URL:
http://phatam.org/api/book/index/category_id/book_id/book_index_id1/book_index_id2/page
METHOD:
GET
PARAMETERS:
Giá trị mặc định

category_id: 0
book_id: 0
book_index_id1: 0
book_index_id2: 0
page: 1


RESPONSE JSON:
{
  status_code: 200,
  status_text: "Success"
  aBookIndex: 
  [
    parent:
    [
      {
        id: 424,
        pid: 423,
        title: "Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hằng Ngày",
        url: "muoi-tu-tuong-phap-hoa-trong-doi-song-hang-ngay",
        view: 0
      },
      .........
    ]
    sub:
    {
      424: 
      [
        {
          title: "Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hằng Ngày - Bìa"
          id: 426
          url: "muoi-tu-tuong-phap-hoa-trong-doi-song-hang-ngay-bia"
          view: "0"
        },
        .........
      ]
    }
  ],
  aBookDetail: 
  {
    pid: 42,
    book_id: 423,
    detail: html,
    url: "muoi-tu-tuong-phap-hoa-trong-doi-song-hang-ngay-duong-dao-thien-tri-thuc",
    book_title: "Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hằng Ngày - Đương Đạo, Thiện Tri Thức",
    book_index_title: "Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hằng Ngày - Bìa"
  },
  aCategory: 
  [
    {
      id: 42,
      title: "Tịnh độ",
      pid: "0",
      url: "tinh-do"
    },
    .........
  ],
  aBook: 
  {
    totalItemsCount: 15,
    currentPageNumber: 1,
    numItemsPerPage: 51,
    items: 
    [
      {
        id: 423,
        pid: "42",
        bookid: "423",
        url: "muoi-tu-tuong-phap-hoa-trong-doi-song-hang-ngay-duong-dao-thien-tri-thuc",
        view: "1310",
        title: "Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hằng Ngày - Đương Đạo, Thiện Tri Thức",
        thumbnail: "http://phatam.org/images/book/1339/10-tutuongphap-hoa-1.jpg"
      },
      .........
    ]
  }
  
}
PHP EXAMPLE:
// Lưu ý User-agent = "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']
// nếu User-agent không đúng định dạng này thì sẽ không truy xuất được API
$curl = curl_init("http://phatam.org/api/book/index/42/423/424/426");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "PHATAM.ORG/API ACCESS_FORM ".$_SERVER['SERVER_NAME']);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_response = curl_exec($curl);
if ($curl_response === false) {
  $info = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  die('error occured during curl exec. Additioanl info: ' . var_export($info));
}
curl_close($curl);
$decoded = json_decode($curl_response);
if (isset($decoded->status_code) && $decoded->status_code != 200 ) {
  die('error occured: ' . $decoded->status_text);
}
//do whatever with $data now
 
© Copyright 2013 - 2021 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com