URL:
http://phatam.org/api/bookMp3/index/category_id/book_id/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

category_id: 0
book_id: 0
page: 1


RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aBookDetail: 
  {
    id: 39,
    pid: "11",
    bookmp3id: "39",
    url: "tu-chanh-niem-den-giac-ngo-(-cam-nang-cua-nguoi-tu-thien)-tac-gia:-thien-su-ajahn-brahm-phatam",
    title: "Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền) - Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Brahm",
    thumbnail: "/media/book/xml/Thien/TuChanhNiemDenGiacNgoCamNangCuaNguoiTuThien/TuChanhNiemDenGiacNgoCamNangCuaNguoiTuThien.jpg",
    mp3:
    [
      {
        title: "1. Đôi nét tiểu sử Thiền sư Ajahn Brahm và lời giới thiệu ",
        thumbnail: "http://media.dieuphapam.net/data/2716/2716.jpg",
        content: "http://media.dieuphapam.net/data/2716/data/01_Loi-Gioi-Thieu_Loi-Cam-Ta_Giac-Duyen_Dau-26.mp3",
        author: ""
      },
      .........
    ]
  },
  aCategory: 
  [
    {
      id: 42,
      title: "Kinh Điển",
      pid: "0",
      url: "kien-dien"
    },
    .........
  ],
  aBook: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 191
        pid: "10",
        bookmp3id: "173",
        url: "nhung-loi-khuyen-tam-huyet-cua-duc-dat-lai-lat-ma-tac-gia:-dat-lai-lat-ma-phatam",
        view: "12625",
        title: "Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Tác Giả: Đạt-lai Lạt-ma",
        thumbnail: "http://phatam.org/media/book/xml/Triet/NhungLoiKhuyenTamHuyetCuaDucDatLaiLatMa/NhungLoiKhuyenTamHuyetCuaDucDatLaiLatMa.jpg"
      },
      .........
    ]
  }
  
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/bookMp3/index/10/39");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com