URL:
http://phatam.org/api/news/index/category_id/news_id/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

category_id: 0
news_id: 0
page: 1


RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aNewsDetail: 
  {
    id: 274,
    title: "Pháp ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa",
    detail: "html",
    pid: "1",
    url: "phap-ngu-cua-hoa-thuong-tuyen-hoa",
    view: "421"
  },
  aCategory: 
  [
    {
      id: 1,
      title: "Chất Lượng Đời Sống",
      pid: "0",
      url: "chat-luong-cuoc-song"
    },
    .........
  ],
  aNews: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 274,
        title: "Pháp ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa",
        quickdisplay:"html",
        thumbnail: null,
        pid: "1",
        url: "phap-ngu-cua-hoa-thuong-tuyen-hoa",
        view: "421",
        position: null
      },
      .........
    ]
  }
  
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/news/index/1/20");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com