URL:
http://phatam.org/api/chua-viet/index/area_id/province_id/pagoda_id/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

area_id: 0
province_id: 0
pagoda_id: 0
page: 1


RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aPagodaDetail: 
  {
    id: 248,
    title: "Chùa Vạn Phúc",
    buddhistPagodaPhotoIds: ",4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492",
    url: "chua-van-phuc",
    thumbnail: "http://phatam.org/images/webup/chua-viet/thumbnail/2015-02-07-11-07-30ToanCanhChua.jpg",
    view: "161",
    description: html,
    photo:
    [
      {
        id: 4492,
        title: "Tượng đức Phật ngồi thiền định trên toà sen",
        url: "tuong-duc-phat-ngoi-thien-dinh-tren-toa-sen",
        file: "http://phatam.org/images/webup/chua-viet/original/2015-02-16-11-12-51TuongDucPhatNgoiThienDinhTrenToaSen.jpg",
        thumbnail: "http://phatam.org/images/webup/chua-viet/thumbnail/2015-02-16-11-12-51TuongDucPhatNgoiThienDinhTrenToaSen.jpg",
        view: "0",
        pid: null
      },
      .......
    ]
  },
  aCategory: 
  [
    aArea:
    {
      {
        id: 1
        title: "Miền Bắc"
        url: "mien-bac"
      },
      .......
    },
    aProvinces:
    {
      {
        id: 1,
        regions_domain_id: "3",
        title: "Bình Dương",
        url: "MienNam-BinhDuong"
      },
      .......
    }
  ],
  aPagoda: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 248,
        regions_domain_provinces_id: "21",
        regions_domain_id: "1",
        title: "Chùa Vạn Phúc",
        photo_ids: ",4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492",
        url: "chua-van-phuc",
        thumbnail: "http://phatam.org/images/webup/chua-viet/thumbnail/2015-02-07-11-07-30ToanCanhChua.jpg",
        view: "161"
      }
    ]
  }
  
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/chua-viet/index/1/21/248/1");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com