URL:
http://phatam.org/api/music/mp3/category_id/music_ids/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

category_id: 0
music_ids: 0
page: 1


RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aMusicDetail: 
  {
    title: "Green Tara Mantra",
    file: "http://phatam.org/media/music/20141024/Green_Tara_Mantra.mp3",
    xml: "",
    json: null,
    url: "Green-Tara-Mantra",
    musicid: 694
  },
  aCategory: 
  [
    {
      id: 2,
      title: "Root Mantra",
      pid: "1",
      url: "root-mantra-phatam"
    },
    .......
  ],
  aMusic: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 709,
        pid: "3",
        musicid: "698",
        url: "nhac-lien-hoa",
        view: "1532",
        title: "Nhạc Liên Hoa",
        thumbnail: null,
        artistid: "1",
        artistname: null
      },
      .......
    ]
  }
  
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/music/mp3/0/694/1");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com