Ngài Phú Lâu Na đã hỏi giúp tất cả chúng sanh chúng ta về vô minh vi tế, từ đó sanh ra vòng mười hai nhân duyên của sanh tử.

Để thấu hiểu vấn đề này phải thiền định hàng năm về chúng mới may ra có tự giải đáp. Còn nếu có đọc phần trả lời của Đức Phật ở sau, thì cũng phải tham thiền về câu trả lời ấy hàng năm mới thật hiểu. Vì chung quy sự học hiểu Phật giáo đi theo tiến trình mà các kinh đều nói. Văn, là nghe, đọc. Tư, tư duy, suy nghĩ về đề mục.Tu, thực hành thiền định để sáng tỏ vấn đề ấy.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com