URL:
http://phatam.org/api/dictionary/category_id/letter/dictionary_id/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

category_id: 0
letter: all
dictionary_id: 0
page: 1
RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aLetter: 
  [
    0: "A"
    1: "B"
    2: "C"
    3: "D"
    4: "E"
    5: "F"
    6: "G"
    7: "H"
    8: "I"
    9: "J"
    10: "K"
    11: "L",
    .......
  ],
  aDetail: 
  {
    id: 13552,
    source: "http://rongmotamhon.net/mainpage/tracuu_7927_8.html#3",
    word: "dã bàn tăng",
    word_detail: "html",
    dictionary_id: "2"
  },
  aCategory: 
  [
    {
      id: 2,
      title: "Từ điển Phật Quang",
      url: "tu-dien-phat-quang",
      position: "10"
    },
    .......
  ],
  aBook: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 13544,
        dictionary_id: "2",
        url: "da-",
        view: "79",
        word: "dã"
      },
      .......
    ]
  }
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/dictionary/2/D/13552/1");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com